Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 702 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.834 acte

Tratat din 25-mar-1957 DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢII EUROPENE A ENERGIEI ATOMICE (2010/C 84/01) - VERSIUNE CONSOLIDATĂ

...Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice:PARTEA 2:TITLUL I:INFORMAŢII DESTINATE PARLAMENTELOR NAŢIONALEArt. 1Documentele de consultare ale Comisiei (cărţi verzi, cărţi albe şi comunicări) se transmit direct de Comisie parlamentelor naţionale la data publicării acestora. De asemenea, Comisia transmite parlamentelor naţionale şi programul legislativ anual, precum şi orice alt instrument de programare legislativă sau de strategie......celălalt, ca fiind necesare.Art. 12:(ex-articolul 13)În condiţiile şi respectând procedura stabilită de Parlamentul European şi de Consiliu, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor în cauză, toate indemnizaţiile, salariile şi retribuţiile...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 30 martie 2010 in Jurnalul Oficial 84C

Decizia 681/2018 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind Codul administrativ al României

...cărora "(1) Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative. (2) Domeniile de specialitate ale Consiliului Economic şi Social sunt: [...] c......lege, "(1) Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative. (2) Domeniile de specialitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 martie 2019 in M.Of. 190 din 11-mar-2019

Hotarirea 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice

...Rolul ANRMAP ca instituţie de reglementare şi organism de elaborare a legislaţiei a fost limitat sau minimizat6. Astfel, iniţiative legislative din domeniul achiziţiilor publice au fost promovate în anumite cazuri de alte instituţii, şi nu de ANRMAP, fapt care a condus la o insuficientă coordonare între instituţiile participante la consultările prealabile.____6Deşi ANRMAP a fost expres abilitată prin lege ca organism însărcinat cu reglementarea sectorului achiziţiilor publice, au......un cadru coerent şi organizat în vederea prevenirii modificărilor inutile, care să permită o analiză obiectivă a necesitaţilor de modificări legislative, revizuirea opţiunilor, evaluarea impactului şi un proces transparent de consultare a părţilor interesate. Modificările aduse legislaţiei primare trebuie să rămână...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 noiembrie 2015 in M.Of. 881 din 25-noi-2015

Decizia 33/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

...şi aprobate un număr mare de amendamente formulate de alte subiecte de drept decât cele care au drept de iniţiativă legislativă.5. În cadrul procedurii parlamentare de consultare publică, orice autoritate, instituţie, organizaţie civică sau profesională sau persoană fizică poate formula şi transmite opinii cu privire la redactarea unui text de lege pentru un proiect sau o iniţiativă legislativă înregistrată la Parlament. O astfel de procedură se desfăşoară doar prealabil procedurii dezbaterii iniţiativei legislative în comisii, tocmai pentru a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 februarie 2018 in M.Of. 146 din 15-feb-2018

Regulamentul 1605/25-iun-2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene

...şi articolul 160c alineatul (4) din Tratatul Euratom care nu se referă la propuneri sau proiecte reglementate de procedura legislativă de consultare pot fi publicate de Curtea de Conturi în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. Curtea de Conturi decide în privinţa publicării după consultarea instituţiei care a solicitat avizul sau la care se referă acesta. Avizele publicate sunt însoţite de eventualele comentarii ale instituţiilor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice

...actualizează evidenţa proiectelor prevăzute la lit. a) aflate în procedură parlamentară şi urmăreşte stadiul adoptării acestora;d)întocmeşte, pe baza consultării structurilor competente, proiectele punctelor de vedere ale ministerului cu privire la propunerile legislative iniţiate de senatori şi deputaţi şi trimise spre consultare ministerului;e)întocmeşte, după consultarea structurilor competente, puncte de vedere cu privire la rapoartele comisiilor de specialitate ale fiecăreia dintre...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iunie 2011 in M.Of. 400 din 08-iun-2011

Regulament din 2004 de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii

...ministerele iniţiatoare, ca parte componentă a notei de fundamentare/expunere de motive, şi se înaintează GIL o dată cu propunerea legislativă (anexa nr. 1 la prezentul regulament);b)evaluarea propriu-zisă care are ca scop realizarea unei analize detaliate a propunerii legislative privind impactul economic al acesteia şi consultarea tuturor părţilor implicate (anexa nr. 2 la prezentul regulament).Art. 6Actele normative supuse analizei sunt din sfera:a)impozitelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 noiembrie 2004 in M.Of. 1130 din 30-noi-2004

Regulamentul 1025/25-oct-2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

...unui standard armonizat, Comisia ar trebui să consulte experţii din statele membre, de exemplu, prin implicarea comitetelor înfiinţate prin actele legislative aplicabile ale Uniunii sau alte forme de consultare a experţilor de la nivel sectorial, în cazul în care nu există astfel de comitete.(29)Mai multe directive de......acestuia.(2)Deciziile menţionate la alineatul (1) sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 22 alineatul(3), după consultarea organizaţiilor de standardizare europene şi organizaţiilor europene ale părţilor interesate care primesc finanţare din partea Uniunii în conformitate cu prezentul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 noiembrie 2012 in Jurnalul Oficial 316L

Strategie din 2014 privind mai buna reglementare 2014-2020

...proactiv din partea instituţiilor administraţiei publice cu drept de iniţiere de reglementări în diverse domenii de politici publice. Procesul de consultare trebuie să se deruleze pe întreg parcursul iniţierii, implementării, monitorizării şi evaluării reglementărilor.Simplificarea legislaţiei - menţinerea unui corp legislativ simplu şi uşor de înţeles contribuie la creşterea eficienţei şi eficacităţii implementării politicilor publice care fac obiectul reglementărilor.CAPITOLUL 4......utilizate de instituţiile care emit avize sau care prelucrează textele finale, strict din punctul de vedere al normelor de tehnică legislativă (CL, MJ, CG, Secretariatul General al Camerei Deputaţilor, Secretariatul General al Senatului).SECŢIUNEA 2:V.2.2. Transparenţa şi calitatea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 decembrie 2014 in M.Of. 917 din 17-dec-2014

Decizia 2013/504/UE/17-dec-2012 privind adoptarea Regulamentului de procedură

...informaţiilor referitoare la punerea în aplicare a recomandărilor formulate în aviz. Informaţiile fac obiectul monitorizării de către AEPD.SECŢIUNEA 4:Consultare legislativă şi referitoare la politiciArt. 26:Obiectul consultării(1)În conformitate cu articolul 41 şi articolul 28 alineatul(2)din regulament, AEPD formulează recomandări privind propunerile legislative în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 octombrie 2013 in Jurnalul Oficial 273L