Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 534 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 604.088 acte

Legea 15/1971 pentru organizarea si functionarea Consiliului Legislativ

...legislatiei, semnalind organelor competente eventualele neconcordante in actele normative ce-i sint communicate spre evidenta;e)publica colectii si repertorii legislative, precum si buletine de informare legislativa.Art. 3Proiectele de acte normative prevazute la artiocolul 2 litera c se trimit obligatoriu Consiliului Legislativ, spre consultare prealabila...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 octombrie 1971 in B.Of. 134 din 22-oct-1971

Decizia 710/2009 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

...lege, atât în cadrul comisiilor permanente, cât şi în cadrul plenului Camerei Deputaţilor.1. Astfel, art. 111 din Constituţie, intitulat "Informarea Parlamentului", prevede la alin. (1) teza finală: "(...) în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie."Aşa fiind, Camera Deputaţilor - Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic -, sesizată în fond, avea obligaţia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 mai 2009 in M.Of. 358 din 28-mai-2009

Decizia 515/2004 [R] asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cuprinse la articolul unic punctul 8 din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei, partea referitoare la dispoziţiile art. 28 alin. (5) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 43/2002

...încălcarea dispoziţiilor art. 111 alin. (1) teza a doua din Constituţie, se arată că, "în cazul în care o iniţiativă legislativa implică modificarea prevederilor cuprinse în bugetul de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării Guvernului este obligatorie". Această obligaţie rezultă din prevederile art. 102 din Constituţie, potrivit cărora "Guvernul asigură realizarea politicii interne a......administraţiei publice", care "se poate realiza numai cu suportul material oferit de bugetul de stat administrat de către Guvern".Solicitarea informării Guvernului, consideră preşedintele Camerei Deputaţilor, este obligatorie şi cu privire la amendamentele cu implicaţii bugetare "depuse în cursul procesului legislativ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 decembrie 2004 in M.Of. 1195 din 14-dec-2004

Ordinul 1813/2013 privind atribuţiile direcţiei de specialitate în contextul implementării Sistemului de informare al pieţei interne - IMI la nivel naţional

...îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, în calitatea sa de coordonator naţional al Sistemului de informare al pieţei interne (IMI) şi coordonator al ariei legislative servicii.Art. 2MAE, prin DAL, asigură:a)identificarea autorităţilor naţionale care pot avea, după caz, calitatea de coordonatori delegaţi sau de arie legislativă în cadrul Sistemului IMI (coordonatori IMI, în sensul prezentului ordin), în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de art. 6 alin. (1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 noiembrie 2013 in M.Of. 742 din 29-noi-2013

Decizia 767/2016 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea art. 4^1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, precum şi ale Legii privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

...Decizia nr. 22 din 20 ianuarie 2016, precitată, paragraful 53, Curtea a reţinut că, în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificări bugetare, solicitarea informării din partea Guvernului este obligatorie. Din aceste dispoziţii rezultă că legiuitorul constituant a dorit să consacre garanţia constituţională a colaborării......două autorităţi publice. Curtea a mai reţinut că în cadrul raporturilor constituţionale dintre Parlament şi Guvern este obligatorie solicitarea unei informări atunci când iniţiativa legislativă afectează prevederile bugetului de stat. Această obligaţie a Parlamentului este în consonanţă cu dispoziţiile constituţionale ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 februarie 2017 in M.Of. 131 din 21-feb-2017

Hotarirea 31/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2009

...la nivel naţional.(4) La nivel naţional/judeţean/al municipiului Bucureşti, în vederea accesului la informaţii, se organizează birouri de informare legislativă."15.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12(1) Departamentele/Compartimentele, comisiile de specialitate din componenţa......şi va avea următorul cuprins:"Art. 23(1) Biroul executiv, respectiv Biroul consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti organizează birouri de informare legislativă în vederea asigurării accesului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali cetăţeni români, precum şi pentru cetăţeni ai unui...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 octombrie 2016 in M.Of. 856 din 27-oct-2016

Ordinul 1132/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi ordine internă al Ministerului Afacerilor Externe

...internaţionale încheiate de România;32.urmăreşte evoluţia jurisprudenţei Curţii de Justiţie a UE şi Tribunalului UE şi prezintă rapoarte şi informări periodice cu privire la chestiunile cu relevanţă pentru România;33.organizează registrul mandatelor naţionale elaborate şi transmise cu privire la proiectele de acte legislative şi alte documente cu relevanţă strategică ale UE;34.coordonează şi supraveghează fundamentarea de către autorităţile şi instituţiile publice a......interne şi pentru Oficiul TAIEX al Comisiei Europene;39.gestionează Centrul Naţional SOLVIT;40.este coordonator naţional al Sistemului de informare al pieţei interne şi coordonator al ariei legislative servicii;41.reprezintă punctul naţional de contact cu UE care gestionează informaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 august 2016 in M.Of. 619 din 12-aug-2016

Hotarirea 146/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

...funcţional
Participanţi la acţiuni de formare: 670
A.3.18. Degrevarea instanţelor şi parchetelor prin promovarea în continuare a medierii:
- informarea publicului şi magistraţilor asupra utilizării medierii şi acţiuni de formare a practicienilor;
- evaluare privind modul de aplicare a legii medierii cu propuneri concrete de îmbunătăţire (măsuri administrative, instituţionale, promovarea medierii, măsuri legislative);
- în funcţie de rezultatele evaluării şi de evoluţiile
......legislative, formularea de propuneri legislative
MJ
CSM
MJ
CSM
MP
Bugetul de stat
2020
2018-2020
2018-2020
Acţiuni de informare
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 martie 2019 in M.Of. 225 din 25-mar-2019

Decizia 766/2016 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...au o semnificaţie aparte. Tocmai de aceea, potrivit art. 111 alin. (1) din Constituţie, în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii, dacă are ca efect încălcarea interdicţiei prevăzute la art. 138 alin. (5) din Constituţie, referitoare......Cu privire la dispoziţiile art. 111 alin. (1) teza finală din Constituţie, potrivit cărora "În cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie", Curtea Constituţională s-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 februarie 2017 in M.Of. 143 din 24-feb-2017

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului

...priveşte aplicarea art. 111 din Constituţia României, republicată.Art. 85(1)Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......Cameră sesizată.(5)Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 150 şi 151 din Constituţia României, republicată.(6)Propunerile legislative formulate de senatori şi deputaţi, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 octombrie 2005 in M.Of. 948 din 25-oct-2005