Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 48 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 623.013 acte

Buget din 01-dec-2016 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2017/292 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2017

...de specialitate (punerea în comun a capacităţilor, schimbul de active şi planificarea comună).Proiectul-pilot se va baza pe cadrul legislativ existent în special în cadrul strategiei Uniunii Europene în materie de securitate maritimă, al agendei europene de securitate, al agendei europene pentru migraţie şi al întregii legislaţii referitoare la transportul maritim, în materie de protejare a mediului, securitate şi siguranţă...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 februarie 2017 in Jurnalul Oficial 51L

Acord din 18-sep-2007 între Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor

...PENTRU DEPUNEREA CERERII DE VIZĂ DE SCURTĂ ŞEDERERecunoscând importanţa transparenţei pentru solicitanţii de vize, Comunitatea Europeană reaminteşte că propunerea legislativă privind reformarea Instrucţiunilor consulare comune în ceea ce priveşte vizele pentru misiunile diplomatice şi oficiile consulare, adoptată la 19 iulie 2006 de către Comisia Europeană şi aflată în prezent pe agenda de discuţii a Parlamentului European şi a Consiliului, se referă la condiţiile de acces al solicitanţilor de vize la misiunile...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 19 decembrie 2007 in Jurnalul Oficial 334L

Decizia 2007/435/CE/25-iun-2007 de instituire a Fondului european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe pentru perioada 2007-2013, ca parte a programului general ''Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii''

...forme legale de şedere în ceea ce priveşte reîntregirea familiilor şi rezidenţii pe termen lung, precum şi cu alte cadre legislative relevante existente, inclusiv cele privitoare la egalitatea de gen, la nediscriminare şi la integrarea socială.(7)Reamintind Comunicarea Comisiei din 1 septembrie 2005 privind Agenda comună pentru integrare: cadrul pentru integrarea resortisanţilor ţărilor terţe în Uniunea Europeană, concluziile Consiliului din 1-2 decembrie 2005 privind...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 iunie 2007 in Jurnalul Oficial 168L

Decizia 1312/2013/UE/11-dec-2013 privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT): contribuţia EIT la o Europă mai inovatoare

...Comitetului Economic şi Social European (2),(2)JO C 181, 21.6.2012, p. 122.hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),(3)Poziţia Parlamentului European din 21 noiembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial)întrucât:(1)Regulamentul (CE) nr. 294/2008 prevede prezentarea de către Comisie a unei propuneri pentru prima Agendă strategică de inovare ("ASI"), pe baza proiectului transmis de Institutul European de Inovare şi Tehnologie ("EIT").(2)ASI ar trebui...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 347L

Regulamentul 1805/14-nov-2018 privind recunoaşterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare şi de confiscare

...indisponibilizare şi confiscare a instrumentelor şi a produselor infracţiunilor, Parlamentul European şi Consiliul au invitat Comisia să prezinte o propunere legislativă privind recunoaşterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare şi a ordinelor de confiscare.(9)În comunicarea sa din 28 aprilie 2015 intitulată "Agenda europeană privind securitatea", Comisia a considerat că existenţa unor instrumente transfrontaliere eficace reprezintă baza cooperării judiciare în materie penală şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 noiembrie 2018 in Jurnalul Oficial 303L

Acord din 13-apr-2016 INTERINSTITUŢIONAL ÎNTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE şi Comisia Europeană privind o mai bună legiferare

...la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.(5)Cele trei instituţii convin că la stabilirea agendei legislative ar trebui să se ţină cont pe deplin de analiza "valorii adăugate europene" potenţiale a oricărei acţiuni propuse a Uniunii...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 12 mai 2016 in Jurnalul Oficial 123L

Decizia 848/17-mai-2017 de stabilire a unor criterii şi standarde metodologice privind starea ecologică bună a apelor marine şi a specificaţiilor şi metodelor standardizate de monitorizare şi evaluare, precum şi de abrogare a Deciziei 2010/477/UE

...Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor: O mai bună legiferare pentru rezultate mai bune - O agendă a UE (1), prezenta decizie ar trebui să asigure coerenţa cu alte acte legislative ale Uniunii. Pentru a asigura o mai mare consecvenţă şi comparabilitate la nivelul Uniunii cu privire la determinările de către...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 18 mai 2017 in Jurnalul Oficial 125L

Decizia (PESC) 2017/347/27-feb-2017 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina

...prin încurajarea punerii în aplicare a mecanismului de coordonare privind chestiunile legate de UE şi continuarea punerii în aplicare a Agendei de reformă;(d)monitorizarea şi consilierea autorităţilor executive şi legislative la toate nivelurile de guvernare din BiH şi menţinerea unor contacte strânse cu autorităţile şi cu partidele politice din BiH...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 februarie 2017 in Jurnalul Oficial 50L