Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 174 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 742.108 acte

Recomandarea 2010/410/UE/13-iul-2010 privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre şi ale Uniunii

...coeziunea socială şi teritorială, îmbătrânirea populaţiei, sănătatea şi securitatea) în mod rentabil. În special, investiţiile publice ar trebui să servească drept stimulent pentru finanţarea privată a cercetării şi dezvoltării. Reformele ar trebui să favorizeze excelenţa şi specializarea inteligentă, să promoveze integritatea ştiinţifică şi să consolideze cooperarea între universităţi, institute de cercetare, actori publici, privaţi şi din sectorul terţ...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 23 iulie 2010 in Jurnalul Oficial 191L

Legea 160/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

...pe deplin în momentul stabilirii funcţionalităţilor minime ale contoarelor şi a obligaţiilor impuse participanţilor la piaţă;b) sistemele de măsurare inteligentă asigură securitatea contoarelor inteligente şi comunicarea datelor, precum şi dreptul la viaţă privată al consumatorilor finali, în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor şi a vieţii private, în condiţiile Legii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 26 iulie 2016 in M.Of. 562 din 26-iul-2016

Hotarirea 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

...solicitare în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi formular pentru contestarea deciziei - format.pdf,.pdf inteligent,.doc,.docx,.odt şi alte formate text;- buget, situaţia plăţilor, situaţia drepturilor salariale, plan de achiziţii, plan de investiţii, centralizatorul contractelor de achiziţie - format.ods,.xml,.xls sau.xlsx;- formulare-tip folosite......de instituţie în relaţia cu cetăţenii - format.pdf inteligent,.doc,.docx,.odt sau în variantă online (în cazul utilizării unei proceduri online de completare a respectivului formular).ANEXA nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 8 iulie 2016 in M.Of. 516 din 08-iul-2016

Buget din 01-dec-2016 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2017/292 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2017

...şi punerea în aplicare a unei strategii RIS3 în regiunea greacă Macedonia de Est şi Tracia (RMET), care a servit drept spaţiu de testare a teoriei privind specializarea inteligentă. Ea furnizează un sprijin potrivit şi specific pentru activităţile din anumite regiuni rămase în urmă, cu o abordare orizontală mai......protecţie a consumatorilor şi de a permite afirmarea consumatorilor în centrul pieţei interne în cadrul unei strategii generale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin contribuţia sa la protecţia sănătăţii, siguranţei şi intereselor economice şi juridice ale consumatorilor, precum şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 28 februarie 2017 in Jurnalul Oficial 51L

Regulamentul 2085/19-nov-2021 de instituire a întreprinderilor comune din cadrul programului Orizont Europa şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 219/2007, (UE) nr. 557/2014, (UE) nr. 558/2014, (UE) nr. 559/2014, (UE) nr. 560/2014, (UE) nr. 561/2014 şi (UE) nr. 642/2014

...implementare, a foilor de parcurs şi a potenţialelor modele de cooperare.Art. 161:MembriMembrii întreprinderii comune "Reţele şi servicii inteligente" sunt:(a)Uniunea, reprezentată de Comisie;(b)Asociaţia 6G-IA, constituită în temeiul dreptului belgian, după ce îşi notifică decizia de a adera la întreprinderea comună "Reţele şi servicii inteligente" printr-o scrisoare de angajament, care nu conţine alte condiţii de aderare decât cele prevăzute în prezentul regulament.Art. 162...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 30 noiembrie 2021 in Jurnalul Oficial 427L

Legea 4/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...de concesiune cu condiţie suspensivă între unităţile administrativ-teritoriale în calitate de fondatori ai parcului şi rezidenţi persoane juridice de drept privat, pentru suprafaţa de teren din cadrul parcului de specializare inteligentă, reprezintă o condiţie obligatorie pentru participarea rezidenţilor în cadrul apelurilor pentru proiectele de specializare inteligentă, precum şi pentru încheierea contractului de finanţare între rezident şi autorităţile de management prevăzute la art. 37..............................................................(4) Prevederile alin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 8 ianuarie 2024 in M.Of. 13 din 08-ian-2024

Ordonanta urgenta 130/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

...pe deplin în momentul stabilirii funcţionalităţilor minime ale contoarelor şi a obligaţiilor impuse participanţilor la piaţă;b) sistemele de măsurare inteligentă asigură securitatea contoarelor inteligente şi comunicarea datelor, precum şi dreptul la viaţă privată al consumatorilor finali, în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor şi a vieţii private, în condiţiile Legii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 septembrie 2022 in M.Of. 957 din 30-sep-2022

Legea 338/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020

...în conformitate cu dispoziţiile art. 118 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, şi va continua în cadrul Programului operaţional creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare 2021-2027. În acest sens, autoritatea de management pentru Programul creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare 2021-2027 se va subroga în drepturile şi obligaţiile autorităţii de management pentru Programul operaţional regional 2014-2020, prin încheierea unui nou contract de finanţare pentru valoarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 10 noiembrie 2023 in M.Of. 1025 din 10-noi-2023

Acordul 2862/15-nov-2023 de parteneriat între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi membrii Organizaţiei statelor din Africa, zona Caraibilor şi Pacific, pe de altă parte

...civile, încurajând implicarea acestora, pentru a asigura exploatarea favorabilă incluziunii şi durabilă a resurselor extractive. Ele promovează durabilitatea mediului, practicile inteligente adaptate schimbărilor climatice, condiţiile de muncă decente, sănătatea şi siguranţa comunităţilor locale şi respectarea drepturilor omului, în concordanţă cu obligaţiile şi angajamentele internaţionale. Ele cooperează în scopul de a consolida capacităţile de producţie ale antreprenorilor......durabilă a teritoriului şi gestionarea echitabilă a pieţelor funciare, acordând o atenţie deosebită transparenţei şi reglementării achiziţiilor de terenuri şi drepturilor de proprietate. Ele promovează, de asemenea, mobilitatea urbană durabilă şi oraşele inteligente şi sigure, care valorifică oportunităţile create de digitalizare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 28 decembrie 2023 in Jurnalul Oficial seria L din 28-dec-2023

Buget din 12-dec-2018 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2019/333 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2019

...a le permite consumatorilor să ocupe un loc central în cadrul pieţei interne, în contextul unei strategii generale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin contribuţia sa la protecţia sănătăţii, siguranţei şi intereselor economice şi juridice ale consumatorilor, precum şi la promovarea dreptului acestora la informare, educaţie şi organizare în vederea protejării intereselor lor, sprijinind integrarea acestor interese ale consumatorilor în alte domenii......protecţie a consumatorilor şi oferirea de sprijin organizaţiilor de consumatori, luând, de asemenea, în considerare nevoile specifice ale consumatorilor vulnerabili;- drepturi şi măsuri reparatorii: dezvoltarea şi consolidarea drepturilor consumatorilor, în special prin măsuri de reglementare inteligentă şi îmbunătăţirea accesului la măsuri...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 7 martie 2019 in Jurnalul Oficial 67L