Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1916 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 756.933 acte

Ordinul 6/2005 pentru aprobarea Modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit

...datele referitoare la încadrarea în forma de organizare (forma de proprietate - potrivit Capitolului VII - Nomenclator - forme de proprietate, activitatea preponderentă, cod grupă CAEN);- codul unic de înregistrare;b)data pentru care se întocmesc situaţiile;c)codul interbancar de identificare a instituţiei de credit;d...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 28 decembrie 2005 in M.Of. 1182 bis din 28-dec-2005

Ordinul 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

...potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2.4.Entităţile înscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.2.5.Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 10 august 2012 in M.Of. 570 din 10-aug-2012

Ordinul 918/2005 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a agenţilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 6 iulie 2005 in M.Of. 582 din 06-iul-2005

Ghid de finantare din 2014 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

...pe teritoriul României;b)are ca obiect de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511;c)are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul......privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN, dacă este aplicabil), în original (aplicabil unităţilor sau instituţiilor de învăţământ private); formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 21 martie 2014 in M.Of. 204 din 21-mar-2014

Norma sanitara veterinara din 2004 ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR privind procedura de aprobare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor desfăşurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea 359/2004, cu completările şi modificările ulterioare

...Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor o documentaţie care cuprinde: cererea din partea solicitantului cu precizarea activităţilor şi a Codului CAEN şi copia certificatului unic de înregistrare emise de Oficiul Registrului Comerţului, schiţa unităţii, memoriul tehnic justificativ.(2)Aprobarea sanitară veterinară......ACTIVITĂŢII pentru unitatea:Institutul/Laboratorul .............................., cu sediul în localitatea ........................, str. ...................... nr. ........, sectorul ........, judeţul ............., aparţinând ..............................., pentru următoarele activităţi (denumirea activităţilor şi codul CAEN) ...................................................................................Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei aprobări, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi atrage, după caz...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 2 februarie 2005 in M.Of. 107 bis din 02-feb-2005

Norma sanitara veterinara din 2010 privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă

...a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificările şi completările ulterioare)
Nr. crt.
Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice
Denumirea activităţii conform codului CAEN
Cod CAEN
1.
Unitate de producere a aditivilor şi/sau a preamestecurilor de aditivi furajeri, a preamestecurilor conţinând aditivi furajeri şi
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 16 septembrie 2010 in M.Of. 646 din 16-sep-2010

Ordinul 1879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici

...a fost depusă, entitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Operatorii economici completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.Formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" prezintă, în formă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 1 iulie 2010 in M.Of. 447 din 01-iul-2010

Hotarirea 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii la următoarele societăţi cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială ''Cupru Min'' - S.A. Abrud, Societatea Comercială ''Moldomin'' - S.A. Moldova Nouă, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului ''Minvest'' - S.A. Deva, Societatea Comercială ''Băiţa'' - S.A. Ştei, Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase ''Remin'' - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială ''Minbucovina'' - S.A. Vatra Dornei, precum şi la filialele acestora

...Structura acţionariat
M.E.C. - 100%
7.
Sector de activitate:
- tipuri de zăcăminte
Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare - cod CAEN 1350.
- zăcământ de cupru şi andezit.
8.
Perimetre de exploatare
Roşia Poieni
9.
Număr mediu de personal (30.06.2005
......E.C. - 100%
7.
Sector de activitate:
- tipuri de zăcăminte
Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereuri radioactive) - cod CAEN DB 1320
- zăcământ de cupru.
8.
Perimetre de exploatare
Cariera de banatite - la suprafaţă).
Mina Centrală (zăcământul Suvorov şi
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 12 iunie 2006 in M.Of. 506 din 12-iun-2006

Ordonanta 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

...altele decât gazele naturale, în condiţiile prezentei ordonanţe.(2)Activităţile care intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) sunt: exploatarea forestieră (cod CAEN 0220), extracţia cărbunelui superior (cod CAEN 0510), extracţia cărbunelui inferior (cod CAEN 0520), extracţia petrolului brut (cod CAEN 0610), extracţia minereurilor feroase (cod CAEN 0710...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 ianuarie 2013 in M.Of. 52 din 23-ian-2013

Ordinul 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare

...datele referitoare la încadrarea în forma de organizare (forma de proprietate - potrivit Capitolului VII - Nomenclator - forme de proprietate, activitatea preponderentă, cod grupă CAEN);- codul unic de înregistrare;b)data pentru care se întocmesc situaţiile;c)numărul filei (o situaţie poate avea una sau mai...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 9 ianuarie 2008 in M.Of. 15 bis din 09-ian-2008