Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 104 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 626.597 acte

Hotarirea 71/2018 referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă - COM (2018) 171 final

...cu ambiţia de a atinge un nivel social european de calitate AAA, cu obiectivele Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii şi cu drepturile fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;-- monitorizarea numărului bolilor profesionale şi a cazurilor aferente de cancer profesional utilizând sursele de date disponibile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 iunie 2018 in M.Of. 465 din 06-iun-2018

Hotarirea 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Instituţii de drept privat
Alba Iulia
română
IF
60
150
Ştiinţe penale şi criminalistică
Alba Iulia
română
IF
60
6
Ştiinţe administrative
Asistenţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 aprilie 2018 in M.Of. 323 din 12-apr-2018

Decizia 2013/743/UE/03-dec-2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020 şi de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE şi 2006/975/CE

...pentru a ţine seama de ultimele evoluţii. În general, acţiunile puse în aplicare în cadrul acestei provocări societale vor avea drept obiectiv să îmbunătăţească coordonarea programelor, iniţiativelor şi politicilor relevante ale Uniunii, cum ar fi politica de coeziune, în special prin strategiile naţionale şi regionale în favoarea specializării inteligente, şi sistemul de comercializare a drepturilor de emisie, care privesc de exemplu, sprijinul pentru proiecte de demonstraţie.4.TRANSPORTURI INTELIGENTE, ECOLOGICE ŞI INTEGRATE4.1.Transporturi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 347L

Regulament din 1996 privind organizarea si functionarea asezamintelor pentru cultura si educatia adultilor

...apartenenţă etnică sau politică;- reprezintă o activitate de bază într-o societate democratică, susţin procesele sociale şi individuale de adaptare inteligentă, rapidă şi productivă într-o lume în schimbare;- consfinţesc dreptul la educaţie şi informaţie pe tot parcursul vieţii, pentru fiecare cetăţean, şi recunosc că educaţia este un proces dinamic şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 1996 in M.Of. 347 din 19-dec-1996

Regulamentul 1316/11-dec-2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 şi (CE) nr. 67/2010

...activitate sunt coordonate în vederea exploatării sinergiilor dintre sectoarele transporturilor, telecomunicaţiilor şi energiei, în special în domenii precum reţelele energetice inteligente, mobilitatea electrică, sistemele de transport inteligente şi durabile, drepturile comune de trecere sau conectarea infrastructurilor. Comisia adoptă cel puţin o cerere multisectorială de propuneri de acţiuni eligibile în temeiul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 348L

Regulamentul 1935/27-oct-2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi de abrogare a Directivelor 80/590/CEE şi 89/109/CEE

...punere în aplicare aferente sau, în cazul în care nu există nici o dispoziţie comunitară, în conformitate cu dispoziţiile de drept intern aplicabile produselor alimentare.(2)Până la adoptarea unor norme suplimentare în cadrul unei măsuri speciale privind materialele şi obiectele active şi inteligente, substanţele încorporate în mod deliberat în materialele şi obiectele active pentru a fi eliberate în produse alimentare sau în mediul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Ordinul 844/2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice

...sunt capabile să asigure izolarea sigură pe termen lung faţă de om şi biosferă, aceasta fiind asigurată printr-o combinaţie inteligentă de bariere inginereşti şi naturale.Pentru gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive, pentru programe nucleare similare cu cele stabilite prin PNN, practica curentă a EU recomandă centralizarea şi industrializarea activităţilor de gestionare drept forme sigure şi eficiente de gestionare. În acest sens, practica internaţională şi în particular practica UE, pune la dispoziţie următoarele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 septembrie 2004 in M.Of. 818 din 06-sep-2004

Regulamentul 262/17-feb-2015 de stabilire, în temeiul Directivelor 90/427/CEE şi 2009/156/CE ale Consiliului, a unor norme privind metodele de identificare a ecvideelor (Regulamentul privind paşapoartele ecvideelor)

...teritoriul statului membru în cauză. În mai multe zone, au fost introduse carduri de plastic cu cipuri computerizate integrate ("carduri inteligente") drept dispozitive de stocare a datelor. Ar trebui să fie posibilă emiterea unor astfel de carduri inteligente ca o opţiune în plus pe lângă documentul de identificare, precum şi utilizarea acestora în anumite condiţii în locul documentului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 3 martie 2015 in Jurnalul Oficial 59L

Decizia 2004/545/CE/08-iul-2004 privind armonizarea spectrului radioelectric în banda de frecvenţe de 79 GHz în vederea utilizării de către sistemele radar cu rază scurtă de acţiune pentru automobile în Comunitate

...către Consiliu şi către Parlamentul European din 15 septembrie 2003, intitulată "Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor pentru vehicule sigure şi inteligente" (2), Comisia şi-a anunţat intenţia de a îmbunătăţi siguranţa rutieră în Europa, în cadrul iniţiativei cunoscute drept eSafety. Aceste îmbunătăţiri pot fi realizate în special prin utilizarea de noi tehnologii ale informaţiei şi ale comunicaţiilor şi sisteme......de siguranţă rutieră inteligente, precum sistemele radar cu rază scurtă de acţiune pentru automobile (SRR). La 5 decembrie 2003, în concluziile sale privind siguranţa...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 2005/50/CE/17-ian-2005 privind armonizarea spectrului în banda de frecvenţe de 24 GHz în vederea utilizării pe durată limitată de către sistemele radar cu rază scurtă de acţiune pentru automobile în Comunitate

...către Consiliu şi către Parlamentul European din 15 septembrie 2003, intitulată “Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor pentru vehicule sigure şi inteligente" (3), Comisia şi-a anunţat intenţia de a îmbunătăţi siguranţa rutieră în Europa, în cadrul iniţiativei cunoscute drept eSafety, utilizând noile tehnologii ale informaţiei şi ale comunicaţiilor şi sisteme de siguranţă rutieră inteligente, precum sistemele radar cu rază scurtă de acţiune pentru automobile. La 5 decembrie 2003, în concluziile sale privind siguranţa rutieră...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial