Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 175 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.730 acte

Buget din 12-dec-2018 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2019/333 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2019

...a le permite consumatorilor să ocupe un loc central în cadrul pieţei interne, în contextul unei strategii generale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin contribuţia sa la protecţia sănătăţii, siguranţei şi intereselor economice şi juridice ale consumatorilor, precum şi la promovarea dreptului acestora la informare, educaţie şi organizare în vederea protejării intereselor lor, sprijinind integrarea acestor interese ale consumatorilor în alte domenii......protecţie a consumatorilor şi oferirea de sprijin organizaţiilor de consumatori, luând, de asemenea, în considerare nevoile specifice ale consumatorilor vulnerabili;- drepturi şi măsuri reparatorii: dezvoltarea şi consolidarea drepturilor consumatorilor, în special prin măsuri de reglementare inteligentă şi îmbunătăţirea accesului la măsuri...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 7 martie 2019 in Jurnalul Oficial 67L

Buget din 27-nov-2019 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2020/227 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2020

...a le permite consumatorilor să ocupe un loc central în cadrul pieţei interne, în contextul unei strategii generale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin contribuţia sa la protecţia sănătăţii, siguranţei şi intereselor economice şi juridice ale consumatorilor, precum şi la promovarea dreptului acestora la informare, educaţie şi organizare în vederea protejării intereselor lor, sprijinind integrarea acestor interese ale consumatorilor în alte domenii......protecţie a consumatorilor şi oferirea de sprijin organizaţiilor de consumatori, luând, de asemenea, în considerare nevoile specifice ale consumatorilor vulnerabili;
-
drepturi şi măsuri reparatorii: dezvoltarea şi consolidarea drepturilor consumatorilor, în special prin măsuri de reglementare inteligentă şi îmbunătăţirea accesului la măsuri
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 27 februarie 2020 in Jurnalul Oficial 57L

Acordul 2862/15-nov-2023 de parteneriat între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi membrii Organizaţiei statelor din Africa, zona Caraibilor şi Pacific, pe de altă parte

...civile, încurajând implicarea acestora, pentru a asigura exploatarea favorabilă incluziunii şi durabilă a resurselor extractive. Ele promovează durabilitatea mediului, practicile inteligente adaptate schimbărilor climatice, condiţiile de muncă decente, sănătatea şi siguranţa comunităţilor locale şi respectarea drepturilor omului, în concordanţă cu obligaţiile şi angajamentele internaţionale. Ele cooperează în scopul de a consolida capacităţile de producţie ale antreprenorilor......durabilă a teritoriului şi gestionarea echitabilă a pieţelor funciare, acordând o atenţie deosebită transparenţei şi reglementării achiziţiilor de terenuri şi drepturilor de proprietate. Ele promovează, de asemenea, mobilitatea urbană durabilă şi oraşele inteligente şi sigure, care valorifică oportunităţile create de digitalizare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 28 decembrie 2023 in Jurnalul Oficial seria L din 28-dec-2023

Hotarirea 28/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă - Inteligenţa artificială - O abordare europeană axată pe excelenţă şi încredere - COM (2020) 65

...care să contribuie la realizarea "ecosistemului de excelenţă" de-a lungul lanţurilor valorice, la stabilirea stimulentelor pentru accelerarea adoptării tehnologiei inteligenţei artificiale, precum şi la înfiinţarea centrelor de inovare digitală;3.subliniază că, pentru a asigura respectarea normelor de protecţie a drepturilor fundamentale şi a drepturilor consumatorilor, în special în cazul sistemelor de inteligenţă artificială care prezintă un risc ridicat, este necesar ca pregătirea cadrului normativ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 9 septembrie 2020 in M.Of. 825 din 09-sep-2020

Plan National din 2021 integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030

...unor preţuri la energia electrică stabilite în mod competitiv în conformitate cu legislaţia sectorială relevantă, integrarea şi cuplarea pieţelor, având drept scop sporirea capacităţii comercializabile a interconexiunilor existente, reţelele inteligente, agregarea, răspunsul la variaţiile cererii, stocarea, producerea distribuită, mecanismele pentru dispecerizare, redispecerizare şi limitare, precum şi semnalele de preţ în......costurilor de întreţinere;- Promovarea îmbunătăţirii nivelului de eficienţă energetică în clădiri şi în sistemele majore de infrastructură urbană;- Promovarea "oraşelor inteligente", respectiv a celor "verzi".8.Gestionarea deşeurilor- Promovarea prevenirii generării deşeurilor;- Creşterea gradului de reutilizare sau reciclare a materialelor incluse...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 8 octombrie 2021 in M.Of. 963 bis din 08-oct-2021

Hotarirea 38/2017 privind propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce priveşte perioada pentru adoptarea actelor delegate - COM (2017) 136 final

...şi automatizate.3.Consideră că Propunerea de modificare a Directivei 2010/40/UE privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport ("Directiva STI") este în conformitate cu principiul subsidiarităţii. Directiva STI are drept scop accelerarea implementării şi utilizării coordonate a sistemelor de transport inteligente ("STI") în domeniul transportului rutier transnaţional, ce nu pot fi reglementate în mod satisfăcător doar de statele membre, necesitând competenţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 aprilie 2017 in M.Of. 291 din 25-apr-2017

Indrumari Metodologice din 2020 pentru organizarea focus grupurilor de descoperire antreprenorială la nivel regional

...în prezent pe baza discuţiilor anterioare.SECŢIUNEA 1:Ce sunt specializarea Smart şi procesul de descoperire antreprenorială?Conceptul de specializare inteligentă sau strategiile de cercetare şi inovare pentru specializarea inteligentă (RIS3) oferă o nouă abordare de politici şi practici pentru cercetare şi inovare în regiuni/ţări care au drept scop promovarea schimbărilor structurale şi a dezvoltării regionale şi creşterea capacităţii lor interne şi a avantajului comparativ regional prin investiţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 24 august 2020 in M.Of. 770 din 24-aug-2020

Ordinul 2586/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 ''Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie'' şi obiectivul specific 6.3 ''Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor''

...i)-(iii), inclusiv a sistemelor de protecţie, monitorizare şi control la toate tensiunile şi posturile de transformare; şi(v)reţele inteligente, definite drept orice echipament, linie, cablu sau instalaţie, atât la nivelul transportului, cât şi al distribuţiei la tensiune joasă şi medie, care are ca obiectiv comunicarea digitală bidirecţională, monitorizarea interactivă, inteligentă şi în timp real sau aproape real şi gestionarea producţiei, a transportului, a distribuţiei şi a consumului de energie electrică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 26 aprilie 2017 in M.Of. 298 din 26-apr-2017

Hotarirea 10/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea modificată de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului COM (2017)637

...şi faţă-în-faţă.9.Îşi manifestă îndoiala cu privire la aplicabilitatea propunerii în cazul comenzilor automatizate de tipul casei inteligente şi al internetului lucrurilor, precum şi al vânzărilor la automate, al vânzărilor de roboţi mobili şi al produselor de inteligenţă artificială drept servicii sau al celor găzduite în tehnologie de tip "cloud" şi solicită Comisiei Europene explicaţii cu privire la acest aspect...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 23 februarie 2018 in M.Of. 171 din 23-feb-2018

Decizia 154/2020 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru acordarea unor facilităţi pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României

...pe piaţă;(f) se asigură că, în temeiul articolelor 19 şi 21, toţi beneficiarii unei astfel de intervenţii publice au dreptul de a avea contoare inteligente şi li se oferă astfel de contoare, care sunt instalate fără costuri iniţiale suplimentare pentru client, sunt direct informaţi de posibilitatea instalării de contoare inteligente şi li se acordă asistenţa necesară;(g) nu conduc la o subvenţionare încrucişată directă între clienţii alimentaţi la preţurile de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 mai 2020 in M.Of. 398 din 15-mai-2020