Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 5475 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 646.282 acte

Contract Colectiv de Munca 2895/2006 UNIC LA NIVEL NAŢIONAL PE ANII 2007-2010

...dintre părţile negociatoare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, Comisia paritară constituită la nivelul Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional se va întruni în regim de urgenţă şi se va pronunţa asupra cererii de extindere a perioadei de referinţă, prevăzută de art. 111 din Codul muncii, pentru ramuri sau sectoare ce nu sunt prevăzute în anexa nr. 6 şi pentru care s-au prezentat solicitări.(11...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 ianuarie 2007 in M.Of. 5 cc din 29-ian-2007

Legea 287/2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

...Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderareMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEI- Credite de angajamentII- Credite bugetaremii lei
Denumirea şi codul proiectului/surse de finanţare
Cod
Valoarea totală a finanţării
Realizări până în anul 2008
Realizări 2009
Execuţie preliminată 2010
Propuneri 2011
Estimări 2012
Estimări 2013
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2010 in M.Of. 880 din 28-dec-2010

Procedura din 2002 privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora

...Furnizor .................................. Numele şi prenumele conducătorului unităţii (în clar)Ştampila unităţiiData ....................ANEXA Nr. 3:CătreAgenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului .................. /municipiului BucureştiSubsemnatul/subsemnata ........................... , născut/născută la data de ................... , domiciliat/domiciliată în localitatea .................................................. , str. ........................ nr. .... , bl ..... , sc. ....... , ap ..... , judeţul/sectorul ........................ , posesor/posesoare al/a actului de identitate ......... seria ..........nr. ........... , cod numeric personal ...................... , solicit înscrierea în evidenţă în vederea informării şi consilierii profesionale.Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de
......Observaţii
Tata
Mama
Studii
Meseria
ANEXA Nr. 5:CONTRACT privind formarea profesionalăNr. ............ / ...........Părţile contractante:Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ................................. /municipiului Bucureşti, denumită în continuare organizator, reprezentată prin ................... , având funcţia de director executiv, şi prin .................................. , având funcţia de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 mai 2002 in M.Of. 310 din 10-mai-2002

Metodologie-Cadru din 2011 PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013

...învăţământ preuniversitar particulare de către persoana juridică angajatoare, în următoarele situaţii:a)la încetarea de drept a contractului individual de muncă, conform prevederilor art. 55, lit. a), coroborate cu dispoziţiile art. 56 din Legea nr. 53/2003, republicată - Codul muncii;b)prin acordul părţilor, conform prevederilor art. 55, lit. b) din Legea nr. 53/2003, republicată - Codul muncii;c)la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 octombrie 2011 in M.Of. 758 bis din 27-oct-2011

Ordonanta urgenta 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 29 iunie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul munciiUrgenţa adoptării prezentului act normativ rezultă din necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor privind Capitolul 13 "Ocupare şi politici sociale", de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar.Modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii se numără printre măsurile cuprinse în Programul legislativ prioritar pentru integrarea în Uniunea Europeană, program care stabileşte adoptarea actului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iulie 2005 in M.Of. 576 din 05-iul-2005

Contract Colectiv de Munca 20.01/2005 UNIC LA NIVEL NAŢIONAL PE ANII 2005-2006

...depăşi 30% din salariu.(3)Plata în natură a unei părţi din salariu, în condiţiile stabilite la art. 160 din Codul muncii, este posibilă numai dacă este prevăzută expres în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă.(4)Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.Art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 februarie 2005 in M.Of. 1 cc din 22-feb-2005

Ordonanta urgenta 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul munciiAvând în vedere că operaţiunea de predare-primire a carnetelor de muncă de către inspectoratele teritoriale de muncă la casele teritoriale de pensii în scopul preluării datelor din carnetele de muncă, precum...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 noiembrie 2008 in M.Of. 765 din 13-noi-2008

Norme Metodologice din 2002 de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

...raportului de serviciu din motive neimputabile, prevazuta la art. 17 alin. (1) din lege, se întelege:a)încetarea raportului de munca în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a)-f) din Codul muncii;b)încetarea raportului de munca, potrivit art. 129 din Codul muncii, la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 martie 2002 in M.Of. 181 din 18-mar-2002

Ordonanta urgenta 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul munciiOportunitatea urgentării adoptării prezentului proiect de act normativ rezultă din necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de România, în cadrul negocierilor privind......Ocupare şi politici sociale", de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar.Modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, vizează remedierea aspectelor sensibile evidenţiate în Raportul de monitorizare al Comisiei Europene, care a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 septembrie 2006 in M.Of. 788 din 18-sep-2006

Hotarirea 290/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor

...articolului 5 va avea următorul cuprins:"(2) Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariaţilor, data încheierii contractului individual de muncă, data începerii activităţii, modificarea şi suspendarea contractului, durata acestuia, durata muncii exprimată în ore/zi, ocupaţia (funcţia şi/sau meseria), respectiv codul acesteia potrivit Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.), salariul de bază prevăzut la data încheierii contractului, data încetării contractului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 martie 2004 in M.Of. 238 din 18-mar-2004