Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 710 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 593.433 acte

Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare - REPUBLICARE

...aprezentei legi ori de cate ori prevederile acesteia nu pot fi aplicate simultan cu prevederile legale de alta natura, cu consultarea autoritatilor administratiei publice in materie, acordand prioritate respectarii conditiilor de desfasurare in siguranta a activitatilor nucleare.Art. 29(1)Persoanele fizice si persoanele juridice care extrag sau prelucreaza substante sau substante minerale asociate in zacamant cu uraniu sau toriu substante care in fluxul tehnologic......ionizante si a produselor farmaceutice care contin materiale radioactive.(2)Cererea de autorizare se face de catre persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitatile prevazute la alin. (1).(3)Ministerul Sanatatii elaboreaza reglementarile proprii de autorizare si de control in acest...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 februarie 1998 in M.Of. 78 din 18-feb-1998

Regulamentul 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati

...unităţile lor teritoriale, instanţele judecătoreşti, alte instituţii ale statului cu atribuţii de supraveghere şi control, persoane fizice şi alte persoane juridice, instituţii similare CIP din străinătate, în condiţiile art. 47, cărora CIP le-a luat în evidenţă o cerere de consultare a informaţiilor deţinute;k)valorificarea informaţiei - exploatarea în interes privat sau public a datelor puse la dispoziţie de CIP din......1)Persoana declarantă poate interoga baza de date a CIP, în nume propriu ori în numele unei persoane fizice sau juridice, prin transmiterea la CIP a unei cereri de consultare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 9.(2)La nodul de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 martie 2001 in M.Of. 120 din 09-mar-2001

Hotarirea 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN

...la impunere; activitati de studii de piata si de sondaj; consultatii pentru afaceri si management
741
74.1
7411
Activitati juridice
7411
74.11
7412
Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultatii in domeniul fiscal
7412
74.12
7413
Activitati de studiere a pietei si de sondaj
7413
74.13
7414
Activitati de consultare pentru afaceri si management
7414
74.14
7415
Activitatile companiilor de management
7414
74.15
742
Activitati de proiectare, urbanism
......se includ in clasa 7523 (Activitati de justitie); activitatea de arbitraj si conciliere intre conducere si salariatii acesteia, fara reprezentanta juridica, se include la clasa 7414 (Activitati de consultare pentru afaceri si management).7412 Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultatii in...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 noiembrie 1997 in M.Of. 301 din 05-nov-1997

Procedura din 2007 privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...decât obligaţiile fiscale de plată, organele de executare au următoarele obligaţii:15.1.să verifice situaţia patrimonială a debitorilor persoane juridice, sub aspectul cuantificării valorii însumate a bunurilor şi veniturilor acestora, prin solicitarea, consultarea şi analizarea, la sediul debitorului, respectiv la punctele de lucru, după caz, a datelor înscrise în situaţiile financiar-contabile anuale......după caz;17.3.să verifice existenţa bunurilor de orice fel care se află în proprietatea debitorului persoană fizică sau juridică, precum şi a veniturilor acestuia, prin:17.3.1. examinarea datelor cuprinse în situaţiile financiar-contabile anuale sau semestriale, precum...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 iulie 2007 in M.Of. 447 din 02-iul-2007

Procedura din 2009 privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

...obligaţiile fiscale de plată, compartimentele de executare silită au următoarele obligaţii:15.1.să verifice situaţia patrimonială a debitorilor persoane juridice sub aspectul cuantificării valorii însumate a bunurilor şi veniturilor acestora, prin solicitarea, consultarea şi analizarea, la sediul debitorului, respectiv la punctele de lucru, după caz, a datelor înscrise în situaţiile financiar-contabile anuale......după caz;17.3.să verifice existenţa bunurilor de orice fel care se află în proprietatea debitorului persoană fizică sau juridică, precum şi a veniturilor acestuia, prin:17.3.1. examinarea datelor cuprinse în situaţiile financiar-contabile anuale sau semestriale, precum...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 mai 2009 in M.Of. 328 din 18-mai-2009

Ordinul 278/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

...la întocmirea proiectelor de acte normative care vizează competenţele ministerului în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale;i) întocmeşte, cu consultarea instituţiilor şi structurilor interesate din cadrul ministerului, puncte de vedere şi avize la proiectele de acte normative şi alte lucrări cu caracter juridic din domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale, elaborate de alte autorităţi publice competente, în limitele competenţelor direcţiei generale şi în......juridic vacante din structura aparatului central al ministerului şi structurile subordonate unor unităţi centrale;p) organizează şi păstrează evidenţa consilierilor juridici din unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile din subordinea ministerului şi din unităţile subordonate acestora;q) organizează, ori...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2011 in M.Of. 924 din 27-dec-2011

Acord din 29-iun-2012 de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte

...Cooperarea consolidează implicarea societăţii civile în procesul de integrare în cadrul condiţiilor definite de părţi şi include susţinerea mecanismelor de consultare şi a campaniilor de sensibilizare.(4)De asemenea, cooperarea promovează dezvoltarea unor politici comune şi armonizarea cadrelor juridice în măsura în care acestea intră sub incidenţa instrumentelor de integrare a Americii Centrale, inclusiv politici economice precum comerţul, vămile......dispoziţiilor menţionate la articolul 309, prin iniţierea unor consultări cu bună-credinţă în scopul de a ajunge la o soluţie satisfăcătoare pentru ambele părţi.(2)Orice parte la prezentul acord solicită consultări printr-o cerere scrisă adresate celeilalte părţi, trimiţând o...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 decembrie 2012 in Jurnalul Oficial 346L

Regulamentul 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi

...Cod instituţie de credit" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Naţională a României centralelor instituţiilor de credit - persoane juridice române/ sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine/ unităţii teritoriale a instituţiilor de credit care transmit formularul de consultare a informaţiilor existente în baza de date a CIP, respectând prevederile art. 2 pct. 6 şi art. 21 din regulament......întrebare" se completează cu una din valorile care indică tipul de întrebare solicitat (FNIP, FNPR, Istoric sintetic), dacă se doreşte consultare pentru un titular de cont.Rubrica 5 - "Cod identificare titular de cont" se completează astfel:a)în cazul persoanelor juridice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 ianuarie 2012 in M.Of. 49 bis din 20-ian-2012

Buget din 17-dec-2014 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2015/339 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2015

...la sediile centrale ale instituţiilor sau la birourile externe) (experţii sunt rambursaţi pe baza deciziilor adoptate de Comisie).Studii şi consultări:- cheltuieli aferente studiilor şi consultanţei de specialitate încredinţate prin contract unor experţi de înaltă calificare (persoane fizice sau juridice), în măsura în care personalul de care dispune Comisia nu permite realizarea directă a acestora;- achiziţionarea de studii deja efectuate......evoluţiile acestor contracte, generată, în special, de globalizarea pieţelor şi acordurile internaţionale existente sau viitoare;- ameliorarea, prin intermediul Grupului de consultare a întreprinderilor europene (European business test panel - EBPT), a cadrului juridic al cetăţenilor şi al întreprinderilor; activităţi de promovare, sensibilizare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 13 martie 2015 in Jurnalul Oficial 69L

Contract Colectiv de Munca 58692/2012 la nivel de grup de unităţi aflate în administrarea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru anii 2012-2014

...organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, în ceea ce priveşte protecţia socială a salariaţilor.(2)În cazul absenţei consultării scrise a părţii sindicale, organul ierarhic superior celui care angajează este obligat să asigure continuarea raporturilor juridice de muncă prin redistribuire în aceeaşi localitate sau judeţ, cu acordarea drepturilor salariale, potrivit legii.(3)În situaţia în care......personalului preluat.b)în situaţia prevăzută mai sus, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti va sprijini rezolvarea cazurilor ivite prin consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă.(2)Schimbarea persoanei juridice care angajează nu dă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 iulie 2012 in M.Of. 2 cc din 20-iul-2012