Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 79 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 600.866 acte

Declaratie din 2004 a SENATULUI ROMÂNIEI

...istoria României trebuie să ne mobilizeze, în spiritul aceluiaşi consens naţional, pentru finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană conform calendarului confirmat de Consiliul European din decembrie, de la Bruxelles.Parlamentul României, alături de Administraţia Prezidenţială şi de Guvern, a contribuit la această reuşită, printr-o activitate intensă vizând armonizarea legislativă în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, pentru finalizarea reformei în armată şi pentru asigurarea interoperabilităţii cu structurile NATO, conform standardelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 aprilie 2004 in M.Of. 303 din 06-apr-2004

Metodologie-Cadru din 2016 privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale

...clase/grupe din spitale au dreptul să participe la toate etapele mişcării personalului didactic, conform metodologiei aflate în vigoare, urmând calendarul aprobat anual prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.(9)Încadrarea personalului didactic se face în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, în funcţie de curriculumul utilizat.(10)Încadrarea personalului didactic pentru şcolarizarea în spitale se face şi prin completare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 noiembrie 2016 in M.Of. 933 din 21-noi-2016

Ordonanta urgenta 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

...loc pe piaţa forţei de muncă,având în vedere că, totodată, se impune adoptarea în regim de urgenţă a măsurilor legislative ce fac obiectul acestei ordonanţe de urgenţă, deoarece fundamentarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 şi a reţelei şcolare, care se bazează şi pe această ordonanţă de urgenţă, are următorul calendar: luna noiembrie 2016, solicitarea din partea inspectoratelor şcolare judeţene către unităţile administrativ-teritoriale locale şi judeţene a proiectului privind reorganizarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2016 in M.Of. 943 din 23-noi-2016

Ordonanta urgenta 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...necesitatea preluării de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a acestor atribuţii în mod etapizat (luând în considerare componentele legislative, de resurse umane, administrative şi logistice ale acestui proces), după un calendar bine stabilit şi în urma consolidării capacităţii acestei instituţii de asimilare rapidă a procedurilor şi mecanismelor de pregătire şi planificare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 noiembrie 2016 in M.Of. 939 din 22-noi-2016

Hotarirea 58/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piaţa unică digitală - O piaţă unică digitală conectată pentru toţi - COM(2017) 228

...de a include mai multe referinţe cantitative în textul raportului, pentru o ilustrare nemijlocită a celor descrise.19.Recomandă detalierea calendarului iniţiativelor legislative în domeniu, includerea unor analize privind reducerea diferenţelor dintre zonele urbane şi rurale, actualizarea definiţiei serviciului universal.-****-Această hotărâre a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iunie 2017 in M.Of. 502 din 30-iun-2017

Rezolutia 1457/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014, secţiunea I - Parlamentul European

...47.îndeamnă Parlamentul să adopte norme privind publicarea tuturor contribuţiilor lobbyiştilor/reprezentanţilor grupurilor de interese la proiectele de politici, acte legislative şi amendamente, sub forma unei "amprente legislative";48.solicită Biroului să creeze posibilitatea tehnică pentru ca deputaţii care doresc să îşi publice calendarul pe pagina lor web oficială, şi în special întâlnirile cu lobbyiştii, să poată face acest lucru;IX.Direcţia Generală Politici...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 septembrie 2016 in Jurnalul Oficial 246L

Recomandarea 2008/78/CE/10-ian-2008 privind măsurile de facilitare a viitoarelor treceri la moneda euro

...monedă.(4)Administraţiile publice trebuie să pună la dispoziţia întreprinderilor, în special a IMM-urilor, informaţii precise cu privire la calendarul conversiei şi la normele legislative, fiscale şi contabile aferente. Asociaţiile comerciale, centrele de informare euro, camerele de comerţ şi industrie, contabilii şi consultanţii de afaceri...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 ianuarie 2008 in Jurnalul Oficial 23L

Regulamentul 1075/23-mar-2016 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care precizează conţinutul planurilor de redresare, al planurilor de rezoluţie şi al planurilor de rezoluţie a grupului, criteriile minime pe care autoritatea competentă trebuie să le examineze în ceea ce priveşte planurile de redresare şi planurile de redresare a grupului, condiţiile de acordare a sprijinului financiar intragrup, cerinţele privind evaluatorii independenţi, recunoaşterea contractuală a competenţelor de reducere a valorii contabile şi de conversie, procedurile şi conţinutul cerinţelor de notificare şi ale avizului de suspendare şi funcţionarea operaţională a colegiilor de rezoluţie

...acordată. Atunci când stabileşte termenul relevant, autoritatea de rezoluţie a grupului ar trebui să ţină seama în mod corespunzător de calendarul efectiv al procesului decizional, astfel cum este stabilit prin dispoziţiile legislative sau chiar de către colegiu.(64)Pentru a se asigura că este stabilit un proces eficient, autoritatea de rezoluţie a...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 8 iulie 2016 in Jurnalul Oficial 184L

Acord din 06-iul-2007 între Comunitatea Europeană şi Guvernul Ucrainei privind comerţul cu anumite produse din oţel

...asigură asistenţa tehnică în limitele mijloacelor bugetare disponibile pentru a ajuta Ucraina să adopte şi să pună în aplicare dispoziţii legislative compatibile cu cele adoptate şi aplicate de Comunitate. Această asistenţă este prevăzută în proiectele ce trebuie aprobate de ambele părţi şi prin identificarea clară, inter alia, a obiectivelor, a mijloacelor şi a calendarului.DECLARAŢIA nr. 4În cazul în care operatorii ucraineni ar înfiinţa centre de asistenţă în Comunitate care să proceseze în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 6 iulie 2007 in Jurnalul Oficial 178L

Decizia 2425/18-dec-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, în legătură cu foaia de parcurs completă prezentată de Republica Moldova în ceea ce priveşte punerea în aplicare a acordului în domeniul achiziţiilor publice

...configuraţia comerţ o foaie de parcurs completă pentru punerea în aplicare a legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, însoţită de un calendar şi de descrierea etapelor principale care ar trebui să includă toate reformele referitoare la apropierea legislativă de acquis-ul Uniunii şi la dezvoltarea capacităţilor instituţionale.(3)- Articolul 272 alineatul (3) prevede că un aviz favorabil din...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 decembrie 2017 in Jurnalul Oficial 343L