Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 127 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 622.503 acte

Hotarirea 670/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...de incapacitate suportate de angajator."4.Punctul 18 se abrogă.5.Punctul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Codul fiscalArt. 29618 [...](51) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii acestora, contribuţiile sociale datorate potrivit legii se calculează şi se reţin la data...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 iulie 2012 in M.Of. 481 din 13-iul-2012

Norma din 2006 privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare;c)să ţină evidenţe exacte şi actualizate cu privire la bunurile deţinute în antrepozitele de taxă pe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2006 in M.Of. 1040 din 28-dec-2006

Norme Metodologice din 2004 privind eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi anularea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, avizarea conducătorilor şi a personalului tehnic al acestora

...si administrativ;b)originalele autorizatiei eliberate de politie si regulamentul aprobat, în vederea anularii acestora;c)certificatul de înmatriculare cu codul unic de înregistrare la oficiul registrului comertului;d)certificatul de cazier fiscal si dovada achitarii taxelor si impozitelor;e)certificatul constatator de la oficiul registrului comertului cu situatia actualizata a societatii;f)avizele conducatorilor societatii, eliberate de politie;g)declaratii pe propria raspundere ale asociatilor/ administratorilor ca nu au...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 august 2004 in M.Of. 722 din 10-aug-2004

Hotarirea 768/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...asemenea, vor asigura publicarea pe pagina web a autorităţii vamale a listei cuprinzând aceşti operatori economici, listă care va fi actualizată lunar până la data de 15 a fiecărei luni.(31) Pentru situaţia prevăzută la art. 20620 alin. (1) pct. 2 lit. d) din Codul fiscal, în înţelesul prezentelor norme metodologice, prin costul unui produs se înţelege suma tuturor achiziţiilor de bunuri şi servicii la care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iulie 2010 in M.Of. 534 din 30-iul-2010

Hotarirea 541/2014 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

...Voinea
ANEXĂ:DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului - cod fiscal 11795573, a căror valoare contabilă se modifică în urma reevaluării
Nr. M.F.P.
Codul de clasificare
Denumirea
Adresa
Datele de identificare
Valoarea contabilă actualizată
- lei -
0
1
2
3
4
5
40199
8.29
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iulie 2014 in M.Of. 502 din 07-iul-2014

Hotarirea 83/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a lucrărilor de reabilitare

...pădurilor,
Graţiela Leocadia Gavrilescu
Ministrul finanţelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXĂ:DATELE DE IDENTIFICARE a bunului imobil la care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a lucrărilor de reabilitare
Cod fiscal
Denumirea
1. Ordonator principal de credite
16335444
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 februarie 2015 in M.Of. 125 din 18-feb-2015

Hotarirea 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

...Bucureşti, după caz.Prin ordin al ministrului finanţelor publice se vor stabili activităţile din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, care generează venituri comerciale în sensul art. 49 din Codul fiscal, care stau la baza elaborării nomenclatorului de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale şi a municipiului Bucureşti.În situaţia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 martie 2011 in M.Of. 150 din 01-mar-2011

Decizia 174/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, în interpretarea dată acestora de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011

...ci doar coroborarea ei cu legislaţia în vigoare. De altfel, Curtea observă că potrivit dispoziţiilor art. 253 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, persoanele juridice au obligaţia de a înscrie şi de a actualiza periodic valoarea de inventar a fiecărei clădiri înregistrată în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iulie 2014 in M.Of. 515 din 10-iul-2014

Decizia 501/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanţei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanţei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, ale Ordonanţei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Normelor metodologice din 13 noiembrie 2002 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 561/2003 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, ale Hotărârii Guvernului nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează/ajustează/ actualizează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2005, ale Ordonanţei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale Hotărârii Guvernului nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele

...locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Hotărârii Guvernului nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2005, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iunie 2008 in M.Of. 459 din 19-iun-2008

Decizia 1/2010 în vederea interpretării unitare a prevederilor art. 42 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...fiscalComisia fiscală centralăÎn vederea interpretării unitare a prevederilor art. 42 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:La drepturile salariale, precum şi actualizările aferente acestora cu indicele de inflaţie, indiferent de modul în care au fost acordate - fie cu titlul de drepturi salariale actualizate, fie sub formă de despăgubiri reprezentând drepturi salariale actualizate -, se calculează şi se reţine impozit pe venit, precum şi contribuţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2010 in M.Of. 512 din 22-iul-2010