Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1751 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Buget din 15-dec-2010 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2011

...în aplicare a legislaţiei Uniunii, în măsura în care cheltuielile sunt suportate în cadrul urmăririi unui obiectiv de interes general european prin promovarea schimbului de opinii şi experienţă privind chestiunile de jurisprudenţă, organizare şi funcţionare ale membrilor săi în executarea funcţiilor lor judiciare şi/sau de consiliere cu privire la legislaţia Uniunii......de Justiţie ale Uniunii Europene, în măsura în care cheltuielile sunt suportate pentru a atinge un obiectiv de interes general european prin promovarea schimbului de opinii şi experienţă privind chestiunile de jurisprudenţă, organizare şi funcţionare ale membrilor săi în executarea funcţiilor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 15 martie 2011 in Jurnalul Oficial 68L

Decizia 567/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

...de lege criticat nu vine în contradicţie cu reglementările internaţionale ce ocrotesc dreptul de proprietate sau cu principiile exprimate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu atât mai mult cu cât însăşi instanţa de contencios european al drepturilor omului a apreciat că legislaţia română aplică principiile exprimate în jurisprudenţa internaţională referitoare la despăgubirile datorate de către stat.Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 9 iulie 2007 in M.Of. 461 din 09-iul-2007

Decizia 331/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 din Codul de procedură penală

...contradictorialitatea, comunicarea probelor, posibilitatea exercitării căilor de atac, publicitatea, independenţa şi imparţialitatea autorităţilor justiţiei, garantarea exercitării drepturilor apărării. Invocându-se jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materie, respectiv cauzele Funke împotriva Franţei, 1993, Fayed împotriva Regatului Unit, 1994, Saunders împotriva Regatului Unit, 1996, se arată că, în esenţă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că utilizarea mijloacelor de probă obţinute prin constrângere în cadrul procedurilor administrative de control aduce......procesului penal, învinuitului, respectiv inculpatului, îi este asigurat acest drept.Având cuvântul în replică, reprezentantul autoarei excepţiei precizează că, în jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a delimitat obţinerea mijloacelor de probă de folosirea lor în procesul penal; folosirea acestora...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 iulie 2005 in M.Of. 675 din 28-iul-2005

Tratat din 29-oct-2004 DE INSTITUIRE A UNEI CONSTITUTII PENTRU EUROPA

...a principiului subsidiaritatii, drepturile care rezulta în principal din traditiile constitutionale si din obligatiile internationale comune statelor membre, din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, din Cartele sociale adoptate de Uniune si de catre Consiliul Europei, precum si din jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene si a Curtii Europene a Drepturilor Omului. În acest context, Carta va fi interpretata......interguvernamentale, precum si rezolutiile sau alte luari de pozitie ale Consiliului European si ale Consiliului si cele referitoare la Uniunea Europeana sau la Comunitate care au fost adoptate de comun acord de catre statele membre se pastreaza, de asemenea, atât timp...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 16 decembrie 2004 in Jurnalul Oficial 310C

Decizia 233/2011 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă

...pentru un stat care împărtăşeşte valorile democratice ce fac parte din patrimoniul constituţional european, aşa cum este prefigurat de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.De altfel, necesitatea respectării principiului supremaţiei Constituţiei şi a principiului legalităţii a mai fost subliniată de Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa, de exemplu prin Decizia nr. 1.358 din 21 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I......impune interpretarea art. 21 privind accesul liber la justiţie din Legea fundamentală prin prisma înţelesului dat acestui drept de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa. O astfel de concluzie se impune, mai ales că autorii excepţiei de neconstituţionalitate invocă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 17 mai 2011 in M.Of. 340 din 17-mai-2011

Decizia 132/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

...angajatului în privinţa salariului vizează numai sumele certe, lichide şi exigibile.În acelaşi timp, Curtea a observat că şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spre exemplu în Hotărârea din 31 mai 2011, pronunţată în Cauza Maggio şi alţii împotriva Italiei, paragraful 55, a reiterat jurisprudenţa sa cu privire la faptul că art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a......României, Partea I, nr. 757 din 27 octombrie 2011).Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, cele statuate prin deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.De altfel, şi Curtea Europeană...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 20 aprilie 2012 in M.Of. 262 din 20-apr-2012

Decizia 658/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) teza finală din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

...justiţie implică întotdeauna dreptul de a exercita atât calea de atac a apelului, cât şi a recursului.De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudenţa sa, a statuat că dreptul de acces la instanţe trebuie să fie un drept efectiv, fără a fi însă un......de către o instanţă independentă şi imparţială, care va hotărî asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil.Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa, cu titlu general, că art. 6 paragraful 1 din Convenţie garantează oricărei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 26 iulie 2012 in M.Of. 518 din 26-iul-2012

Decizia 1701/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi art. 480 din Codul civil

...fapt, modificarea conţinutului normei legale criticate, în sensul adaptării ei la principiile protecţiei drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, evidenţiate în jurisprudenţa instanţei de contencios european a drepturilor omului, aspecte ce excedează competenţei instanţei de contencios constituţional.Modificarea conţinutului unei norme juridice, cu respectarea condiţiilor de......dedusă judecăţii şi s-a pronunţat asupra existenţei dreptului de proprietate pretins de reclamanţi.Faţă de susţinerile autorului excepţiei privind jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la respectarea criteriilor de calitate, accesibilitate şi previzibilitate a normelor juridice, Curtea a constatat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 22 ianuarie 2010 in M.Of. 52 din 22-ian-2010

Decizia 1243/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

...modificarea conţinutului normei legale criticate, în sensul adaptării ei la principiile protecţiei drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, evidenţiate în jurisprudenţa instanţei de contencios european a drepturilor omului, aspecte ce excedează competenţei instanţei de contencios constituţional.Astfel, modificarea conţinutului unei norme juridice, cu respectarea condiţiilor......cauză, neexistând temeiuri care să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii.În plus, în prezenta cauză, faţă de susţinerile autorului excepţiei privind jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la respectarea criteriilor de calitate, accesibilitate şi previzibilitate ale normelor juridice, Curtea constată că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 27 octombrie 2009 in M.Of. 724 din 27-oct-2009

Decizia 720/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din aceeaşi lege

...de proprietate al angajatului în privinţa salariului vizează numai sumele certe, lichide şi exigibile. Curtea a reţinut că şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spre exemplu, în Hotărârea din 31 mai 2011, pronunţată în Cauza Maggio şi alţii împotriva Italiei, paragraful 55, a reiterat jurisprudenţa sa cu privire la faptul că art. 1 din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a......libertăţilor fundamentale nu implică un drept la dobândirea proprietăţii. În acest sens este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, spre exemplu Decizia nr. 939 din 7 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 august 2012 in M.Of. 582 din 14-aug-2012