Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1812 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 726.607 acte

Hotarirea 251/1999 privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc

...si a legislatiei in vigoare.Toti agentii economici organizatori de jocuri de noroc vor avea prevazut in obiectul de activitate codul CAEN nr. 9.271.In cazul jocurilor mentionate la art. 6 lit. a) licenta va fi nominala pentru fiecare masina in......acestuia;2.actul constitutiv al agentului economic, in al carui obiect de activitate sa fie precizata activitatea "jocuri de noroc", cod CAEN 9271, precum si toate mentiunile ulterioare, inregistrate la oficiul registrului comertului;3.contractul de societate, dupa caz, cu toate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 22 aprilie 1999 in M.Of. 171 din 22-apr-1999

Norme Metodologice din 2003 de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice

..._|_|_|_|_|_|_|_|_|domiciliul: Judeţul/Municipiul ............................ Localitatea .......................... Str. ............................ Nr. ......... Bl ............. , Sc. ........... Et. ...... , Ap ....... , Sector ...... , cod poştal ................. telefon ..................................3.Obiectul activităţii(Conform clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 1) ...........................................3.1.Activitatea principală: .........................................................|_|_|_|_|3.2.Activităţi secundare:a).......................................................................................|_|_|_|_|b......îmi extind activitatea, voi face noua declaraţie pe propria răspundere, corespunzătoare noilor condiţii;
4.
activităţile pe care le efectuez sunt:
Codul CAEN Rev 1
...................................
Denumirea Activităţi:
.................................
Semnătura/ştampila,
* Declaraţia pe propria răspundere privind respectarea normelor de protecţia muncii se va întocmi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 20 februarie 2003 in M.Of. 108 din 20-feb-2003

Norma sanitara veterinara din 2008 privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar

...sanitară veterinară competentă un dosar care să conţină următoarele documente:a)cererea din partea unităţii, cu precizarea activităţilor şi a codului CAEN;b)copia certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;c)certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în original......veterinară a depozitului de produse medicinale veterinare trebuie să cuprindă:a)cererea din partea unităţii, cu precizarea activităţilor şi a codului CAEN;b)copia certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;c)certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 24 aprilie 2008 in M.Of. 325 din 24-apr-2008

Hotarirea 804/2008 privind aprobarea nivelului şi a condiţiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achiziţionată în perioada august-decembrie 2008 în vederea utilizării în agricultură

...prenume)......................
Semnătura......................
Ştampila
CERERE- model -Subsemnatul:a)persoana juridică................................., cu sediul în localitatea........................., judeţul........................., înscrisă la Registrul comerţului sub nr. ............, cod CAEN.............., reprezentată de director/preşedinte........................, contabil-şef/director economic......................, cod numeric personal (CNP)..................................;saub)persoana fizică.........................., domiciliată în localitatea....................... Judeţul....................., str. ..................... nr. ......, deţinătoare a B.I./C.I. seria
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 august 2008 in M.Of. 592 din 07-aug-2008

Ordinul 6/2005 pentru aprobarea Modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit

...datele referitoare la încadrarea în forma de organizare (forma de proprietate - potrivit Capitolului VII - Nomenclator - forme de proprietate, activitatea preponderentă, cod grupă CAEN);- codul unic de înregistrare;b)data pentru care se întocmesc situaţiile;c)codul interbancar de identificare a instituţiei de credit;d...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 28 decembrie 2005 in M.Of. 1182 bis din 28-dec-2005

Ordinul 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

...potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2.4.Entităţile înscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.2.5.Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 10 august 2012 in M.Of. 570 din 10-aug-2012

Ordinul 918/2005 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a agenţilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 6 iulie 2005 in M.Of. 582 din 06-iul-2005

Ordinul 2722/C/2007 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării

...sau desfacere a produselor pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar în care se desfăşoară o activitate specifică conform codului CAEN.cod: 11-10-167ANEXA D:
I. Spre înaintare către (1):
...............................
...............................
...............................
...............................
II. MODEL 3
DECLARAŢIE pe propria răspundere dată în temeiul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 noiembrie 2007 in M.Of. 776 din 15-noi-2007

Norma sanitara veterinara din 2004 ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR privind procedura de aprobare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor desfăşurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea 359/2004, cu completările şi modificările ulterioare

...Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor o documentaţie care cuprinde: cererea din partea solicitantului cu precizarea activităţilor şi a Codului CAEN şi copia certificatului unic de înregistrare emise de Oficiul Registrului Comerţului, schiţa unităţii, memoriul tehnic justificativ.(2)Aprobarea sanitară veterinară......ACTIVITĂŢII pentru unitatea:Institutul/Laboratorul .............................., cu sediul în localitatea ........................, str. ...................... nr. ........, sectorul ........, judeţul ............., aparţinând ..............................., pentru următoarele activităţi (denumirea activităţilor şi codul CAEN) ...................................................................................Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei aprobări, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi atrage, după caz...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 2 februarie 2005 in M.Of. 107 bis din 02-feb-2005

Hotarirea 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate

...DATELE ce se raportează de către persoanele juridice prevăzute la art. 12 din hotărâreDenumirea societăţii .......................................................Producător/Importator de anvelopeCodul fiscal ....................................................................Localitatea, judeţul .........................................................Adresa ...........................................................................Telefon/fax/e-mail ...........................................................Cod CAEN pentru activitatea de bază ............................Tabelul nr. 4a)Anul ...............U.M. = tone
Cantitatea de anvelope introdusă pe piaţă de producător
Cantitatea
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 februarie 2004 in M.Of. 160 din 24-feb-2004