Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1329 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 604.088 acte

Ordinul 2461/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.722/2010 privind aprobarea Procedurii de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu ''Medium Term Notes''

...din anexa B;d)stabilirea ierarhiei propunerilor de oferte acceptate pe baza căreia se va încheia contractul-cadru de asistenţă juridică, conform modelului prevăzut în anexa C;e)informarea conducerii MFP cu privire la rezultatul aplicării procedurii;f)încheierea contractului-cadru de asistenţă juridică;g)întocmirea dosarului contractului-cadru de asistenţă juridică.Art. 7(1)În vederea participării la procedura de atribuire a contractului-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 august 2011 in M.Of. 613 din 30-aug-2011

Acord din 29-iun-2012 de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte

...În cazul în care asistenţa sau consultarea unor experţi relevanţi, a unor agenţii guvernamentale sau a altor persoane fizice sau juridice care deţin cunoştinţe specializate cu privire la chestiunea în cauză implică informaţii confidenţiale conform definiţiei de la articolul 336 din prezentul titlu, astfel de informaţii pot fi puse la dispoziţie numai după informarea părţilor la procedură şi cu condiţia expresă ca astfel de informaţii să fie tratate în orice moment ca informaţii confidenţiale......se poate interzice să obţină controlul asupra activităţii.
STABILIREA ÎN CAZUL SERVICIILOR
6. SERVICII COMERCIALE
A. Servicii profesionale
(a) Servicii juridice
(CpC 861)
cu excepţia serviciilor de documentare şi certificare juridică furnizate de specialişti din domeniul juridic cărora le-au fost
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 decembrie 2012 in Jurnalul Oficial 346L

Ordonanta urgenta 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate

...mobiliare;24.ofertă publică de preluare - o ofertă publică de cumpărare de valori mobiliare făcută de o persoană fizică sau juridică în vederea preluării unei societăţi comerciale deţinute public;25.ofertă publică de vânzare - oferta unei persoane de a vinde valori mobiliare sau alte drepturi aferente acestora, difuzată prin mijloace de informare în masă ori comunicată pe alte căi, sub condiţia posibilităţii egale de receptare din partea a minimum 100 de persoane...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 aprilie 2002 in M.Of. 238 din 09-apr-2002

Hotarirea 523/2005 pentru aprobarea Strategiei Guvernului de comunicare internă şi externă privind integrarea României şi Uniunea Europeană

...loc la nivelul ministerelor, prefecturilor şi autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv ai reprezentanţelor României în străinătate, prin structurile specializate de informare publică. Acest principiu va da posibilitatea colaborării cu persoane juridice române sau străine specializate în promovare, comunicare, relaţii publice, publicitate sau marketing.6.Principiul utilităţii - Construcţia mesajelor va ţine cont de nevoile de informare ale grupurilor ţintă. Mesajele se vor elabora pe baza unor studii de specialitate, de aici şi importanţa sporită acordată metodelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iunie 2005 in M.Of. 530 din 22-iun-2005

Hotarirea 6/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene

...1 alin. (1) se defineşte ca mecanism de alertă a statelor membre UE şi se realizează prin intermediul Sistemului de Informare al Pieţei Interne (IMI), pus la dispoziţia statelor membre UE de către Comisia Europeană.Art. 3(1)Departamentul juridic al aparatului central al OAMGMAMR este structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR care are în atribuţii declanşarea, modificarea şi, respectiv......deciziilor emise în acest sens de către preşedintele OAMGMAMR.(2)Preşedintele OAMGMAMR emite deciziile prevăzute la alin. (1), pe baza informării scrise a Departamentului juridic al OAMGMAMR referitoare la obiectul alertei, respectiv cu privire la profesionist şi hotărârea de sancţionare aplicată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 aprilie 2016 in M.Of. 246 din 04-apr-2016

Decizia 25/2017 [A] referitoare la examinarea sesizării formulată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la ''interpretarea şi aplicarea art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 2 alin. (1) lit. c), art. 2 alin. (1) lit. i) teza I şi art. 8 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

...limitări.II. Dispoziţiile legale supuse interpretării2. Legea nr. 50/1991:"Art. 6. - (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 şi la art. 43 lit. a):a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor......publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice. Or, conform art. 6 din Legea nr. 50/1991, certificatul de urbanism este un act de informare, prin care autorităţile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 martie 2018 in M.Of. 194 din 02-mar-2018

Regulament din 2014 de ordine interioară al parchetelor

...cooperare judiciară internaţională, relaţii internaţionale şi programe;g)Serviciul de documente clasificate;h)Serviciul de tehnologia informaţiei;i)Biroul de informare publică şi relaţii cu presa;j)Biroul juridic;k)Departamentul economico-financiar şi administrativ;l)Direcţia de audit public intern;m)Unitatea de management al proiectelor.Art. 12......art. 142;g)primeşte şi înregistrează sesizările penale, alte plângeri, cereri, memorii şi petiţii ale persoanelor fizice şi reprezentanţilor persoanelor juridice;h)aduce la cunoştinţă conducerii secţiei problemele deosebite apărute în cadrul activităţii de relaţii cu publicul, în scopul informării de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 august 2014 in M.Of. 623 bis din 26-aug-2014

Legea 504/2002 a audiovizualului

...să nu existe nici o altă licenţă audiovizuală pentru un serviciu de programe local;b)să ofere exclusiv servicii de informare privind comunitatea respectivă.(2)În cazul acordării unei alte licenţe audiovizuale licenţa acordată în condiţiile alin. (1) se retrage de drept.Art. 48Orice persoană juridică titulară a unei licenţe audiovizuale are obligaţia de a pune în permanenţă la dispoziţie publicului următoarele categorii de informaţii:a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2002 in M.Of. 534 din 22-iul-2002

Hotarirea 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

...şi coordonează elaborarea rapoartelor periodice privind îndeplinirea prevederilor instrumentelor ratificate;13.pregăteşte, elaborează, negociază şi urmăreşte încheierea şi ratificarea instrumentelor juridice bilaterale de cooperare în domeniul muncii şi securităţii sociale;14.asigură administrarea, coordonarea şi monitorizarea implementării programelor finanţate din Fondul Social European;15.prestează servicii gratuite de informare, orientare şi documentare în domeniul muncii şi solidarităţii sociale pentru investitorii străini şi autohtoni.C)În domeniul asistenţei sociale şi......bolilor profesionale;6.aprobă clasificarea minelor din punct de vedere al emanaţiilor de gaze, în baza documentaţiilor prezentate de persoanele juridice;7.desfăşoară activităţi de informare-documentare cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, asigură elaborarea şi editarea de cărţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iulie 2003 in M.Of. 483 din 07-iul-2003

Legea 319/2006 securităţii si sănătăţii în muncă

...lege stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.Art. 2Convenţiile internaţionale şi contractele bilaterale încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini, în vederea efectuării de lucrări cu personal român pe teritoriul altor ţări, vor cuprinde clauze privind......generală şi/sau de specialitate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru instituţiile de învăţământ;i)desfăşoară activităţi de informare-documentare, potrivit legii;j)avizează materiale de informare şi instruire, cum ar fi suporturi de curs, broşuri, pliante, afişe elaborate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iulie 2006 in M.Of. 646 din 26-iul-2006