Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 656 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.834 acte

Decizia 16/2016 [A] cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1, art. 231 şi art. 278 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată

...administrativ şi fiscal a tribunalului, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe."III. Examenul jurisprudenţialA. Într-o primă orientare s-a considerat că litigiile privind drepturile salariale sau în răspundere patrimonială a primarilor/viceprimarilor şi foştilor primari sau viceprimari constituie conflicte de muncă, urmând a fi aplicabile regulile de competenţă şi cele de procedură speciale, precum şi normele de drept material din Codul......venituri, iar răspunderea reglementată de art. 55 din Legea nr. 393/2004, cu caracter civil, include şi răspunderea de dreptul muncii, care reprezintă tot o răspundere civilă, în sens larg.B. În a doua orientare jurisprudenţială s-a stabilit că aceste...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 februarie 2017 in M.Of. 110 din 09-feb-2017

Decizia 15/2019 [A] privind examinarea recursului în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 318 alin. (6) lit. c) din Codul de procedură penală

...a apreciat că, potrivit noului Cod penal, minorului nu îi pot fi aplicate pedepse, iar obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii nu este ataşată măsurilor educative neprivative/privative de liberate.3. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a RomânieiLa nivelul Curţii Constituţionale a României nu a fost identificată jurisprudenţă relevantă în materie.4. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor OmuluiNu există decizii relevante în legătură cu chestiunea de drept...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 septembrie 2019 in M.Of. 789 din 30-sep-2019

Decizia 19/2015 [R] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale

...numai interdicţia concedierii acestora pentru motive care ţin de îndeplinirea mandatului lor, art. 60 alin. (1) lit. g) din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, fiind abrogat implicit prin noua redactare a art. 220 alin. (2) din acelaşi act normativ, aşa cum reiese din jurisprudenţa Curţii de Apel Timişoara, dar şi a Curţii de Apel Craiova, în cadrul acestei din urmă instanţe înregistrându-se, astfel......judiciară în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în problema de drept care formează obiectul prezentei sesizări.VIII. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale13. Curtea Constituţională s-a pronunţat, prin mai multe decizii, în sensul respingerii excepţiilor de neconstituţionalitate a fostului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 octombrie 2015 in M.Of. 776 din 19-oct-2015

Decizia 13/2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 268 alin. (2) din Codul muncii, republicată, prin raportare la prevederile art. 35 din Codul de procedură civilă, art. 111 din Codul de procedură civilă din 1865, art. 2.502 din Codul civil şi dispoziţiile în materia care reglementează nediscriminarea

...lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie20. La nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu a fost identificată jurisprudenţa relevantă pentru problema de drept aflată în examinare.21. Verificând jurisprudenţa naţională reţinută de instanţele de trimitere, s-au constatat următoarele:Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale - Decizia civilă nr. 218/2014 - "Cum obiectul cererii îl constituie acordarea unei grupe de muncă pentru o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 octombrie 2016 in M.Of. 862 din 28-oct-2016

Decizia 18/2016 [A] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 10.150/99/2014 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

...referire la problema de drept ce formează obiectul sesizării; se arată că, în anul 2013, Serviciul judiciar civil a analizat jurisprudenţa naţională din perioada 2009-2012 în problema de drept privind "interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 77 şi 78 din Codul muncii în referire la posibilitatea angajatorului de a-şi revoca propria decizie de concediere", apreciindu-se că nu erau îndeplinite condiţiile......legale pentru promovarea unui recurs în interesul legii.IX. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materieA. Prin Decizia nr. 8 din 8 decembrie 2014, pronunţată de Completul competent să judece recursul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 septembrie 2016 in M.Of. 767 din 30-sep-2016

Decizia 1414/2009 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind reorganizarea unor autorităţi şi Instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

...raport de ceilalţi salariaţi, în sensul că aceştia ar fi mai afectaţi sau ar găsi mai greu un loc de muncă în cazul încetării raporturilor de muncă. În acest sens, Curtea Constituţională a statuat în jurisprudenţa sa că "o măsură de protecţie nu poate avea semnificaţia nici a unui privilegiu, nici a unei discriminări, ea fiind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2009 in M.Of. 796 din 23-noi-2009

Decizia 24/2003 [R] asupra sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (2) lit. d), art. 52 alin. (1) lit. c), art. 53 alin. (1), art. 69, 70, 71, 129, 164 si 223 din Codul muncii, adoptat de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 9 decembrie 2002

...Muncii privind protecţia salariului nr. 95/1949.7. În ceea ce priveşte critica dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Codul muncii, aceasta este, de asemenea, nefondată. În aplicarea art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală, Curtea Constituţională a statuat în jurisprudenţa sa că discriminarea poate fi apreciată numai prin raportare la cetăţenii care au acelaşi statut profesional sau social, iar nu......la toţi cetăţenii. Or, dispoziţiile art. 223 alin. (2) din Codul muncii stabilesc un statut juridic unic pentru toţi liderii sindicali şi nu fac nici o discriminare între aceştia. "Protecţia acordată membrilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 februarie 2003 in M.Of. 72 din 05-feb-2003

Regulament din 2004 privind procedura de evaluare a activităţii profesionale a magistraţilor

...actelor de urmărire penală
d) Gradul de complexitate a cauzelor
e) Rezolvarea lucrărilor în termen
f) Cunoaşterea, asimilarea şi aplicarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale şi a C.E.D.O.
2. a) Perseverenţa
b) Iniţiativa
c) Autoritatea
d) Puterea de muncă
e) Spiritul de analiză şi sinteză
3. a) Respectarea disciplinei muncii
b) Atitudinea în relaţiile cu colegii
c) Atitudinea în raporturile cu justiţiabilii
d) Respectarea normelor Codului deontologic al magistraţilor
(E...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 septembrie 2004 in M.Of. 880 din 27-sep-2004

Decizia 356/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...Est" - S.R.L. din Iaşi în Dosarul nr. 4.614/2004 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Cauza este în stare de judecată.Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi......Codul muncii este în acord cu cerinţele art. 41 alin. (1) din Constituţie, care prevede, printre altele, că dreptul la muncă nu poate fi îngrădit, iar alegerea locului de muncă este liberă.Avocatul Poporului arată că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 septembrie 2005 in M.Of. 825 din 13-sep-2005

Directiva 2006/54/CE/05-iul-2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă)

...la formare şi promovare profesională în conformitate cu dreptul naţional şi practicile naţionale.(8)Principiul egalităţii de remunerare pentru aceeaşi muncă sau pentru o muncă având aceeaşi valoare, enunţat de articolul 141 din tratat şi confirmat de jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie, constituie un aspect important al principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei şi o...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial