Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1380 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 625.660 acte

Buget din 14-dec-2006 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2007 (2007/143/CE, Euratom)

...39
2 5 4
Reuniuni, congrese şi conferinţe
Credite nediferenţiate
346 100
371 000
369 164,49
2 5 6
Informare şi manifestări publice
Credite nediferenţiate
194 800
185 000
156 703,38
2 5 7
Serviciu comun interpretare-conferinţe şi Serviciul comun informaţie juridică
Credite nediferenţiate
p.m.
p.m.
0,-
CAPITOLUL 2 5 - TOTAL
721 900
751 800
632 408,26
CAPITOLUL 2
......9Acest credit este destinat să acopere achiziţia şi publicarea lucrărilor de interes general în drept comunitar, celelalte cheltuieli de informare şi costurile fotografiilor, precum şi participarea la cheltuielile legate de vizitele făcute la instituţie.2 5 7 Serviciu comun interpretare-
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 16 martie 2007 in Jurnalul Oficial 77L

Decizia 25/2017 [A] referitoare la examinarea sesizării formulată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la ''interpretarea şi aplicarea art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 2 alin. (1) lit. c), art. 2 alin. (1) lit. i) teza I şi art. 8 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

...limitări.II. Dispoziţiile legale supuse interpretării2. Legea nr. 50/1991:"Art. 6. - (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 şi la art. 43 lit. a):a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor......publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice. Or, conform art. 6 din Legea nr. 50/1991, certificatul de urbanism este un act de informare, prin care autorităţile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 martie 2018 in M.Of. 194 din 02-mar-2018

Hotarirea 6/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene

...1 alin. (1) se defineşte ca mecanism de alertă a statelor membre UE şi se realizează prin intermediul Sistemului de Informare al Pieţei Interne (IMI), pus la dispoziţia statelor membre UE de către Comisia Europeană.Art. 3(1)Departamentul juridic al aparatului central al OAMGMAMR este structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR care are în atribuţii declanşarea, modificarea şi, respectiv......deciziilor emise în acest sens de către preşedintele OAMGMAMR.(2)Preşedintele OAMGMAMR emite deciziile prevăzute la alin. (1), pe baza informării scrise a Departamentului juridic al OAMGMAMR referitoare la obiectul alertei, respectiv cu privire la profesionist şi hotărârea de sancţionare aplicată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 aprilie 2016 in M.Of. 246 din 04-apr-2016

Regulament din 2014 de ordine interioară al parchetelor

...cooperare judiciară internaţională, relaţii internaţionale şi programe;g)Serviciul de documente clasificate;h)Serviciul de tehnologia informaţiei;i)Biroul de informare publică şi relaţii cu presa;j)Biroul juridic;k)Departamentul economico-financiar şi administrativ;l)Direcţia de audit public intern;m)Unitatea de management al proiectelor.Art. 12......art. 142;g)primeşte şi înregistrează sesizările penale, alte plângeri, cereri, memorii şi petiţii ale persoanelor fizice şi reprezentanţilor persoanelor juridice;h)aduce la cunoştinţă conducerii secţiei problemele deosebite apărute în cadrul activităţii de relaţii cu publicul, în scopul informării de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 august 2014 in M.Of. 623 bis din 26-aug-2014

Legea 504/2002 a audiovizualului

...să nu existe nici o altă licenţă audiovizuală pentru un serviciu de programe local;b)să ofere exclusiv servicii de informare privind comunitatea respectivă.(2)În cazul acordării unei alte licenţe audiovizuale licenţa acordată în condiţiile alin. (1) se retrage de drept.Art. 48Orice persoană juridică titulară a unei licenţe audiovizuale are obligaţia de a pune în permanenţă la dispoziţie publicului următoarele categorii de informaţii:a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2002 in M.Of. 534 din 22-iul-2002

Hotarirea 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

...şi coordonează elaborarea rapoartelor periodice privind îndeplinirea prevederilor instrumentelor ratificate;13.pregăteşte, elaborează, negociază şi urmăreşte încheierea şi ratificarea instrumentelor juridice bilaterale de cooperare în domeniul muncii şi securităţii sociale;14.asigură administrarea, coordonarea şi monitorizarea implementării programelor finanţate din Fondul Social European;15.prestează servicii gratuite de informare, orientare şi documentare în domeniul muncii şi solidarităţii sociale pentru investitorii străini şi autohtoni.C)În domeniul asistenţei sociale şi......bolilor profesionale;6.aprobă clasificarea minelor din punct de vedere al emanaţiilor de gaze, în baza documentaţiilor prezentate de persoanele juridice;7.desfăşoară activităţi de informare-documentare cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, asigură elaborarea şi editarea de cărţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iulie 2003 in M.Of. 483 din 07-iul-2003

Legea 319/2006 securităţii si sănătăţii în muncă

...lege stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.Art. 2Convenţiile internaţionale şi contractele bilaterale încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini, în vederea efectuării de lucrări cu personal român pe teritoriul altor ţări, vor cuprinde clauze privind......generală şi/sau de specialitate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru instituţiile de învăţământ;i)desfăşoară activităţi de informare-documentare, potrivit legii;j)avizează materiale de informare şi instruire, cum ar fi suporturi de curs, broşuri, pliante, afişe elaborate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iulie 2006 in M.Of. 646 din 26-iul-2006

Legea 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

...2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2(1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această......juridice(1) Copia dispozitivului hotărârii de condamnare se comunică, la data rămânerii definitive, de către judecătorul delegat cu executarea persoanei juridice respective, precum şi organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice, respectiv organului care a înregistrat persoana juridică, solicitându-se totodată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 august 2013 in M.Of. 515 din 14-aug-2013

Norme Metodologice din 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

...în copie.(2)Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (4) din Lege, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate......în raport cu proprietatea asupra parcelei. În această situaţie certificatele de urbanism urmează a avea acelaşi conţinut cu caracter de informare (privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului) conform prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pentru toţi solicitanţii.Art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2009 in M.Of. 797 bis din 23-noi-2009

Ordinul 877/2009 pentru aprobarea modelelor-cadru ale contractelor de management şi a indicatorilor de performanţă specifici managementului direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

...raportate
12.
Numărul problemelor de sănătate publică soluţionate* din totalul problemelor de sănătate publică identificate
13.
Numărul de acţiuni de informare a populaţiei privind problemele de sănătate publică identificate în judeţ prin control
14.
Numărul de sesizări de la persoane fizice sau juridice soluţionate din totalul sesizărilor pe probleme de control în sănătatea publică
Indicatori de sănătate publică şi programe
15.
Realizarea indicatorilor
......raportate
12.
Numărul problemelor de sănătate publică soluţionate* din totalul problemelor de sănătate publică identificate
13.
Numărul de acţiuni de informare a populaţiei privind problemele de sănătate publică identificate în judeţ prin control
14.
Numărul de sesizări de la persoane fizice
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 iulie 2009 in M.Of. 495 din 16-iul-2009