Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 878 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 700.381 acte

Decizia 759/2017 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...priveşte practica instanţelor de judecată, cu titlu de exemplu, menţionăm: Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 1.774 din 6 aprilie 2016, în Revista Română de jurisprudenţă nr. 2/2016, p. 118-123.2A se vedea: Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 1.774 din 6 aprilie 2016 sau Curtea de Apel Braşov, Secţia civilă, conflicte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 5 februarie 2018 in M.Of. 108 din 05-feb-2018

Decizia 342/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

...care refuză trecerea pe funcţii de conducere inferioare se consideră că şi-au dat acordul pentru desfacerea contractului individual de muncă prin acordul părţilor [art. 12 alin. (6)].39. În ceea ce priveşte principiul egalităţii, Curtea constată că, în mod constant, în jurisprudenţa sa, a statuat că situaţiile în care se află anumite categorii de persoane trebuie să difere în esenţă pentru a......aprilie 1998).40. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 41 din Constituţie, Curtea, observă că, potrivit alin. (1), "Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.". În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 octombrie 2017 in M.Of. 784 din 03-oct-2017

Decizia 19/2019 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) şi art. 254 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată

...2016.24. Or, a arătat instanţa de trimitere, cele reţinute cu caracter de principiu în cazul unui contract colectiv de muncă se aplică, prin analogie, şi contractului individual de muncă [art. 268 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, care face referire şi la contractul individual de muncă].VI. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materieA. Înalta Curte de Casaţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 iulie 2019 in M.Of. 573 din 12-iul-2019

Hotarirea 1/2007 în Cauza Beian împotriva României (nr. 1)

...Cu toate acestea, într-o altă serie de decizii pronunţate în aceeaşi perioadă, Înalta Curte de Casaţie a dezvoltat o jurisprudenţa contrară, deoarece a respins, ca şi în cazul reclamantului, acţiunile recruţilor care efectuaseră o muncă forţată în afara D.G.S.M.36. În lipsa unui mecanism capabil să asigure coerenţa practicii în cadrul celei......a contrario, Perez Arias împotriva Spaniei, nr. 32.978/03, § 70, 28 iunie 2007).40. Curtea concluzionează că această incertitudine jurisprudenţială a avut ca efect lipsirea reclamantului de orice posibilitate de a obţine beneficiul drepturilor prevăzute de Legea nr. 309/2002...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 21 august 2008 in M.Of. 616 din 21-aug-2008

Decizia 6/2014 [R] referitoare la recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. II lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009, şi art. 169 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în grupe speciale de muncă, ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001 şi pentru care, în procedura de recalculare a pensiei, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, s-a utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, ca stagiu complet de cotizare, vechimea în muncă prevăzută de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare

...cu modificările şi completările ulterioare, s-a utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, ca stagiu complet de cotizare, vechimea în muncă prevăzută de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare.2. Examenul jurisprudenţialPrin actul de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a susţinut că, în practica tribunalelor din circumscripţia......intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale şi a Secţiei a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, cu competenţe funcţionale în materia asigurărilor sociale, problema de drept enunţată a fost soluţionată neunitar.Examenul jurisprudenţial...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 2 februarie 2015 in M.Of. 87 din 02-feb-2015

Decizia 725/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că prevederile art. 268 alin. (1) lit. c) din Codul muncii sunt neconstituţionale în raport cu art. 44 din Constituţie, de vreme ce drepturile salariale fac parte din conţinutul complex al dreptului de proprietate, astfel cum rezultă şi din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Se mai susţine că dispoziţiile de lege criticate contravin şi art. 38 din Legea nr......53/2003 - Codul muncii, potrivit cărora salariaţii nu pot renunţa la drepturile recunoscute prin lege.7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 4 februarie 2016 in M.Of. 82 din 04-feb-2016

Decizia 19/2015 [R] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale

...numai interdicţia concedierii acestora pentru motive care ţin de îndeplinirea mandatului lor, art. 60 alin. (1) lit. g) din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, fiind abrogat implicit prin noua redactare a art. 220 alin. (2) din acelaşi act normativ, aşa cum reiese din jurisprudenţa Curţii de Apel Timişoara, dar şi a Curţii de Apel Craiova, în cadrul acestei din urmă instanţe înregistrându-se, astfel......judiciară în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în problema de drept care formează obiectul prezentei sesizări.VIII. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale13. Curtea Constituţională s-a pronunţat, prin mai multe decizii, în sensul respingerii excepţiilor de neconstituţionalitate a fostului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 octombrie 2015 in M.Of. 776 din 19-oct-2015

Decizia 15/2021 [A] privind interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 38 alin. (3) lit. a) şi alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

...instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeaşi activitate şi are aceeaşi vechime în muncă şi în funcţie, precum şi principiul egalităţii, prin asigurarea de salarii egale pentru muncă cu valoare egală.26. În sensul acestei orientări jurisprudenţiale s-au depus hotărâri judecătoreşti de către Curtea de Apel Alba Iulia şi Curtea de Apel Bacău (câte o hotărâre...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 27 septembrie 2021 in M.Of. 921 din 27-sep-2021

Decizia 790/2021 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

...Legea nr. 393/2004, la încetarea mandatului de primar au dreptul să îşi reia activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau de numire. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, discriminarea se bazează pe noţiunea de excludere de la un drept, iar remediul constituţional specific, în cazul constatării......2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 4 mai 2010).18. Curtea reaminteşte că, potrivit, jurisprudenţei sale, garanţia stabilităţii oricărui loc de muncă, şi cu atât mai mult a funcţiei publice pe care legea o prevede...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 18 februarie 2022 in M.Of. 164 din 18-feb-2022

Decizia 3/2022 [A] referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare

...în ţară: în ambele situaţii, suma zilnică acordată este destinată acoperirii cheltuielilor suplimentare determinate de schimbarea temporară a locului de muncă al salariatului.12. Scopul diurnei a fost identificat într-o manieră similară şi în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, anume Hotărârea din 12 februarie 2015 pronunţată în cauza C-396/13, fiind destinată......cheltuielile mărunte, uzuale, precum şi costul transportului în interiorul localităţii unde magistratul îşi desfăşoară activitatea.36. În acelaşi sens, în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene s-a reţinut că indemnizaţia de detaşare reprezintă un drept în legătură cu munca...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 8 aprilie 2022 in M.Of. 347 din 08-apr-2022