Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 86 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Ordinul 2.089/2020 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice

...a cărei oficină se desfiinţează, în format electronic."27.La articolul 12 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:"n) dovada înscrierii activităţii de vânzare de medicamente online, conform Codului CAEN."28.La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Farmacistul responsabil...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 17 decembrie 2020 in M.Of. 1249 din 17-dec-2020

Hotarirea 959/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiţii destinate industriei prelucrătoare

...se notifică Ministerului Economiei printr-o adresă însoţită de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 4 august 2022 in M.Of. 776 din 04-aug-2022

Ordinul 2594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către organele fiscale locale

...identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ................ nr. ...., C.I.F.3) ..................., tel: ................, fax: .................., e-mail ....................., codul CAEN al activităţii principale: .........................., contul bancar ....................... .Contribuabilul a fost înştiinţat de începerea inspecţiei fiscale prin Avizul de inspecţie fiscală ............./.............Numărul şi data acordului de amânare, precum şi noua dată de începere a inspecţiei fiscale (dacă este cazul):...........................................................................................Inspecţia fiscală a fost înregistrată în Registrul Unic de Control, la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 11 octombrie 2016 in M.Of. 798 din 11-oct-2016

Ordinul 1116/2017 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

...conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului. (Se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice.)"9.La anexa nr. 4.2, titlul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 august 2017 in M.Of. 658 din 10-aug-2017

Ordinul 616/2023 privind modificarea procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.314/2022

...ONG, asociaţii, fundaţii etc.) sau certificatul constatator al furnizorului de consultanţă pentru întreprinderile definite conform Legii nr. 346/2004, cu codul CAEN autorizat din clasa 70 (în copie certificată), factură fiscală, în original şi copie certificată, proces-verbal privind execuţia contractului de consultanţă;- pentru locul/locurile de muncă nou-creat/create în cadrul proiectului - dovada creării acestuia/acestora se va face cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 4 aprilie 2023 in M.Of. 281 din 04-apr-2023

Ordinul 6/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

...metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale", la punctul 2, subpunctul 2.4 se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată."3.La capitolul I "Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 august 2016 in M.Of. 621 din 12-aug-2016

Hotarirea 1.403/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2017

...din Legea nr. 232/2016, cu modificările şi completările ulterioare, al cărei model este stabilit în anexa nr. 1, conform codurilor CAEN privind clasificarea activităţilor din economia naţională."2.La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:"(11) Operatorii economici care intenţionează să includă în obiectul de activitate oricare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 25 noiembrie 2022 in M.Of. 1139 din 25-noi-2022

Legea 370/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale

...cuprins:"f) a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, cu excepţia veniturilor din consultanţă fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 - «Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal», în proporţie de peste 80% din veniturile totale;"3.La articolul I, după punctul 8 se introduce un nou punct, pct. 81, cu următorul cuprins:"81. La articolul 47, după alineatul (4) se introduc două noi alineate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 20 decembrie 2022 in M.Of. 1228 din 20-dec-2022

Ordinul 1.831/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete

...actul de înfiinţare au prevăzut la obiectul de activitate operaţiuni privind emiterea şi gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, având cod CAEN 6612 "Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare".2.Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat de către...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 17 august 2022 in M.Of. 811 din 17-aug-2022

Ghid din 2022 al solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare - Revizia 6, februarie 2022 -

...ca rezultat al unei noi activităţi care nu este identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă (un nou cod CAEN de patru cifre).
Schimbarea fundamentală în procesul general de producţie constă în achiziţionarea de active a căror valoare contabilă depăşeşte
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 14 martie 2022 in M.Of. 247 bis din 14-mar-2022