Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 7520 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.246 acte

Ordinul 281/2004 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului 100 ''Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat'', cod 14.13.01.01/a

...extrajudiciară etc.), impozit pe veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din activităţi comerciale (venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie; venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; venituri din activităţile desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil etc.), impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile obţinute din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 23 februarie 2004 in M.Of. 158 din 23-feb-2004

Procedura de implementare din 2012 a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (PS-04.02 Revizia 1)

...dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri şi sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;b)sunt persoane juridice (societăţi comerciale/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură (coduri CAEN conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind actualizarea Clasificării activităţilor......legalizate), original, după caz;
4. Copie certificată după extrasul de cont;
5. Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării.
7.
Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mărci
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 16 mai 2012 in M.Of. 331 bis din 16-mai-2012

Decizia 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu şi fără contribuţie personală, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003

...Partea I.-****-
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea
ANEXA nr. 1:LISTA MEDICAMENTELOR (DENUMIRI COMERCIALE) DE CARE BENEFICIAZĂ ASIGURAŢII IN TRATAMENTUL AMBULATORIU FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALASECŢIUNEA A:Medicamente de bază, opţiunea terapeutică 11.INSUFICIENTA CARDIACA CRONICA
Nr. crt.
Pre-script
Cod ATC
Denumire comuna inter-naţionala
Denumire comerciala
Forma far-mace-utica
Concen-traţie
Firma
Tara
Ambalaj
1
S/P-RF
C01AA05
DIGOXINUM
CORLAN
SOL. INJ.
0.25mg
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 13 mai 2003 in M.Of. 321 din 13-mai-2003

Contract din 2007 DE PRIVATIZARE privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud S.A.

...prezentului Contract de catre Parti. Data Semnarii inseamna data la care are loc Semnarea.Sindserv inseamna Sindserv S.A., societate comerciala pe actiuni infiintata potrivit legii romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/655/2002, avand cod unic de inregistrare (CUI) nr. 14428695 si sediul social in Piata Presei Libere nr. 1, Casa Presei Libere, corp C1......etaj 2, sector 1, cod postal 70000, Bucuresti, Romania.SISE inseamna Societate pentru de Intretinere si Servicii Energetice "Electrica Serv" S.A., societate comerciala pe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 iunie 2007 in M.Of. 387 bis din 07-iun-2007

Ordinul 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră1)

...nr. 338/97 (A sau B) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.
13. Folosiţi unul dintre codurile următoare pentru a indica sursa:
W Specimene capturate din mediul sălbatic
R Specimene care provin din operaţiuni de fermă
D Anexa A animale crescute în captivitate în scopuri comerciale şi anexa A plante propagate artificial în scopuri comerciale, conform capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi
......nr. 338/97 (A sau B) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.
13. Folosiţi unul dintre codurile următoare pentru a indica sursa:
W Specimene capturate din mediul sălbatic
R Specimene care provin din operaţiuni de fermă
D
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 aprilie 2007 in M.Of. 229 din 03-apr-2007

Hotarirea 282/1998 privind infiintarea societatilor comerciale

...capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimul bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.ARTICOLUL 2:Forma juridica a societatii comercialeSocietatea comerciala este persoana juridica romana cu capital social initial integral de stat, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Aceasta...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 15 iunie 1998 in M.Of. 217 din 15-iun-1998

Norma din 2006 de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare

...plată a acestor bunuri;c)scoaterea bunurilor din regimul de antrepozit TVA de către proprietarul acestora, independent de orice tranzacţie comercială, în cadrul:1.unui transfer menţionat la art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, sau2.transportului sau expedierii acestor bunuri în afara Comunităţii, efectuate de către proprietar sau în contul acestuia.(7......În cazul în care, independent de o tranzacţie comercială, bunurile sunt scoase din regimul de antrepozit de TVA de către proprietar sau în contul acestuia şi rămân în România...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 29 decembrie 2006 in M.Of. 1046 din 29-dec-2006

Directiva 2005/29/CE/11-mai-2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori şi de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE şi 2002/65/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului (''Directiva privind practicile comerciale neloiale'')

...în considerare, de asemenea, în vederea cerinţelor în materie de diligentă profesională în sectorul respectiv. Controlul exercitat de responsabilii de coduri la nivel naţional sau comunitar pentru a elimina practicile comerciale neloiale poate evita recurgerea la o acţiune administrativă sau judiciară şi, în consecinţă, ar trebui încurajat. În vederea asigurării unui......furnizarea unui produs către consumatori;(e)"a denatura în mod semnificativ comportamentul economic al consumatorilor" înseamnă a folosi o practică comercială pentru a afecta apreciabil abilitatea consumatorului de a lua o decizie în cunoştinţă de cauză, determinându-l astfel să ia...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Ordinul 6312/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare, declaraţiei vamale în detaliu şi exemplarelor de control T5R

...prin aplicarea semnăturii şi ştampilei.11.În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2), respectiv art. 204 alin. (2) din Codul vamal al României pentru declararea sumară se pot folosi documente care conţin informaţii comerciale, portuare sau de transport, cu condiţia ca acestea să conţină elementele necesare completării declaraţiei sumare stabilite în Anexa Nr. 7b......sau 7c), după caz, la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României.Astfel pot fi acceptate documente precum:a)lista containerelor;b)lista de încărcătură;c)lista coletelor;d...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 iunie 2006 in M.Of. 522 din 16-iun-2006

Legea 165/1944 pentru adaugirea unor dispozitiuni la art. 26 si 27 din codul comercial

...LEGE Nr. 165 din 27 martie 1944 pentru adaugirea unor dispozitiuni la art. 26 si 27 din codul comercialAsupra raportului d-lui ministru secretar de stat la Departamentul Justitiei cu Nr. 38.793 din 1944,In baza dispozitiunilor......din 7 Septemvrie 1940,Am decretat si decretam:DECRET-LEGE pentru adaugirea unor dispozitiuni la art. 26 si 27 din codul comercialArt. I:Articolul 26 din codul comercial va avea urmatorul cuprins:Registrele obligatorii vor fi numerotate pe fiecare pagina...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 martie 1944 in M.Of. 74 din 28-mar-1944