Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 878 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 700.381 acte

Decizia 84/2017 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la principiul contributivităţii, în situaţia în care veniturile realizate de salariat în perioada anterioară anului 2001 sunt mai mici decât salariile înscrise în carnetul de muncă

...Legea nr. 263/2010, în lunile în care veniturile realizate au fost mai mici decât salariul înscris în carnetul de muncă şi principiul contributivităţii în lunile în care venitul realizat a fost mai mare.17. Problema de drept enunţată este nouă, deoarece, prin consultarea jurisprudenţei, s-a constatat că asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre şi......de asigurări sociale, venit care poate fi mai mare sau mai mic în raport cu cel înscris în carnetul de muncă.VI. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie30. Curtea de Apel Bacău a comunicat că nu au fost identificate cauze în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 5 februarie 2018 in M.Of. 108 din 05-feb-2018

Decizia 25/2018 [A] privind modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist (Hotărârea Guvernului nr. 679/2003) şi ale art. 122 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 272/2004), respectiv dacă aceste dispoziţii legale sunt derogatorii de la obligativitatea efectuării în natură a concediului de odihnă, în sensul art. 1 alin. (2), art. 144 şi art. 149 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii)

...Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a arătat că, prin punctul de vedere formulat iniţial, s-a avut în vedere jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene asupra directivelor privind timpul de muncă, existentă până la acel moment, însă situaţiile analizate până atunci nu vizau activitatea desfăşurată de asistentul maternal în cadrul unui......de odihnă, nu sunt îndreptăţiţi la o despăgubire echivalentă indemnizaţiei de concediu.14. În argumentarea celei de-a doua orientări jurisprudenţiale s-a reţinut că pretenţiile asistenţilor maternali profesionişti sunt neîntemeiate faţă de prevederile Legii nr. 272/2004 şi ale Hotărârii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 20 februarie 2019 in M.Of. 135 din 20-feb-2019

Regulament din 2009 privind recrutarea, promovarea în funcţii de execuţie şi de conducere şi evaluarea personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Public

...şi practic se susţin la:a)una dintre următoarele materii, în funcţie de opţiunea candidatului: drept civil, drept administrativ, dreptul muncii;b)drept procesual civil pentru materiile de specialitate: drept civil, drept administrativ, dreptul muncii şi drept procesual penal;c)jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 9 decembrie 2009 in M.Of. 856 din 09-dec-2009

Decizia 34/2016 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea problemă de drept: ''În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 77 din Codul muncii cu referire la art. 278 alin. (1) din Codul muncii şi art. 1.326 din Codul civil, comunicarea, prin poştă electronică, de către angajator a deciziei de concediere individuală emise potrivit art. 76 din Codul muncii reprezintă o modalitate de comunicare aptă din punct de vedere procesual să declanşeze curgerea termenului de contestare jurisdicţională a deciziei, potrivit art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011 combinat cu art. 216 din Legea nr. 62/2011 cu referire la art. 184 alin. (1) din Codul de procedură civilă, fiind aplicabile ca normă generală prevederile art. 154 alin. (6) din Codul de procedură civilă? În condiţiile unui răspuns afirmativ la prima întrebare, decizia comunicată prin poştă electronică trebuie să respecte cerinţele formale impuse de Legea nr. 455/2001, referitoare la înscrisul în formă electronică, sau este suficientă transmiterea deciziei în format accesibil electronic (în speţă document pdf)?''

...prevederile art. 272 din Codul de procedură civilă), nici modalitatea de comunicare, devenind astfel incidente dispoziţiile art. 278 din Codul muncii cu privire la necesitatea complinirii legislaţiei muncii cu legislaţia civilă, în măsura în care aceasta nu contravine specificului raporturilor de muncă. Contrar unor opinii exprimate în jurisprudenţă şi în studiile de specialitate, Curtea de Apel Iaşi a apreciat că dispoziţiile art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 9 ianuarie 2017 in M.Of. 18 din 09-ian-2017

Decizia 64/2015 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

...Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 225 din 12 august 1998, transpusă în art. 69 şi următoarele din Codul muncii, dispoziţii referitoare la dreptul salariaţilor la consultare şi informare în caz de concediere colectivă - ca o componentă a măsurilor de protecţie socială.16. De asemenea, se invocă şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, respectiv Hotărârea din 3 martie 2011, pronunţată în Cauza C 235/2010 - David Claes......teza a doua a aceluiaşi text constituţional, pentru a defini elementele componente ale dreptului la măsuri de protecţie socială a muncii, dezvoltă teza întâi a art. 41 alin. (2) din Constituţie, printr-o trimitere generică la lege. Această trimitere la lege...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 aprilie 2015 in M.Of. 286 din 28-apr-2015

Decizia 12/2022 [A] referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1 alin. (5^1) şi art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 3^1 alin. (1)-(1^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, raportat la prevederile art. 16 alin. (1) din capitolul VIII, anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010

...fidelitate fiind aceea de a constitui o compensaţie financiară pentru stabilitatea în desfăşurarea unei activităţi într-un anumit loc de muncă.93. De altfel, potrivit dispoziţiilor imperative ale art. 5 alin. (1) din Codul muncii, în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii.94. Divergenţa jurisprudenţială poartă, aşadar, asupra aplicabilităţii sau inaplicabilităţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 20 septembrie 2022 in M.Of. 921 din 20-sep-2022

Decizia 8/2022 [A] privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 307/2006

...scopul salvării de bunuri şi vieţi omeneşti, implicând factori de risc ridicat, nu au fost încadraţi în condiţii speciale de muncă.19. Într-o primă opinie jurisprudenţială s-a apreciat că art. 39 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 trebuie interpretat în sensul că încadrarea personalului angajat al serviciilor de urgenţă voluntare în condiţii de muncă speciale se face în conformitate cu procedura prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003.În susţinerea acestei orientări s-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 6 mai 2022 in M.Of. 453 din 06-mai-2022

Decizia 619/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 12 noiembrie 2012, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii

...la calcularea termenului de 30 de zile în care trebuie aplicată sancţiunea disciplinară conform art. 252 alin. (1) din Codul muncii, respectiv momentul de la care începe să curgă acest termen. În mod concret, instanţa supremă a trebuit să decidă asupra interpretării acestui text de lege, având în vedere existenţa unei orientări jurisprudenţiale potrivit căreia data de la care începe să curgă termenul de 30 de zile calendaristice este aceea la care nota......518 din Codul de procedură civilă, pronunţându-se asupra interpretării art. 262 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii în condiţiile existenţei unor orientări jurisprudenţiale diferite. Interpretarea dată textului de lege nu constituie o completare a acestuia, ci o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 11 februarie 2022 in M.Of. 143 din 11-feb-2022

Decizia 54/2022 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. c) şi art. 56 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...de pensii a deciziei iniţiale de pensie, în acţiunea privind anularea deciziei de încetare de drept a contratului individual de muncă, angajatul să fie repus în termenul prevăzut de art. 211 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, cu consecinţa reluării raporturilor de muncă.VII. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie38. Din răspunsurile transmise de instanţele naţionale, la solicitarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, au...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 31 octombrie 2022 in M.Of. 1055 din 31-oct-2022

Decizia 29/2016 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 679/2003, precum şi a dispoziţiilor art. 122 alin. (3) lit. d) teza I din Legea nr. 272/2004 prin raportare la art. 1 alin. (2), art. 144, 149 şi 253 din Codul muncii

...în cazul în care obligaţiile menţionate mai sus nu sunt îndeplinite de către angajatori în temeiul art. 296 din Codul muncii, text care impune repararea prejudiciului suferit de către angajat din culpa angajatorului.Din jurisprudenţa anexată în susţinerea acestei opinii rezultă că dispoziţiile art. 10 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 679/2003......10.086/30/2008.21. Curtea de Apel Galaţi a comunicat că, la nivelul Secţiei pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale din cadrul acestei instanţe şi al tribunalelor din circumscripţie, nu a fost identificată jurisprudenţă referitoare la problema...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 decembrie 2016 in M.Of. 1018 din 19-dec-2016