Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 766 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 622.503 acte

Decizia 33/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

...şi aprobate un număr mare de amendamente formulate de alte subiecte de drept decât cele care au drept de iniţiativă legislativă.5. În cadrul procedurii parlamentare de consultare publică, orice autoritate, instituţie, organizaţie civică sau profesională sau persoană fizică poate formula şi transmite opinii cu privire la redactarea unui text de lege pentru un proiect sau o iniţiativă legislativă înregistrată la Parlament. O astfel de procedură se desfăşoară doar prealabil procedurii dezbaterii iniţiativei legislative în comisii, tocmai pentru a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 februarie 2018 in M.Of. 146 din 15-feb-2018

Decizia 153/2020 [A] asupra obiecţiilor de neconstituţionalitate a Legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă, precum şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaţionale

...cazul ratificării sau aprobării unor tratate ori acorduri internaţionale, precum şi măsurile de adaptare necesare; preocupările în materie de armonizare legislativă; e) consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ, organizaţiile şi specialiştii consultaţi, esenţa recomandărilor primite; f) activităţile de informare publică......să justifice intervenţia normativă. Tot astfel, nu se prezintă impactul socioeconomic şi nici impactul asupra sistemului juridic. Nu rezultă eventuale consultări care ar sta la baza propunerii legislative. Considerentele generale astfel cum au fost enunţate în expunerea de motive nu sunt...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iunie 2020 in M.Of. 489 din 10-iun-2020

Decizia 681/2018 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind Codul administrativ al României

...cărora "(1) Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative. (2) Domeniile de specialitate ale Consiliului Economic şi Social sunt: [...] c......lege, "(1) Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative. (2) Domeniile de specialitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 martie 2019 in M.Of. 190 din 11-mar-2019

Hotarirea 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice

...Rolul ANRMAP ca instituţie de reglementare şi organism de elaborare a legislaţiei a fost limitat sau minimizat6. Astfel, iniţiative legislative din domeniul achiziţiilor publice au fost promovate în anumite cazuri de alte instituţii, şi nu de ANRMAP, fapt care a condus la o insuficientă coordonare între instituţiile participante la consultările prealabile.____6Deşi ANRMAP a fost expres abilitată prin lege ca organism însărcinat cu reglementarea sectorului achiziţiilor publice, au......un cadru coerent şi organizat în vederea prevenirii modificărilor inutile, care să permită o analiză obiectivă a necesitaţilor de modificări legislative, revizuirea opţiunilor, evaluarea impactului şi un proces transparent de consultare a părţilor interesate. Modificările aduse legislaţiei primare trebuie să rămână...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 noiembrie 2015 in M.Of. 881 din 25-noi-2015

Decizia 155/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru suspendarea rambursării creditelor

...de lege cuprinde expunerea de motive semnată de iniţiatorii proiectului, lectura acesteia relevă insuficienta argumentare, iar propunerea nu oferă soluţii legislative concrete de natură să rezolve problemele declarate în expunerea de motive. Totodată, lipsa motivării rezultă şi din inexistenţa unei consultări prealabile cu entităţile al căror patrimoniu este în mod evident afectat prin măsurile impuse de lege. Această lacună a fost......corect semnalată şi prin avizul dat de Consiliul Legislativ cu privire la proiectul de lege. Se mai susţine încălcarea dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Constituţie, din perspectiva clarităţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 iunie 2020 in M.Of. 473 din 04-iun-2020

Tratat din 02-oct-1997 DE LA AMSTERDAM DE MODIFICARE A TRATATULUI PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ, A TRATATELOR DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢILOR EUROPENE ŞI A ALTOR ACTE CONEXE

...Fara a aduce atingere dreptului la initiativa, Comisia ar trebui:- cu exceptia cazurilor de urgenta sau de confidentialitate, sa aiba consultari ample înainte de a propune texte legislative si sa publice, pentru fiecare caz necesar, documente privind consultarile respective;- sa motiveze pertinenta fiecarei propuneri în conformitate cu principiul subsidiaritatii; de fiecare data când acest lucru este necesar, expunerea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 10 noiembrie 1997 in Jurnalul Oficial 340C

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice

...actualizează evidenţa proiectelor prevăzute la lit. a) aflate în procedură parlamentară şi urmăreşte stadiul adoptării acestora;d)întocmeşte, pe baza consultării structurilor competente, proiectele punctelor de vedere ale ministerului cu privire la propunerile legislative iniţiate de senatori şi deputaţi şi trimise spre consultare ministerului;e)întocmeşte, după consultarea structurilor competente, puncte de vedere cu privire la rapoartele comisiilor de specialitate ale fiecăreia dintre...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iunie 2011 in M.Of. 400 din 08-iun-2011

Legea 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului

...şi oraşele din judeţ ori numai în unele dintre acestea, care sunt direct interesate.(3)Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor şi judeţelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin referendum. În acest caz organizarea referendumului este obligatorie.Art. 14(1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 februarie 2000 in M.Of. 84 din 24-feb-2000

Regulament din 2004 de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii

...ministerele iniţiatoare, ca parte componentă a notei de fundamentare/expunere de motive, şi se înaintează GIL o dată cu propunerea legislativă (anexa nr. 1 la prezentul regulament);b)evaluarea propriu-zisă care are ca scop realizarea unei analize detaliate a propunerii legislative privind impactul economic al acesteia şi consultarea tuturor părţilor implicate (anexa nr. 2 la prezentul regulament).Art. 6Actele normative supuse analizei sunt din sfera:a)impozitelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 noiembrie 2004 in M.Of. 1130 din 30-noi-2004

Strategie din 2014 privind mai buna reglementare 2014-2020

...proactiv din partea instituţiilor administraţiei publice cu drept de iniţiere de reglementări în diverse domenii de politici publice. Procesul de consultare trebuie să se deruleze pe întreg parcursul iniţierii, implementării, monitorizării şi evaluării reglementărilor.Simplificarea legislaţiei - menţinerea unui corp legislativ simplu şi uşor de înţeles contribuie la creşterea eficienţei şi eficacităţii implementării politicilor publice care fac obiectul reglementărilor.CAPITOLUL 4......utilizate de instituţiile care emit avize sau care prelucrează textele finale, strict din punctul de vedere al normelor de tehnică legislativă (CL, MJ, CG, Secretariatul General al Camerei Deputaţilor, Secretariatul General al Senatului).SECŢIUNEA 2:V.2.2. Transparenţa şi calitatea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 decembrie 2014 in M.Of. 917 din 17-dec-2014