Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 878 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 700.381 acte

Decizia 19/2016 [A] referitoare la examinare sesizării formulată de Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 7.521/99/2014, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 52 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii), în raport cu efectele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 279 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din aceeaşi lege, stabilirea răspunderii patrimoniale a angajatorului (în sensul textului, acordarea unei despăgubiri egale cu salariul şi celelalte drepturi) trebuie instituită de la data deciziei de suspendare a raporturilor de muncă, dată la care decizia Curţii Constituţionale nu era publicată în Monitorul Oficial, sau de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial?

...de drept de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei, având în vedere că, în litigiile de dreptul muncii, instanţa este ţinută din oficiu să se pronunţe asupra despăgubirilor acordate salariatului şi ţinând cont de caracterul devolutiv integral al apelului formulat;- problema de drept enunţată este nouă, deoarece, prin consultarea jurisprudenţei, s-a constatat că asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre.VI......52 alin. (1) lit. a) din Codul muncii sunt neconstituţionale. Curtea Constituţională a constatat că măsura suspendării contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, pe durata cercetării disciplinare prealabile, constituie o restrângere disproporţionată a dreptului la muncă, ocrotit de art. 41...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 decembrie 2016 in M.Of. 1010 din 15-dec-2016

Decizia 59/2020 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile referitoare la drepturile salariale aferente activităţii prestate de medici în linia de gardă, în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial

...a formulat un punct de vedere, solicitând doar sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie potrivit prevederilor legale incidente.VII. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie41. Într-o primă orientare jurisprudenţială s-a susţinut că drepturile salariale aferente orelor de gardă reprezintă unul dintre elementele de salarizare ale contractului individual de muncă de bază, iar dispoziţiile art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 (în forma avută...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 12 ianuarie 2021 in M.Of. 30 din 12-ian-2021

Decizia 106/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi a celor cuprinse în capitolul II din anexa nr. V şi în art. 17 alin. (3) din capitolul VIII din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017

...să existe însă, din acest punct de vedere, nicio motivare obiectivă şi rezonabilă. Sunt invocate în acest sens aspecte din jurisprudenţa Curţii Constituţionale privind principiul egalităţii în drepturi, precum şi Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 24/2008.13. Totodată, textul de lege criticat generează şi o restrângere a dreptului la muncă, într-un sens contrar art. 53 alin. (2) din Constituţie, deoarece autoritatea legiuitoare nu a făcut referire la o situaţie......administrativ şi fiscal opinează că textele criticate contravin dispoziţiilor art. 16, 41 şi 53 din Constituţie, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale potrivit căreia dreptul la muncă este un drept complex care include şi dreptul la salariu (de exemplu, Decizia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 7 mai 2021 in M.Of. 476 din 07-mai-2021

Decizia 151/01-oct-2014 privind ajutorul de stat SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) pus în aplicare de Germania pentru Nurburgring

...sunt deţinute de către dl Axel Heinemann şi restul de 1 %, de către dl Adam Osieka.(53)Transferul contractelor de muncă asociate cu grupurile de active care fac obiectul licitaţiei se realizează în conformitate cu legislaţia germană (70) şi cu jurisprudenţa instanţelor germane de dreptul muncii (71), care prevăd că angajaţii sunt transferaţi în mod automat cumpărătorului activelor, însă, în cazul insolvenţei, cumpărătorul poate solicita lichidatorului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 10 februarie 2016 in Jurnalul Oficial 34L

Decizia 9/2019 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 3 pct. 1 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă activitatea desfăşurată în cadrul unităţilor de prospecţiuni geologice sau de exploatări în subteran este considerată activitate desfăşurată în «unitate minieră» şi poate fi încadrată în condiţii speciale de muncă''

...în cuprinsul pct. 1 al anexei nr. 1 la Ordinul nr. 50/1990, şi nu la alte unităţi care desfăşoară muncă în subteran.IV. Opinia autorului sesizării10. Autorul sesizării, Avocatul Poporului, apreciază ca fiind în acord cu litera şi spiritul legii prima orientare jurisprudenţială, potrivit căreia, în lipsa unui temei legal, expres prevăzut, activităţile desfăşurate în cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate......17 august 2018, paragrafele 40 şi 41).36. Instanţa de contencios constituţional mai precizează că "(...) distinct de cele reţinute în jurisprudenţa mai sus menţionată, Curtea constată că, în prezenta cauză, criticile de neconstituţionalitate vizează şi concepţia legislativă generală referitoare la încadrarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 7 iunie 2019 in M.Of. 459 din 07-iun-2019

Decizia 56/2020 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea sintagmei ''la cererea părţii interesate'' din art. 142 alin. (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată

...cerere, apelanţii-reclamanţi au susţinut că instanţa de fond trebuia să facă aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 111 din Codul muncii, precum şi a Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, în înţelesul rezultat din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (Hotărârea din 1 decembrie 2005 în Cauza Dellas şi alţii, Ordonanţa din 4 martie......au fost indicate: Decizia civilă nr. 380 din 31 mai 2018 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 461 din 24 aprilie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Suceava - Secţia I civilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 8 decembrie 2020 in M.Of. 1193 din 08-dec-2020

Decizia 9/2014 în interpretarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

...care se face dovada acestei ultime situaţii, titularii cererilor de acordare a drepturilor trebuie să facă dovada imposibilităţii încadrării în muncă în funcţii pentru care aveau pregătirea profesională, astfel cum prevede art. 1 alin. (4) din Decretul-lege nr. 118/1990.6. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie6.1. Cu referire la chestiunea de drept menţionată la pct. 1 lit. a) din prezenta......comunicat faptul că problema de drept indicată la pct. 2 lit. b) din sesizare a constituit obiect al verificării de jurisprudenţă în anul 2013, vizând "interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. d) din Decretul-lege nr. 118/1990...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 noiembrie 2014 in M.Of. 866 din 27-noi-2014

Decizia 115/1996 privind pronuntarea asupra recursului declarat de Gerö Zsigmond,impotriva Deciziei nr. 63 din 21 mai 1996

...contractelor de muncă încheiate cu angajatorii persoane juridice private sau cu persoane fizice.Între cazurile de desfacere a contractului de muncă, din iniţiativa angajatorului, figurează la art. 130 alin. (1) lit. j) cel în care angajatul este "arestat mai mult de 60 de zile". Doctrina de dreptul muncii şi jurisprudenţa sunt de acord că raţiunea desfacerii contractului de muncă constă în necesitatea de a preveni efectele prejudiciabile pe care le...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 13 noiembrie 1996 in M.Of. 286 din 13-nov-1996

Decizia 151/2016 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România

...neconstituţionalitate privind încălcarea principiului egalităţii în faţa legii, consacrat de art. 16 din Constituţie, astfel cum a fost dezvoltat în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, în ceea ce priveşte vârsta de pensionare.22. Referitor la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 41 din Constituţie privind dreptul la muncă, Curtea reţine că, potrivit jurisprudenţei sale, dreptul la muncă include, după cum indică şi prevederea constituţională, libertatea alegerii profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, libertatea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 21 aprilie 2016 in M.Of. 308 din 21-apr-2016

Decizia 523/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) şi (3) şi art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...notificării emise de angajator. De asemenea, arată că nu sunt încălcate nici dispoziţiile art. 41 din Constituţie privind dreptul la muncă, întrucât posibilitatea angajatorului de a denunţa unilateral contractul de muncă pe durata perioadei de probă constituie o realizare a acestui drept, şi nu o încălcare a sa. Aşa cum rezultă din jurisprudenţa Curţii Constituţionale, art. 31 din Codul muncii instituie posibilitatea angajatorului, dar şi a angajatului, de a evalua condiţiile exercitării drepturilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 1 octombrie 2018 in M.Of. 834 din 01-oct-2018