Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1550 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 656.304 acte

Instructiuni din 2008 pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

...valorifică şi comercializează produse şi subproduse alimentare de origine nonanimală;d)unităţi integrate - unităţile care desfăşoară mai multe activităţi sectoriale (cod CAEN) integrate în aceeaşi locaţie;e)operator economic - orice persoana fizică sau juridică care prelucrează, procesează, depozitează, transportă, valorifică şi comercializează......care operatorii economici işi desfăşoară activitatea în unul sau mai multe judeţe prin unităţi fără personalitate juridică şi cu acelaşi cod CAEN, plata aferentă controlului oficial se face de către entitatea juridică, conform categoriei de încadrare din anexa nr. 1.(2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2008 in M.Of. 886 din 29-dec-2008

Reglementari Contabile din 2009 conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene

..._Telefon __ , fax _______Număr din registrul comerţului _____Forma de proprietate __ |_|_|Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) _____Cod clasă CAEN ________|_|_|_|_|Cod unic de înregistrare _________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 noiembrie 2009 in M.Of. 766 bis din 10-noi-2009

Ordinul 455/C/2006 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării

...sau desfacere a produselor pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar în care se desfăşoară o activitate specifică conform codului CAEN.cod: 11-10-151Pag. 1DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREModel 2Nr. intrare: ............... data: ..................
4.3.2. SEDII SECUNDARE
Nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 februarie 2006 in M.Of. 122 din 08-feb-2006

Ordinul 2007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic, a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionări; unităţilor emitente de tichete de masă şi a celor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete-cadou şi de tichete de creşă

...să rezulte capitalul social subscris şi vărsat, asociaţii, obiectul de activitate (operaţiuni care privesc emiterea şi gestionarea biletelor de valoare - cod CAEN 181 şi cod CAEN 6612), administratorii, însoţit de copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;c)certificatul emis de organele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 iulie 2008 in M.Of. 516 din 09-iul-2008

Hotarirea 1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...de identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ........................................................Telefon .................. Fax .................. E-mail ..................Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_| Tarif......a plătitoruluiCaseta "Număr de ordine în registrul comerţului" - se completează cu numărul de ordine de la registrul comerţului.Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al plătitorului conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel naţional.Caseta "Adresă sediu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 decembrie 2010 in M.Of. 897 din 31-dec-2010

Ordinul 2123/2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a operatorilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iunie 2009 in M.Of. 440 din 26-iun-2009

Ordinul 6/2005 pentru aprobarea Modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit

...datele referitoare la încadrarea în forma de organizare (forma de proprietate - potrivit Capitolului VII - Nomenclator - forme de proprietate, activitatea preponderentă, cod grupă CAEN);- codul unic de înregistrare;b)data pentru care se întocmesc situaţiile;c)codul interbancar de identificare a instituţiei de credit;d...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2005 in M.Of. 1182 bis din 28-dec-2005

Ordinul 918/2005 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a agenţilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 iulie 2005 in M.Of. 582 din 06-iul-2005

Norme Metodologice din 2006 de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

...domiciliul ales pentru comunicari:
1. Nume si prenume....................................
2. Adresa: localitatea............ nr ... , bloc ........cod postal ........... scara ............., etaj...... ap ...... judet/sector......cod postal....... telefon......... fax ............................ e-mail..............
VII.
1. ACTIVITATI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZAREA DE FUNCTIONARE DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITATII Sl SANATATII ÎN MUNCA
1.1. > SEDIU SOCIAL................................... Nr. lucratori:............
Adresa............................................
Cod CAEN
Denumirea activitatii
Autorizata anterior*
*) Se va completa data si legea în baza careia s-a eliberat autorizatia1.2.> SEDIU
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 octombrie 2006 in M.Of. 882 din 30-oct-2006

Ghid de finantare din 2014 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

...pe teritoriul României;b)are ca obiect de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511;c)are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul......privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN, dacă este aplicabil), în original (aplicabil unităţilor sau instituţiilor de învăţământ private); formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 martie 2014 in M.Of. 204 din 21-mar-2014