Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1757 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Norma sanitara veterinara din 2008 privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar

...sanitară veterinară competentă un dosar care să conţină următoarele documente:a)cererea din partea unităţii, cu precizarea activităţilor şi a codului CAEN;b)copia certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;c)certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în original......veterinară a depozitului de produse medicinale veterinare trebuie să cuprindă:a)cererea din partea unităţii, cu precizarea activităţilor şi a codului CAEN;b)copia certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;c)certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 24 aprilie 2008 in M.Of. 325 din 24-apr-2008

Hotarirea 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate

...DATELE ce se raportează de către persoanele juridice prevăzute la art. 12 din hotărâreDenumirea societăţii .......................................................Producător/Importator de anvelopeCodul fiscal ....................................................................Localitatea, judeţul .........................................................Adresa ...........................................................................Telefon/fax/e-mail ...........................................................Cod CAEN pentru activitatea de bază ............................Tabelul nr. 4a)Anul ...............U.M. = tone
Cantitatea de anvelope introdusă pe piaţă de producător
Cantitatea
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 februarie 2004 in M.Of. 160 din 24-feb-2004

Hotarirea 804/2008 privind aprobarea nivelului şi a condiţiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achiziţionată în perioada august-decembrie 2008 în vederea utilizării în agricultură

...prenume)......................
Semnătura......................
Ştampila
CERERE- model -Subsemnatul:a)persoana juridică................................., cu sediul în localitatea........................., judeţul........................., înscrisă la Registrul comerţului sub nr. ............, cod CAEN.............., reprezentată de director/preşedinte........................, contabil-şef/director economic......................, cod numeric personal (CNP)..................................;saub)persoana fizică.........................., domiciliată în localitatea....................... Judeţul....................., str. ..................... nr. ......, deţinătoare a B.I./C.I. seria
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 august 2008 in M.Of. 592 din 07-aug-2008

Norma sanitara veterinara din 2010 privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă

...a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificările şi completările ulterioare)
Nr. crt.
Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice
Denumirea activităţii conform codului CAEN
Cod CAEN
1.
Unitate de producere a aditivilor şi/sau a preamestecurilor de aditivi furajeri, a preamestecurilor conţinând aditivi furajeri şi
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 16 septembrie 2010 in M.Of. 646 din 16-sep-2010

Ordinul 1879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici

...a fost depusă, entitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Operatorii economici completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.Formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" prezintă, în formă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 1 iulie 2010 in M.Of. 447 din 01-iul-2010

Hotarirea 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii la următoarele societăţi cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială ''Cupru Min'' - S.A. Abrud, Societatea Comercială ''Moldomin'' - S.A. Moldova Nouă, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului ''Minvest'' - S.A. Deva, Societatea Comercială ''Băiţa'' - S.A. Ştei, Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase ''Remin'' - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială ''Minbucovina'' - S.A. Vatra Dornei, precum şi la filialele acestora

...Structura acţionariat
M.E.C. - 100%
7.
Sector de activitate:
- tipuri de zăcăminte
Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare - cod CAEN 1350.
- zăcământ de cupru şi andezit.
8.
Perimetre de exploatare
Roşia Poieni
9.
Număr mediu de personal (30.06.2005
......E.C. - 100%
7.
Sector de activitate:
- tipuri de zăcăminte
Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereuri radioactive) - cod CAEN DB 1320
- zăcământ de cupru.
8.
Perimetre de exploatare
Cariera de banatite - la suprafaţă).
Mina Centrală (zăcământul Suvorov şi
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 12 iunie 2006 in M.Of. 506 din 12-iun-2006

Ordonanta 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

...altele decât gazele naturale, în condiţiile prezentei ordonanţe.(2)Activităţile care intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) sunt: exploatarea forestieră (cod CAEN 0220), extracţia cărbunelui superior (cod CAEN 0510), extracţia cărbunelui inferior (cod CAEN 0520), extracţia petrolului brut (cod CAEN 0610), extracţia minereurilor feroase (cod CAEN 0710...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 ianuarie 2013 in M.Of. 52 din 23-ian-2013

Ordinul 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare

...datele referitoare la încadrarea în forma de organizare (forma de proprietate - potrivit Capitolului VII - Nomenclator - forme de proprietate, activitatea preponderentă, cod grupă CAEN);- codul unic de înregistrare;b)data pentru care se întocmesc situaţiile;c)numărul filei (o situaţie poate avea una sau mai...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 9 ianuarie 2008 in M.Of. 15 bis din 09-ian-2008

Ordinul 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

...numai pentru certificarea conformităţii şi consultantă.ANEXA Nr. 2:LISTA activităţilor care se autorizează în baza declaraţiei pe propria răspundere (coduri CAEN)1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne......de ....................................... la data de ..............................................., în calitate de .......................... al .................................., cu sediul în ......................................................., telefon ............................, fax ......................., înmatriculată la registrul comerţului sub nr. .............................., având codul fiscal nr. ............ din ....................., solicit pentru .................................................., situat la (adresa): .................................................., având ca obiect de activitate (cod CAEN): ......................................................., structura funcţională: .............................................Anexez la cerere...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 1 septembrie 2009 in M.Of. 603 din 01-sep-2009

Ghid de finantare din 2014 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

...pe teritoriul României;b)are ca obiect de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511;c)are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul......privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN, dacă este aplicabil), în original (aplicabil unităţilor sau instituţiilor de învăţământ private); formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 21 martie 2014 in M.Of. 204 din 21-mar-2014