Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1070 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 600.627 acte

Hotarirea 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

...în înţelesul definiţiei de la lit. c).Art. 3(1)Evaluarea de mediu se efectuează în timpul pregătirii planului sau programului şi se finalizează înainte de adoptarea acestuia ori de trimiterea sa în procedură legislativă.(2)Prezenta procedură se realizează în etape, după cum urmează:a)etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu;b)etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 august 2004 in M.Of. 707 din 05-aug-2004

Hotarirea 7/1976 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse agroalimentare si bunuri industriale de consum, in trimestrul IV/1976 si semestrul I/1977

...1976 si semestrul I/1977REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIAIn temeiul articolului 13 din Legea nr. 5/1975 privind congresul, Camera legislativa si conferintele conferintele consiliilor populare,aprobam si dispunem publicarea in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania a Hotararii nr. 7 din 2 noiembrie 1976 a Camerei legislative a consiliilor populare privind aprobarea Programului de aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse agroalimentare si bunuri industriale de consum, in trimestrul IV/1976 si...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 noiembrie 1976 in B.Of. 94 din 06-nov-1976

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...transmise şi pe suport hârtie, la solicitarea scrisă a deputaţilor, formulată la începutul fiecărei sesiuni;g)hotărăşte, în cazul iniţiativelor legislative, reţinerea lor spre dezbatere şi adoptare ca primă Cameră sesizată sau trimiterea la Senat a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 ianuarie 2006 in M.Of. 35 din 16-ian-2006

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...transmise şi pe suport hârtie, la solicitarea scrisă a deputaţilor, formulată la începutul fiecărei sesiuni;g)hotărăşte, în cazul iniţiativelor legislative, reţinerea lor spre dezbatere şi adoptare ca primă Cameră sesizată sau trimiterea la Senat a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;h)difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 noiembrie 2012 in M.Of. 762 din 13-noi-2012

Legea 119/2011 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2009

...847.327
97,4
01
A. Transferuri interne
8.049.000
8.049.000
7.847.327
97,4
08
Programe PHARE şi alte programe cu
finanţare nerambursabilă
8.049.000
8.049.000
7.847.327
97,4
5108
01
Autorităţi executive şi legislative
8.049.000
8.049.000
7.847.327
97,4
04
Alte organe ale autorităţilor publice
8.049.000
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 august 2011 in M.Of. 569 bis din 10-aug-2011

Regulament din 2010 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

...constituţionalităţii, al compatibilităţii cu acquis-ul comunitar şi cu tratatele şi convenţiile la care România este parte şi al tehnicii legislative, precum şi organizarea documentării juridice;b)avizarea proiectelor de acte normative, din punctul de vedere al legalităţii acestora, precum şi participarea, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau autorităţi administrative autonome;c)asigurarea reprezentării ministerului în faţa......ori alte documente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, precum şi din punctul de vedere al tehnicii legislative şi propune Guvernului şi altor ministere sau autorităţi soluţii de îmbunătăţire legislativă, inclusiv în forma unor proiecte de acte normative...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iulie 2010 in M.Of. 455 din 05-iul-2010

Tratat din 13-dec-2007 DE LA LISABONA DE MODIFICARE A TRATATULUI PRIVIND UNIUNEA EUROPEANA SI A TRATATULUI DE INSTITUIRE A COMUNITATII EUROPENE

...4) cuvintele "Consiliul, hotarând cu majoritate calificata, la propunerea Comisiei" se înlocuiesc cu "Consiliul, hotarând în conformitate cu o procedura legislativa speciala... ";b)se adauga un alineat (5), nou, cu textul urmator:"(5)În completarea activitatilor prevazute în programul-cadru multianual, Parlamentul European si Consiliul, hotarând în conformitate cu procedura legislativa ordinara si dupa consultarea Comitetului Economic si Social, stabilesc masurile necesare pentru punerea în aplicare a spatiului european de cercetare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 decembrie 2007 in Jurnalul Oficial 306C

Hotarirea 12/1996 pentru acordarea increderii Guvernului

...majorare a pensiilor taranilor cooperatori, asigurandu-se nivelul minim de 50.000 lei/luna.Guvernul va analiza imediat posibilitatea extinderii programelor de combatere activa a somajului, in special in randul tinerilor. Se va completa si revizui cadrul legislativ pentru asigurarea de locuinte destinate tinerílor, punandu-li-se la dispozitie credite pe termen lung si terenurile necesare.Guvernul va......cu statele vecine si va adopta masurile ce se impun pentru aplicarea corecta a Acordurilor semnate si ratificate.III.Masuri legislative si programe guvernamentaleMasuri legislativeGuvernul va elabora proiecte de legi si va declansa procedurile constitutionale in vederea adoptarii lor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 decembrie 1996 in M.Of. 342 din 12-dec-1996

Acord-Cadru din 20-oct-2010 privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisia Europeană

...probleme specifice legate de stabilirea ordinii de zi a şedinţelor plenare, relaţiile interinstituţionale dintre Parlament şi Comisie, precum şi chestiuni legislative şi bugetare;- se vor organiza reuniuni anuale între Conferinţa preşedinţilor, Conferinţa preşedinţilor de comisie şi Colegiul comisarilor pentru a se discuta chestiuni relevante, inclusiv pregătirea şi punerea în aplicare a programului de lucru al Comisiei;- Conferinţa preşedinţilor şi Conferinţa preşedinţilor de comisie informează Comisia în timp util cu privire la rezultatele......că informaţiile circulă periodic şi direct între membrul Comisiei şi preşedintele comisiei parlamentare competente.13.Comisia nu publică nicio iniţiativă legislativă şi nicio iniţiativă sau decizie importantă înainte de a fi informat în scris Parlamentul cu privire la aceasta.Pe baza...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 noiembrie 2010 in Jurnalul Oficial 304L

Ordinul 668/2008 privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009-2012

...în concordanţă cu obiectivul european de dezvoltare a unei culturi autentice de prevenire a riscurilor.5.5.Rezultatele estimate ale Programului "Securitate şi sănătate în muncă"5.5.1.Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi a nivelului de securitate şi sănătate în muncă5.5.2.Dezvoltarea de instrumente, seturi de recomandări şi soluţii......cea profesională
18
650/250/400/0/0
Recomandări de îmbunătăţire a sistemului de îngrijire a persoanelor dependente Adaptarea cadrului legislativ în domeniu
Elaborarea metodologiei de cercetare: dezvoltarea de instrumente de investigare şi cercetare sociologică Analizarea legislaţiei existente şi a programelor
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 noiembrie 2008 in M.Of. 760 din 11-noi-2008