Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 85 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.834 acte

Legea 167/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

...58, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:"(11) Furnizorul nu are dreptul de a denunţa unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate cu clienţii finali."5.Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 66: Sisteme de măsurare inteligentă(1) ANRE evaluează implementarea sistemelor de măsurare inteligentă din punctul de vedere al costurilor şi beneficiilor pe termen lung pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 iulie 2018 in M.Of. 604 din 16-iul-2018

Ordinul 6/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice

...central
Descrieţi cum este recunoscut contorul de către sistemul central atunci când este instalat în SMI
Securitatea sistemelor de măsurare inteligentă
Este asigurată protecţia transmiterii datelor (contorare - concentrator de date - sistemul de management al datelor) împotriva utilizatorilor neautorizaţi?
SMI poate administra drepturile de acces pentru fiecare dintre componentele sale?
Este asigurată protecţia schimbului de date între componentele din sistem împotriva atacurilor de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 martie 2016 in M.Of. 157 din 01-mar-2016

Hotarire din 2015 în Cauza Morar împotriva României

...SUA pentru a face spionaj în favoarea acestui serviciu. Chiar dacă articolul iniţial este «îmbrăcat» sub forma unui test de inteligenţă, rezultă neîndoielnic că în opinia ziaristului nu este vorba de o bănuială, ci de certitudinea faptului că [V.G.] este spion, folosindu-şi galeria de artă drept pretext pentru a-şi realiza misiunea ce-i fusese încredinţată. Nu ne aflăm în prezenţa unui silogism logic inform, a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 februarie 2016 in M.Of. 141 din 24-feb-2016

Hotarirea 59/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi priveşte pe resortisanţii ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 - COM (2016)194 şi la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente în materie de frontiere şi securitate - COM (2016)205

...deosebit atenţia acordată de Comisia Europeană propunerilor formulate în acest sens de statele membre în anul 2013 şi o consideră drept soluţie corectă şi consecventă cu obiectivele stabilite prin comunicarea Comisiei "Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente pentru frontiere şi securitate" - COM (2016)205.Cu privire la comunicarea "Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iunie 2016 in M.Of. 475 din 24-iun-2016

Ordinul 4999/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

...acordă pentru sprijinirea parcului ştiinţific şi tehnologic, prin achiziţionarea de servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajaţii centrelor de inovare şi transfer tehnologic), precum şi prin acoperirea drepturilor salariale pentru personalul implicat în activitatea de transfer tehnologic, în limita a maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iunie 2018 in M.Of. 529 din 27-iun-2018

Ordinul 115/C/2017 privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

...libertate;c)noţiuni privind reintegrarea socială a persoanelor private de libertate;d)evidenţa persoanelor private de libertate;e)noţiuni de drept penal şi procesual penal;f)psihologie penitenciară;g)comunicare şi inteligenţă emoţională;h)comunicare şi negocierea conflictelor;i)responsabilitate socială, statut şi deontologie profesională;j)cunoaşterea armamentului şi instrucţia tragerii.(6...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2017 in M.Of. 75 din 30-ian-2017

Recomandarea 2010/410/UE/13-iul-2010 privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre şi ale Uniunii

...coeziunea socială şi teritorială, îmbătrânirea populaţiei, sănătatea şi securitatea) în mod rentabil. În special, investiţiile publice ar trebui să servească drept stimulent pentru finanţarea privată a cercetării şi dezvoltării. Reformele ar trebui să favorizeze excelenţa şi specializarea inteligentă, să promoveze integritatea ştiinţifică şi să consolideze cooperarea între universităţi, institute de cercetare, actori publici, privaţi şi din sectorul terţ...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 23 iulie 2010 in Jurnalul Oficial 191L

Regulamentul 1296/11-dec-2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială (''EaSI'') şi de modificare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanţare Progress pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială

...pentru obiectivele sociale, inclusiv convergenţa, precum şi a învăţării reciproce şi a inovării sociale;c)să garanteze aplicarea efectivă a dreptului Uniunii în domeniile menţionate la articolul 1 şi, acolo unde este necesar, să contribuie la modernizarea legislaţiei Uniunii, în conformitate cu principiile muncii decente şi ţinând seama de principiile reglementării inteligente;d)să promoveze mobilitatea geografică voluntară a lucrătorilor în mod echitabil şi să stimuleze oportunităţile de ocupare a forţei de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 347L

Buget din 12-dec-2012 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2013/102/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2013

...utilizatorii finali.În fine, proiectul ar trebui să transpună conceptul elaborat într-o aplicaţie în direct gratuită, care să aibă drept rezultat un sistem de traducere în timp real care să poată fi accesat gratuit pe internet, telefoane inteligente sau altă aparatură portabilă.Platforma de servicii şi aplicaţia pot fi utilizate iniţial în cadrul instituţiilor Uniunii, cum ar fi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 8 martie 2013 in Jurnalul Oficial 66L

Regulamentul 233/11-mar-2014 de instituire a unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare în perioada 2014-2020

...reducerea pauperităţii, astfel ca migrarea să fie transformată într-o forţă pozitivă pentru dezvoltare şi să se diminueze "exportul de inteligenţă";(ii)sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare pentru adoptarea unor politici pe termen lung privind gestionarea fluxurilor migratoare, care să respecte drepturile omului în cazul migranţilor şi a familiilor lor şi să favorizeze protecţia socială a acestora.b)Asigurarea unei legături între...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 martie 2014 in Jurnalul Oficial 77L