Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1730 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 706.566 acte

Ordinul 2007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic, a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionări; unităţilor emitente de tichete de masă şi a celor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete-cadou şi de tichete de creşă

...să rezulte capitalul social subscris şi vărsat, asociaţii, obiectul de activitate (operaţiuni care privesc emiterea şi gestionarea biletelor de valoare - cod CAEN 181 şi cod CAEN 6612), administratorii, însoţit de copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;c)certificatul emis de organele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 9 iulie 2008 in M.Of. 516 din 09-iul-2008

Hotarirea 1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...de identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ........................................................Telefon .................. Fax .................. E-mail ..................Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_| Tarif......a plătitoruluiCaseta "Număr de ordine în registrul comerţului" - se completează cu numărul de ordine de la registrul comerţului.Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al plătitorului conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel naţional.Caseta "Adresă sediu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 31 decembrie 2010 in M.Of. 897 din 31-dec-2010

Hotarirea 1861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...pentru impozitul pe profit.99. Încadrarea în activităţile prevăzute la art. 34 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare.100. Pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind......Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, plăţile anticipate trimestriale datorate în contul impozitului pe profit se determină prin aplicarea cotei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 29 decembrie 2006 in M.Of. 1044 din 29-dec-2006

Ordinul 2123/2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a operatorilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 26 iunie 2009 in M.Of. 440 din 26-iun-2009

Norme Metodologice din 2003 de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice

..._|_|_|_|_|_|_|_|_|domiciliul: Judeţul/Municipiul ............................ Localitatea .......................... Str. ............................ Nr. ......... Bl ............. , Sc. ........... Et. ...... , Ap ....... , Sector ...... , cod poştal ................. telefon ..................................3.Obiectul activităţii(Conform clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 1) ...........................................3.1.Activitatea principală: .........................................................|_|_|_|_|3.2.Activităţi secundare:a).......................................................................................|_|_|_|_|b......îmi extind activitatea, voi face noua declaraţie pe propria răspundere, corespunzătoare noilor condiţii;
4.
activităţile pe care le efectuez sunt:
Codul CAEN Rev 1
...................................
Denumirea Activităţi:
.................................
Semnătura/ştampila,
* Declaraţia pe propria răspundere privind respectarea normelor de protecţia muncii se va întocmi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 20 februarie 2003 in M.Of. 108 din 20-feb-2003

Ordinul 6/2005 pentru aprobarea Modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit

...datele referitoare la încadrarea în forma de organizare (forma de proprietate - potrivit Capitolului VII - Nomenclator - forme de proprietate, activitatea preponderentă, cod grupă CAEN);- codul unic de înregistrare;b)data pentru care se întocmesc situaţiile;c)codul interbancar de identificare a instituţiei de credit;d...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 28 decembrie 2005 in M.Of. 1182 bis din 28-dec-2005

Ordinul 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

...potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2.4.Entităţile înscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.2.5.Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 10 august 2012 in M.Of. 570 din 10-aug-2012

Ordinul 918/2005 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a agenţilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 6 iulie 2005 in M.Of. 582 din 06-iul-2005

Ordinul 2722/C/2007 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării

...sau desfacere a produselor pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar în care se desfăşoară o activitate specifică conform codului CAEN.cod: 11-10-167ANEXA D:
I. Spre înaintare către (1):
...............................
...............................
...............................
...............................
II. MODEL 3
DECLARAŢIE pe propria răspundere dată în temeiul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 noiembrie 2007 in M.Of. 776 din 15-noi-2007

Norma sanitara veterinara din 2004 ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR privind procedura de aprobare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor desfăşurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea 359/2004, cu completările şi modificările ulterioare

...Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor o documentaţie care cuprinde: cererea din partea solicitantului cu precizarea activităţilor şi a Codului CAEN şi copia certificatului unic de înregistrare emise de Oficiul Registrului Comerţului, schiţa unităţii, memoriul tehnic justificativ.(2)Aprobarea sanitară veterinară......ACTIVITĂŢII pentru unitatea:Institutul/Laboratorul .............................., cu sediul în localitatea ........................, str. ...................... nr. ........, sectorul ........, judeţul ............., aparţinând ..............................., pentru următoarele activităţi (denumirea activităţilor şi codul CAEN) ...................................................................................Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei aprobări, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi atrage, după caz...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 2 februarie 2005 in M.Of. 107 bis din 02-feb-2005