Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 5374 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.275 acte

Decizia 611/2017 referitoare la cererile de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre Parlamentul României, pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte, cereri formulate de preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor

...problemelor de interes public, intrinsec legate de binele comun şi de apărarea interesului naţional. Aceleaşi considerente se desprind şi din jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale, potrivit Deciziei nr. 1.231 din 29 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 noiembrie 2009, Deciziei nr. 924 din 1 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al......înscrise în art. 64 alin. (4) şi art. 69 alin. (1) din Constituţie şi puse în aplicare prin Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017, cu modificările şi completările ulterioare.22. Pentru argumentele prezentate, Camera Deputaţilor apreciază că, atât în drept, cât...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 noiembrie 2017 in M.Of. 877 din 07-noi-2017

Decizia 534/2018 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 alin. (2) şi (4) din Codul civil

...situaţii similare, întrucât reclamantul Robert Clabourn Hamilton este obligat, în acord cu practica Inspectoratului General pentru Imigrări, să părăsească teritoriul României, pe motiv că art. 277 din Codul civil interzice recunoaşterea în România a căsătoriilor între persoane de acelaşi sex încheiate în străinătate. Or, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi relaţiile stabilite într-un cuplu format din persoane de acelaşi sex sunt tot relaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 octombrie 2018 in M.Of. 842 din 03-oct-2018

Decizia 730/2012 [R] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României şi Preşedintele României, formulată de Preşedintele României

...nu există un conflict juridic de natură constituţională între autorităţi publice aşa cum a fost definit de Curtea Constituţională în jurisprudenţă sa.Aceasta, deoarece Parlamentul României, după ce Curtea Constituţională a emis Avizul consultativ nr. 1 din 6 iulie 2012, a procedat la analizarea cererii de......competenţa exclusivă de a aprecia asupra gravităţii faptelor de încălcare a prevederilor constituţionale sesizate prin cerere de suspendare a Preşedintelui României, în conformitate cu art. 95 din Constituţie, aşa cum a statuat şi Curtea Constituţională în jurisprudenţa recentă. Aşa fiind, decizia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iulie 2012 in M.Of. 473 din 11-iul-2012

Decizia 1414/2009 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind reorganizarea unor autorităţi şi Instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

...angajează răspunderea - nici sub aspectul domeniului de reglementare, nici al structurii, aspect reţinut de altfel şi de Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa anterioară (Decizia nr. 298 din 29 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006). Câtă vreme legiuitorul constituant nu a înţeles să facă distincţie, rămâne la......diferenţe de tratament [... ] să aibă o raţiune licită." (Decizia nr. 375 din 6 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 8 iulie 2005). Mai mult, în jurisprudenţa constantă a Curţii s-a apreciat că încălcarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2009 in M.Of. 796 din 23-noi-2009

Decizia 873/2010 [R/A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

...parte integrantă a stabilităţii financiare a acestora, în aceeaşi măsură cu care apără celelalte garanţii ale acestui principiu.Atât în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României, cât şi în jurisprudenţa altor Curţi Constituţionale s-a statuat că stabilitatea financiară a magistraţilor reprezintă una dintre garanţiile independenţei justiţiei.Astfel, prin Decizia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iunie 2010 in M.Of. 433 din 28-iun-2010

Legea 29/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

...Soluţiile pe care le cuprinde trebuie să fie temeinic fundamentate, luându-se în considerare interesul social, politica legislativă a statului român şi cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne şi ale armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară şi cu tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului."2.La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 martie 2011 in M.Of. 182 din 15-mar-2011

Regulament din 1992 de organizare si functionare a Curtii Constitutionale

...presedintele poate numi raportor un judecator, care va referi asupra punctelor de vedere si relatiilor cerute, solutiilor din doctrina si jurisprudenta romana si straina, precum si a oricaror alte elemente necesare dezbaterilor.Dupa luarea acestor masuri, actele de sesizare se restituie la......insa separat pentru decizii, hotariri si avize.Actele pronuntate de Curte se comunica si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conditiile stabilite prin Legea nr. 47/1992. De asemenea, Curtea editeaza culegeri de hotariri, decizii si alte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 august 1992 in M.Of. 190 din 07-aug-1992

Decizia 1258/2009 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, precum şi pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

...şi să nu aducă atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.În plus, în conformitate cu principiile de limitare exprimate în jurisprudenţa în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului, de exemplu: Cauza Klass şi alţii împotriva Germaniei, 1978, sau Cauza Dumitru Popescu împotriva României, 2007, actul normativ care reglementează măsuri de natură să producă ingerinţe în exercitarea dreptului la viaţă privată şi de familie......astfel încât să îşi adapteze conduita şi să prevadă consecinţele ce decurg din nerespectarea acestora. În acest sens este şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care, de exemplu, în Cauza Rotaru împotriva României, 2000, a statuat că "o normă este...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2009 in M.Of. 798 din 23-noi-2009

Decizia 188/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

...comun, a titlurilor executorii;- necesitatea menţinerii echilibrelor bugetare şi, în mod implicit, nerespectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar.Având în vedere jurisprudenţa sa cu privire la art. 115 alin. (4) din Constituţie, Curtea urmează să analizeze fiecare dintre aceste motive invocate de......invocarea art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiţie şi la un proces echitabil, Curtea reţine că, potrivit jurisprudenţei sale - Decizia nr. 458 din 31 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 17...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 aprilie 2010 in M.Of. 237 din 14-apr-2010

Decizia 563/2018 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 31/2018 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru verificarea posibilei implicări a Serviciului de Protecţie şi Pază în activitatea unor partide politice şi în activitatea unor lideri ai acestor partide

...garanţie a respectării principiului statului de drept, specific democraţiei constituţionale.20. În ceea ce priveşte încălcarea art. 64 din Constituţia României, în total dezacord cu autorul sesizării, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor arată că, în jurisprudenţa sa în materie, Curtea Constituţională a statuat că izvorul de drept al reglementării unei comisii de anchetă parlamentară constă în......Având în vedere aceste consideraţii de principiu şi criticile formulate de autorul sesizării, Curtea va analiza dacă dispoziţiile Hotărârii Parlamentului României nr. 31/2018 respectă cerinţele stabilite de normele constituţionale, legale şi regulamentare, precum şi de jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv dacă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 octombrie 2018 in M.Of. 887 din 22-oct-2018