Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 86 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Ordinul 649/2007 privind modificarea Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale nr. 586/2007

...a activităţilor eligibile în cadrul Programului naţional multianual pe perioada 2002-2009 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii
Nr. crt.
Denumirea sectoarelor eligibile
Cod CAEN
Denumirea activităţilor eligibile
1.
Industria textilă şi a produselor textile
172
Producţia de ţesături
173
Finisarea materialelor textile
174
Fabricarea
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 9 august 2007 in M.Of. 543 din 09-aug-2007

Ordinul 2.256/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete

...au prevăzute în actul de înfiinţare, la obiectul de activitate, operaţiuni privind emiterea şi gestionarea tichetelor sociale pentru grădiniţă, având cod CAEN 1812 - «Alte activităţi de tipărire n.c.a.»"20.În anexa nr. 14, după punctul 4 se introduce un nou punct, pct. 41, cu următorul cuprins:"41. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 august 2023 in M.Of. 712 din 03-aug-2023

Hotarirea 848/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

...de înscriere nr. 8. La punctaje egale va prevala în această ordine:(i)domeniul de activitate din care face parte codul CAEN pe care se solicită finanţarea;(ii)numărul locurilor de muncă nou-create;(iii)categoria IMM din care face parte solicitantul;(iv)locaţia implementării proiectului;(v)valoarea profitului obţinut din exploatare la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 11 noiembrie 2013 in M.Of. 689 din 11-noi-2013

Ordinul 138/2010 pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis ''Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural'', aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 567/2008

...măsurii 312", diviziunea 56 "Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie" se elimină.2.La anexa nr. 2 "Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul măsurii 313", secţiunea I "Hoteluri şi restaurante", după clasa 5530 se introduce o nouă diviziune, diviziunea 56 cu următorul cuprins:
"56
Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
561
Restaurante
5610
Restaurante*
5530
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 14 iunie 2010 in M.Of. 392 din 14-iun-2010

Ordinul 1020/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.479/3.525/2011 pentru aprobarea Convenţiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, a Convenţiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fidejusiune, a contractului de garanţie reală mobiliară, precum şi a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011

...de investigare şi protecţie, respectiv I.M.M.-urile care au desfăşurat şi/sau vor desfăşura activităţi cărora le corespund codurile CAEN orientative prezentate în anexa nr. 7."14.În anexa nr. 2, după articolul 5.1 se introduce un nou articol, articolul 5.2, cu următorul cuprins:"Art. 52(1) Garanţia în numele şi în contul statului se acordă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 2 august 2013 in M.Of. 486 din 02-aug-2013

Ordinul 1704/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.479/3.525/2011 pentru aprobarea Convenţiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, a Convenţiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fidejusiune, a contractului de garanţie reală mobiliară, precum şi a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011

...de investigare şi protecţie, respectiv I.M.M.-urile care au desfăşurat şi/sau vor desfăşura activităţi cărora le corespund codurile CAEN orientative prezentate în anexa nr. 7."14.În anexa nr. 2, după articolul 5.1 se introduce un nou articol, articolul 5.2, cu următorul cuprins:"Art. 52(1) Garanţia în numele şi în contul statului se acordă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 2 august 2013 in M.Of. 486 din 02-aug-2013

Procedura de implementare din 2007 de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

...din total cifră de afaceri ............................................................................. %- ponderea creşterii vânzărilor/serviciilor folosind utilaje noi .................................................................... %- ponderea diversificării produselor vândute/serviciilor (în cadrul aceluiaşi cod CAEN) ........................... %- ponderea creşterii calitative a activităţii prin noua prezentare ................................................................ %SECŢIUNEA C: Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata, ......................, identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. ..........., eliberat de .............. la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 27 martie 2007 in M.Of. 207 din 27-mar-2007

Procedura de implementare din 2022 a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii ''Start-up Nation - ROMANIA''

...formulare de înscriere în vederea verificării acestora în aşa fel încât volumul de verificări să fie uniform pentru toate cele nouă AIMMAIPE.6.1._(1)Verificarea veridicităţii informaţiilor înscrise în formularul de înscriere, a completării tuturor câmpurilor, a codului CAEN Rev 2 eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 iunie 2022 in M.Of. 635 bis din 28-iun-2022

Ordinul 179/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024

...declar pe propria răspundere că solicitantul finanţării desfăşoară activităţi economice:[ ] DA/[ ] NU astfel:- activitatea principală este următoarea:...................................................................................;(Se vor preciza codurile CAEN autorizate şi denumirea acestora.)- activităţile pe care solicitantul finanţării le desfăşoară efectiv sunt următoarele:....................................................................................;(Se vor preciza codurile CAEN autorizate şi denumirea acestora.)- activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 februarie 2022 in M.Of. 109 din 03-feb-2022

Ordinul 180/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024

...declar pe propria răspundere că solicitantul finanţării desfăşoară activităţi economice:[ ] DA/[ ] NU, astfel:- activitatea principală este următoarea:............................................................................................................................................................;(Se vor preciza codurile CAEN autorizate şi denumirea acestora.)- activităţile pe care solicitantul finanţării le desfăşoară efectiv sunt următoarele:............................................................................................................................................................;(Se vor preciza codurile CAEN autorizate şi denumirea acestora.)- activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 februarie 2022 in M.Of. 110 din 03-feb-2022