Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 821 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 649.230 acte

Tratat din 29-oct-2004 DE INSTITUIRE A UNEI CONSTITUTII PENTRU EUROPA

...Prin derogare de la alineatul (2), în domeniile prevazute la alineatul (1) literele (c), (d), (f) si (g), legile sau legile-cadru europene se adopta de Consiliu, care hotaraste în unanimitate, dupa consultarea Parlamentului European, a Comitetului Regiunilor si a Comitetului Economic si Social.Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta o decizie europeana cu scopul de a aplica procedura legislativa ordinara în sensul......alineatului (1) literele (d), (f) si (g). Acesta hotaraste în unanimitate, dupa consultarea Parlamentului European.(4)Un stat membru poate încredinta...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 16 decembrie 2004 in Jurnalul Oficial 310C

Tratat din 02-oct-1997 DE LA AMSTERDAM DE MODIFICARE A TRATATULUI PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ, A TRATATELOR DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢILOR EUROPENE ŞI A ALTOR ACTE CONEXE

...Fara a aduce atingere dreptului la initiativa, Comisia ar trebui:- cu exceptia cazurilor de urgenta sau de confidentialitate, sa aiba consultari ample înainte de a propune texte legislative si sa publice, pentru fiecare caz necesar, documente privind consultarile respective;- sa motiveze pertinenta fiecarei propuneri în conformitate cu principiul subsidiaritatii; de fiecare data când acest lucru este necesar, expunerea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 10 noiembrie 1997 in Jurnalul Oficial 340C

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice

...actualizează evidenţa proiectelor prevăzute la lit. a) aflate în procedură parlamentară şi urmăreşte stadiul adoptării acestora;d)întocmeşte, pe baza consultării structurilor competente, proiectele punctelor de vedere ale ministerului cu privire la propunerile legislative iniţiate de senatori şi deputaţi şi trimise spre consultare ministerului;e)întocmeşte, după consultarea structurilor competente, puncte de vedere cu privire la rapoartele comisiilor de specialitate ale fiecăreia dintre...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iunie 2011 in M.Of. 400 din 08-iun-2011

Legea 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului

...şi oraşele din judeţ ori numai în unele dintre acestea, care sunt direct interesate.(3)Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor şi judeţelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin referendum. În acest caz organizarea referendumului este obligatorie.Art. 14(1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 februarie 2000 in M.Of. 84 din 24-feb-2000

Regulament din 2004 de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii

...ministerele iniţiatoare, ca parte componentă a notei de fundamentare/expunere de motive, şi se înaintează GIL o dată cu propunerea legislativă (anexa nr. 1 la prezentul regulament);b)evaluarea propriu-zisă care are ca scop realizarea unei analize detaliate a propunerii legislative privind impactul economic al acesteia şi consultarea tuturor părţilor implicate (anexa nr. 2 la prezentul regulament).Art. 6Actele normative supuse analizei sunt din sfera:a)impozitelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 noiembrie 2004 in M.Of. 1130 din 30-noi-2004

Strategie din 2014 privind mai buna reglementare 2014-2020

...proactiv din partea instituţiilor administraţiei publice cu drept de iniţiere de reglementări în diverse domenii de politici publice. Procesul de consultare trebuie să se deruleze pe întreg parcursul iniţierii, implementării, monitorizării şi evaluării reglementărilor.Simplificarea legislaţiei - menţinerea unui corp legislativ simplu şi uşor de înţeles contribuie la creşterea eficienţei şi eficacităţii implementării politicilor publice care fac obiectul reglementărilor.CAPITOLUL 4......utilizate de instituţiile care emit avize sau care prelucrează textele finale, strict din punctul de vedere al normelor de tehnică legislativă (CL, MJ, CG, Secretariatul General al Camerei Deputaţilor, Secretariatul General al Senatului).SECŢIUNEA 2:V.2.2. Transparenţa şi calitatea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 decembrie 2014 in M.Of. 917 din 17-dec-2014

Regulament din 1994 al Camerei Deputatilor

...se inainteaza Biroului permanent.In cazul in care o comisie examineaza in fond mai multe proiecte de legi si propuneri legislative care au acelasi obiect de reglementare se intocmeste un singur raport, cu respectarea prevederilor de la alin. 1 si 2.Art. 64Biroul permanent, dupa consultarea presedintelui comisiei sesizate in fond, stabileste un termen inauntrul caruzia comisia trebuie sa-si depuna raportul; modificarea acestui termen poate......68.Subsectiunea 5:Comisii de mediereArt. 72Daca una dintre Camere adopta un proiect de lege sau o propunere legislativa intr-o redactare diferita de cea aprobata de cealalta Camera, presedintele Camerei Deputatilor si presedintele Senatului vor initia procedura de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 februarie 1994 in M.Of. 50 din 25-feb-1994

Regulamentul 1605/25-iun-2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene

...şi articolul 160c alineatul (4) din Tratatul Euratom care nu se referă la propuneri sau proiecte reglementate de procedura legislativă de consultare pot fi publicate de Curtea de Conturi în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. Curtea de Conturi decide în privinţa publicării după consultarea instituţiei care a solicitat avizul sau la care se referă acesta. Avizele publicate sunt însoţite de eventualele comentarii ale instituţiilor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Tratat din 25-mar-1957 DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢII EUROPENE A ENERGIEI ATOMICE (2010/C 84/01) - VERSIUNE CONSOLIDATĂ

...de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice:PARTEA 2:TITLUL I:INFORMAŢII DESTINATE PARLAMENTELOR NAŢIONALEArt. 1Documentele de consultare ale Comisiei (cărţi verzi, cărţi albe şi comunicări) se transmit direct de Comisie parlamentelor naţionale la data publicării acestora. De asemenea, Comisia transmite parlamentelor naţionale şi programul legislativ anual, precum şi orice alt instrument de programare legislativă sau de strategie politică, simultan cu transmiterea acestora Parlamentului European şi......13)În condiţiile şi respectând procedura stabilită de Parlamentul European şi de Consiliu, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor în cauză, toate indemnizaţiile, salariile şi retribuţiile plătite de Uniune funcţionarilor şi altor agenţi ai...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 30 martie 2010 in Jurnalul Oficial 84C

Norma sanitara veterinara din 2002 privind stabilirea regulilor de prevenire, control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile

...această dată în aceste ţări sau regiuni.(10)În mod similar, prin derogare de la prevederile alin. (1)-(8), după consultarea comitetului ştiinţific corespunzător şi pe baza evaluării riscului introducerii, propagării şi expunerii omului, poate fi adoptată o decizie conform procedurii legislative naţionale, pentru a permite folosirea în alimente, furaje sau fertilizatori a coloanei vertebrale şi a ganglionilor rădăcinii dorsale de la......art. 5 alin. (1), ţinându-se seama de criteriile de clasificare definite de Oficiul Internaţional de Epizootii.(3)În urma consultării comitetului ştiinţific corespunzător regulile detaliate cu privire la studiul statistic vor fi adoptate conform procedurii legislative naţionale.(4)Criteriile minime...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 iunie 2002 in M.Of. 433 din 21-iun-2002