Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 717 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 622.503 acte

Hotarirea 1/2007 în Cauza Beian împotriva României (nr. 1)

...Cu toate acestea, într-o altă serie de decizii pronunţate în aceeaşi perioadă, Înalta Curte de Casaţie a dezvoltat o jurisprudenţa contrară, deoarece a respins, ca şi în cazul reclamantului, acţiunile recruţilor care efectuaseră o muncă forţată în afara D.G.S.M.36. În lipsa unui mecanism capabil să asigure coerenţa practicii în cadrul celei......a contrario, Perez Arias împotriva Spaniei, nr. 32.978/03, § 70, 28 iunie 2007).40. Curtea concluzionează că această incertitudine jurisprudenţială a avut ca efect lipsirea reclamantului de orice posibilitate de a obţine beneficiul drepturilor prevăzute de Legea nr. 309/2002...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 august 2008 in M.Of. 616 din 21-aug-2008

Decizia 6/2014 [R] referitoare la recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. II lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009, şi art. 169 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în grupe speciale de muncă, ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001 şi pentru care, în procedura de recalculare a pensiei, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, s-a utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, ca stagiu complet de cotizare, vechimea în muncă prevăzută de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare

...cu modificările şi completările ulterioare, s-a utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, ca stagiu complet de cotizare, vechimea în muncă prevăzută de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare.2. Examenul jurisprudenţialPrin actul de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a susţinut că, în practica tribunalelor din circumscripţia......intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale şi a Secţiei a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, cu competenţe funcţionale în materia asigurărilor sociale, problema de drept enunţată a fost soluţionată neunitar.Examenul jurisprudenţial...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 februarie 2015 in M.Of. 87 din 02-feb-2015

Decizia 5/2018 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii privind competenţa de soluţionare în primă instanţă a litigiilor având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin. (1) din capitolul II al anexei nr. VII din Legea nr. 284/2010, respectiv prematuritatea/admisibilitatea acţiunilor având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin. (1) din capitolul II al anexei nr. VII din Legea nr. 284/2010 formulate în perioada de suspendare a exerciţiului dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizaţii

...raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.IV. Obiectul sesizării. Orientările jurisprudenţiale divergente16. Problemele de drept ce fac obiectul prezentului recurs în interesul legii vizează următoarele:- competenţa de soluţionare în primă......ajutoare/indemnizaţii.17. Cu privire la competenţa materială a instanţei, titularul sesizării a arătat că s-au conturat două orientări jurisprudenţiale, după cum urmează:18. Într-o primă opinie s-a apreciat că astfel de litigii se soluţionează în primă instanţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 mai 2018 in M.Of. 448 din 30-mai-2018

Decizia 16/2016 [A] cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1, art. 231 şi art. 278 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată

...administrativ şi fiscal a tribunalului, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe."III. Examenul jurisprudenţialA. Într-o primă orientare s-a considerat că litigiile privind drepturile salariale sau în răspundere patrimonială a primarilor/viceprimarilor şi foştilor primari sau viceprimari constituie conflicte de muncă, urmând a fi aplicabile regulile de competenţă şi cele de procedură speciale, precum şi normele de drept material din Codul......venituri, iar răspunderea reglementată de art. 55 din Legea nr. 393/2004, cu caracter civil, include şi răspunderea de dreptul muncii, care reprezintă tot o răspundere civilă, în sens larg.B. În a doua orientare jurisprudenţială s-a stabilit că aceste...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 februarie 2017 in M.Of. 110 din 09-feb-2017

Decizia 61/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind modul de interpretare a dispoziţiilor art. 57 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...prin care părţile convin executarea unei hotărâri judecătoreşti pentru perioada trecută, fără a exista o veritabilă negociere a salariului pentru munca ce urmează a se presta, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prealabilă prin care să se lămurească aceste efecte juridice ale nulităţii.VI. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie61. A) În urma consultării evidenţelor întocmite la nivelul instanţei supreme, în jurisprudenţa Completului competent să......fi anulate prestaţiile executate de părţi (prestarea muncii, plata salariului, alte drepturi şi obligaţii) pe durata existenţei contractului individual de muncă. De altfel, în alin. (1) al art. 57 se prevede că nulitatea contractului individual de muncă este atrasă de «nerespectarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 februarie 2020 in M.Of. 77 din 03-feb-2020

Decizia 19/2015 [R] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale

...numai interdicţia concedierii acestora pentru motive care ţin de îndeplinirea mandatului lor, art. 60 alin. (1) lit. g) din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, fiind abrogat implicit prin noua redactare a art. 220 alin. (2) din acelaşi act normativ, aşa cum reiese din jurisprudenţa Curţii de Apel Timişoara, dar şi a Curţii de Apel Craiova, în cadrul acestei din urmă instanţe înregistrându-se, astfel......judiciară în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în problema de drept care formează obiectul prezentei sesizări.VIII. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale13. Curtea Constituţională s-a pronunţat, prin mai multe decizii, în sensul respingerii excepţiilor de neconstituţionalitate a fostului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 octombrie 2015 in M.Of. 776 din 19-oct-2015

Decizia 725/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că prevederile art. 268 alin. (1) lit. c) din Codul muncii sunt neconstituţionale în raport cu art. 44 din Constituţie, de vreme ce drepturile salariale fac parte din conţinutul complex al dreptului de proprietate, astfel cum rezultă şi din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Se mai susţine că dispoziţiile de lege criticate contravin şi art. 38 din Legea nr......53/2003 - Codul muncii, potrivit cărora salariaţii nu pot renunţa la drepturile recunoscute prin lege.7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 februarie 2016 in M.Of. 82 din 04-feb-2016

Decizia 243/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...stat în stat şi principiul privind realizarea justiţiei prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti. Invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale cu privire la art. 80 din Codul muncii, însă raportată la alte dispoziţii constituţionale. Susţine că nu contestă faptul că instanţa analizează toate probele atunci când stabileşte că......o supune atenţiei Curţii este aceea a cuantumului despăgubirii, în ipoteza concedierii nelegale, întrucât cuantumul despăgubirilor este prestabilit de Codul muncii, iar instanţele nu mai au plenitudine de jurisprudenţă pentru a aprecia de la caz la caz care a fost prejudiciul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iulie 2016 in M.Of. 495 din 01-iul-2016

Decizia 15/2019 [A] privind examinarea recursului în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 318 alin. (6) lit. c) din Codul de procedură penală

...a apreciat că, potrivit noului Cod penal, minorului nu îi pot fi aplicate pedepse, iar obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii nu este ataşată măsurilor educative neprivative/privative de liberate.3. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a RomânieiLa nivelul Curţii Constituţionale a României nu a fost identificată jurisprudenţă relevantă în materie.4. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor OmuluiNu există decizii relevante în legătură cu chestiunea de drept...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 septembrie 2019 in M.Of. 789 din 30-sep-2019

Decizia 13/2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 268 alin. (2) din Codul muncii, republicată, prin raportare la prevederile art. 35 din Codul de procedură civilă, art. 111 din Codul de procedură civilă din 1865, art. 2.502 din Codul civil şi dispoziţiile în materia care reglementează nediscriminarea

...lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie20. La nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu a fost identificată jurisprudenţa relevantă pentru problema de drept aflată în examinare.21. Verificând jurisprudenţa naţională reţinută de instanţele de trimitere, s-au constatat următoarele:Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale - Decizia civilă nr. 218/2014 - "Cum obiectul cererii îl constituie acordarea unei grupe de muncă pentru o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 octombrie 2016 in M.Of. 862 din 28-oct-2016