Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 679 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 604.231 acte

Regulament din 2004 privind procedura de evaluare a activităţii profesionale a magistraţilor

...actelor de urmărire penală
d) Gradul de complexitate a cauzelor
e) Rezolvarea lucrărilor în termen
f) Cunoaşterea, asimilarea şi aplicarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale şi a C.E.D.O.
2. a) Perseverenţa
b) Iniţiativa
c) Autoritatea
d) Puterea de muncă
e) Spiritul de analiză şi sinteză
3. a) Respectarea disciplinei muncii
b) Atitudinea în relaţiile cu colegii
c) Atitudinea în raporturile cu justiţiabilii
d) Respectarea normelor Codului deontologic al magistraţilor
(E...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 septembrie 2004 in M.Of. 880 din 27-sep-2004

Decizia 356/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...Est" - S.R.L. din Iaşi în Dosarul nr. 4.614/2004 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Cauza este în stare de judecată.Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi......Codul muncii este în acord cu cerinţele art. 41 alin. (1) din Constituţie, care prevede, printre altele, că dreptul la muncă nu poate fi îngrădit, iar alegerea locului de muncă este liberă.Avocatul Poporului arată că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 septembrie 2005 in M.Of. 825 din 13-sep-2005

Decizia 352/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 67 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

...plată a contribuţiei stabilite pentru întreţinerea copilului. Această calificare şi raportarea sa la dispoziţiile art. 42 din Constituţie, care interzic munca forţată, determină concluzia instanţei de judecată în sensul că textul de lege criticat este neconstituţional.22. Analizând dispoziţiile constituţionale invocate în motivarea excepţiei, Curtea reţine că, în jurisprudenţa sa privind interzicerea muncii forţate, prin Decizia nr. 641 din 17 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 august 2014 in M.Of. 585 din 05-aug-2014

Decizia 662/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi ale art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...dificultăţi angajatorului pus în situat ia să încheie contract de muncă din prima zi în care salariatul se prezintă la muncă". în plus, „salariatul riscă desfacerea contractului de muncă pentru necompetenţă profesională în situat ia încheierii lui în formă scrisă".Judecătoria Sibiu - Secţia civilă, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, arată că dispoziţiile de lege criticate sunt conforme cu prevederile Legii fundamentale.În conformitate cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iulie 2011 in M.Of. 532 din 28-iul-2011

Decizia 174/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

...2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi concluziile Comisiei Europene cu privire la obligaţia judecătorului naţional de a înlătura din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 mai 2015 in M.Of. 329 din 14-mai-2015

Decizia 3/2014 [A] referitoare la recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bacău privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 58 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001, cu modificările ulterioare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000), raportat la dispoziţiile art. 254 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii), art. 84 lit. a), art. 85 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 188/1999), şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei din păduri şi din afara acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2007 (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006)

...interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor menţionate la pct. 1.3. Soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti3.1. Într-o primă orientare jurisprudenţială, instanţele de judecată au considerat că judecarea acestor cereri este de competenţa instanţelor de jurisdicţia muncii, potrivit dispoziţiilor titlului XII "Jurisdicţia muncii" din Codul muncii, şi că acţiunile sunt admisibile, examinând pe fond cauzele cu care au fost învestite.În acest sens...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iunie 2014 in M.Of. 445 din 18-iun-2014

Decizia 383/2011 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 referitor la art. 16 alin. (1), pct. 9 referitor la art. 31 alin. (1), pct. 25, pct. 37 referitor la art. 72 alin. (5), pct. 40 referitor la art. 79 alin. (4), pct. 51 referitor la art. 94 alin. (2), pct. 52, 66, 70, 75, 78, 84 şi art. II alin. (1) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum şi a legii în ansamblul său

...alin. (3) din Codul muncii, aşa cum sunt reglementate de Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, sancţionează ca fiind contravenţie ori infracţiune, după caz, încălcarea de către angajator a obligaţiei de a încheia contractul individual de muncă, în condiţiile legii.De altfel, Curtea, în jurisprudenţa sa, a subliniat importanţa prevederilor referitoare la încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă. În acest sens, prin Decizia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 aprilie 2011 in M.Of. 281 din 21-apr-2011

Decizia 595/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 294 alin. (4), ale art. 301 alin. (1) şi (2) şi ale art. 362 alin. (2)-(8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

...nr. 86 din 13 februarie 2019, că dispoziţiile de lege criticate nu conţin elemente contrare principiului neretroactivităţii legii civile, invocând jurisprudenţa sa în această materie. Astfel, chiar dacă Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, faţă de reglementarea anterioară în baza căreia a fost încheiat contractul individual de muncă, instituie condiţia obţinerii diplomei de doctor pentru ocuparea funcţiei didactice de asistent universitar, aceasta pune la dispoziţia destinatarilor normei un......considerarea unor categorii socioprofesionale, poate institui, prin legi speciale, şi alte cauze de încetare de drept a raporturilor juridice de muncă, altele decât cele prevăzute de cadrul general, respectiv Codul muncii.30. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 ianuarie 2020 in M.Of. 42 din 21-ian-2020

Decizia 655/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi ale anexelor la această lege, ale art. 2-6, art. 9, art. 13 şi art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, ale art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale anexelor nr. 2 şi 3 la această lege

...a evidenţiat faptul că dreptul de acces la justiţie al salariaţilor cu prilejul desfăşurării procedurilor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii superioare de muncă a fost asigurat. (Decizia nr. 348 din 22 mai 2018, paragrafele 40 şi 41).51. Distinct de cele reţinute în jurisprudenţa mai sus menţionată, Curtea constată că, în prezenta cauză, criticile de neconstituţionalitate vizează şi concepţia legislativă generală referitoare la încadrarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 ianuarie 2019 in M.Of. 52 din 21-ian-2019

Decizia 105/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

...reducerii termenului de executare a pedepsei doar pentru persoanele aflate în executarea pedepselor care scriu lucrări ştiinţifice - deci efectuează o muncă intelectuală -, se creează o discriminare faţă de persoanele care efectuează o muncă fizică.19. Judecătoria Vaslui apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată. Arată că, potrivit jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite cerinţe calitative, printre acestea numărându-se şi previzibilitatea, ceea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 iunie 2017 in M.Of. 436 din 13-iun-2017