Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 906 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 690.239 acte

Decizia 25/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

...calitatea de acţionar/asociat la societatea rezultată din reorganizarea unei regii autonome.5. Se arată în acest sens că, prin jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale/judeţene, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive (Decizia nr. 53 din 7......de constituţionalitate, are în vedere toate categoriile de autorităţi ale administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală - consiliile locale (comunale, orăşeneşti şi municipale), consiliile judeţene şi primarii. Însă, prin prisma dispoziţiilor constituţionale şi legale evocate, precum şi a jurisprudenţei Curţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 februarie 2019 in M.Of. 128 din 18-feb-2019

Decizia 5/2022 [A] referitoare la admiterea recursului în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 684 şi 687 din Legea nr. 95/2006 şi ale art. 94 pct. 1 lit. k) şi art. 95 pct. 1 din Codul de procedură civilă

...stătătoare şi vizează soluţionarea tuturor litigiilor fundamentate pe dispoziţiile Legii nr. 95/2006.21. În cea de a doua orientare jurisprudenţială s-a apreciat că, dacă victima alege sesizarea directă a instanţei de judecată, competenţa se stabileşte potrivit regulilor de drept comun, norma instituită de alin. (2) al art. 684 din Legea nr. 95/2006 derogând de la regulile de competenţă cu......monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis, denumită în continuare Comisia, fie instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii".31. În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că art. 673 din Legea nr. 95/2006 (actualul art. 684) nu reglementează competenţa instanţelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2022 in M.Of. 279 din 23-mar-2022

Decizia 29/2020 [A] privind recursul în interesul legii pentru interpretarea unor dispoziţii din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

...a titlurilor de proprietate emise cu încălcarea prevederilor legale imperative, aceasta trebuie avută în vedere în evaluarea interesului general al comunităţii, încadrându-se în cerinţele privind respectarea siguranţei raporturilor juridice şi necesitatea menţinerii coerenţei sistemului juridic intern în general, iar în aprecierea caracterului proporţional al ingerinţei, jurisprudenţa C.E.D.O. privind anularea titlurilor de proprietate are în vedere atât contribuţia autorităţilor publice la situaţia care a......din Legea nr. 169/1997, în forma în vigoare la data emiterii titlurilor, trimit expres la dispoziţiile generale, de drept comun, în materie de nulitate absolută.48. Rezolvarea acestei divergenţe jurisprudenţiale, într-o corectă interpretare şi aplicare a legii şi a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 ianuarie 2021 in M.Of. 42 din 14-ian-2021

Decizia 5/2020 [A] referitoare la soluţionarea recursului în interesul legii privind existenţa şi întinderea dreptului titularilor de librete C.E.C. de economii cu dobândă şi câştiguri în autoturisme

...întemeiate nici prin raportare la legea specială (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007), nici prin raportare la dreptul comun (Codul civil).11. În a doua orientare jurisprudenţială, minoritară, instanţele au admis acţiunile cu acest obiect cu diverse motivări.12. O instanţă de judecată a considerat că C......în competenţa exclusivă a instanţelor învestite cu soluţionarea cauzelor cu un astfel de obiect.50. Astfel, unele instanţe, în orientarea jurisprudenţială majoritară, au făcut aplicarea dispoziţiilor dreptului comun, respectiv a normelor din Codul civil din 1864 privitoare la contractul de depozit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 februarie 2020 in M.Of. 131 din 19-feb-2020

Regulamentul 794/21-apr-2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

...şi toate măsurile cu efect echivalent între statele membre, nu poate fi considerat în nici un caz compatibil cu piaţa comună. În consecinţă, pot autorităţile dumneavoastră să garanteze respectarea principiilor prevăzute la punctul 19 din Orientările pentru publicitate şi derivate din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene?|_| da |_| nu5.2.Face măsura vreo trimitere la originea naţională a produselor în cauză?|_| da...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Tratat din 25-mar-1957 PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE (VERSIUNE CONSOLIDATĂ)

...11197/07 (JUR 260), să fie anexat prezentului act final:"Avizul Serviciului juridic al Consiliului din 22 iunie 2007Din jurisprudenţa Curţii de Justiţie reiese că supremaţia dreptului comunitar este un principiu fundamental al dreptului comunitar. Conform Curţii, acest principiu este inerent naturii specifice a Comunităţii Europene. La data primei hotărâri din cadrul acestei jurisprudenţe consacrate (hotărârea din 15 iulie 1964, în cauza 6/64, Costa/ENEL (1)), supremaţia nu era menţionată în tratat. Situaţia...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 octombrie 2012 in Jurnalul Oficial 326C

Decizia 788/08/COL/17-dec-2008 de modificare, pentru a şaizeci şi şaptea oară, a normelor procedurale şi de fond în domeniul ajutorului de stat, prin modificarea capitolelor existente referitoare la ratele de referinţă şi de scont, a celor referitoare la ajutoarele de stat acordate sub formă de garanţii şi prin introducerea unui nou capitol privind recuperarea ajutorului de stat ilegal şi incompatibil, privind ajutoarele de stat pentru producţii cinematografice şi alte producţii audiovizuale şi privind ajutoarele de stat acordat întreprinderilor feroviare

...p. 813, punctul 13.(7)- Articolul 6 din Acordul privind SEE prevede că, fără a aduce atingere evoluţiilor viitoare ale jurisprudenţei, dispoziţiile prezentului acord, în măsura în care acestea sunt identice în substanţă normelor corespunzătoare ale Tratatului de instituire a Comunităţii Europene şi ale Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului şi actelor adoptate în aplicarea acestor două tratate, sunt, pentru punerea lor în practică şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 21 aprilie 2011 in Jurnalul Oficial 105L

Regulamentul 1/16-dec-2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din tratat

...de a aplica nu doar articolul 81 alineatul (1) şi articolul 82 din tratat, care se aplică direct în virtutea jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, ci şi articolul 81 alineatul (3) din tratat.(5)Pentru a asigura aplicarea eficientă a normelor comunitare de concurenţă......sau articolul 82 din tratat nu se aplică, în vederea clarificării legislaţiei şi a asigurării aplicării consecvente a acesteia în Comunitate, în special în privinţa noilor tipuri de acorduri şi practici asupra cărora jurisprudenţa şi practica administrativă nu s-au pronunţat...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 501/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (1) lit. c) din Codul penal

...nu fie cedat sau pus la dispoziţia unor particulari, societăţi sau unor persoane morale private;".19. În aceste condiţii, prin jurisprudenţa mai sus citată, Curtea Constituţională a constatat că obligarea infractorului de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, fără acordul acestuia, pe perioada de supraveghere, este contrară prevederilor art. 42 alin. (1) din Constituţie, ale art. 4 paragraful......hotărâre de condamnare.23. În ceea ce priveşte acordul manifestat de infractor pentru a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, Curtea a reţinut, în jurisprudenţa sa, că acest acord reflectă voinţa inculpatului de a se reintegra în comunitate, în mijlocul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 decembrie 2021 in M.Of. 1194 din 16-dec-2021

Tratat din 2007 DE LA LISABONA de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de Instituire a Comunităţii Europene*)

...documentul 11197/07 (JUR260), să fie anexat prezentului act final:
"Avizul Serviciului juridic al Consiliului din 22 iunie 2007
Din jurisprudenţa Curţii de Justiţie reiese că supremaţia dreptului comunitar este un principiu fundamental al dreptului comunitar. Conform Curţii, acest principiu este inerent naturii specifice a Comunităţii Europene. La data primei hotărâri din cadrul acestei jurisprudenţe consacrate (hotărârea din 15 iulie 1964, în cauza 6/64, Costa/EN EU), supremaţia nu era menţionată în tratat. Situaţia
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 februarie 2008 in M.Of. 107 din 12-feb-2008