Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 18264 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.545 acte

Decizia 5/2018 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: ''Ce se înţelege prin termenul de rănire prevăzut de art. 75 lit. b) teza a II-a din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal privind infracţiunea de părăsire a locului accidentului?

...prevederilor art. 7 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu este susţinută, deoarece, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene şi Curţii Constituţionale, un astfel de text este de natură să respecte aceste exigenţe, atunci când justiţiabilul este......paragraful 19 din Decizia nr. 340/2017, în cuprinsul căreia a examinat termenul de "rănire".Trebuie avută în vedere şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în sensul că noţiunea de drept cuprinsă în art. 7 alin. 1 cuprinde atât prevederile legale, cât şi jurisprudenţa.În acest sens, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 154 din 24 martie 2016, a constatat că dispoziţiile art. 338 alin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 aprilie 2018 in M.Of. 355 din 24-apr-2018

Decizia 19/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. i) din Codul de procedură penală

...Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, precum şi faptul că au comunicat puncte de vedere sau jurisprudenţă cu privire la problema de drept în discuţie: Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Bacău, Curtea de Apel......în urma unei activităţi investigative aprofundate care are natura unui proces penal, aceasta reprezintă o hotărâre penală definitivă în sensul jurisprudenţei dezvoltate de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în interpretarea art. 4 din Protocolul nr. 7 la......a se vedea Cauza Sergey Zolotoukjin c. Rusiei, din data de 10 februarie 2009, paragrafele 107 şi 108, precum şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (Hotărârea M-hot. din data de 5 iunie 2014, C-398/12, paragrafele 27-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 februarie 2020 in M.Of. 108 din 12-feb-2020

Decizia 700/19-dec-2018 privind ajutorul de stat SA.34914 (2013/C) pus în aplicare de Regatul Unit în ceea ce priveşte regimul de impozitare pe profit în Gibraltar

...autorităţile fiscale din Gibraltar a conceptelor de acumulare şi obţinere a veniturilor se bazează, de asemenea, pe principiile prevăzute în jurisprudenţa Comitetului Judiciar al Consiliului Privat (Judicial Committee of the Privy Council) (13) în mai multe cauze de referinţă, cum ar......Ltd. [1992] 2 AC 397.(16)Observaţiile prezentate de Regatul Unit, 14.11.2013, p. 2.(32)În conformitate cu jurisprudenţa menţionată în considerentul 31, atunci când decid dacă profiturile unei persoane sunt acumulate în Gibraltar şi obţinute din Gibraltar, autorităţile......testul teritorialităţii, autorităţile fiscale nu se bucură de o marjă de apreciere şi au obligaţia de a respecta legislaţia şi jurisprudenţa aplicabile în această privinţă;8.efortul Comisiei de a grupa cele 165 de soluţii fiscale anticipate în şapte categorii distincte...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 7 mai 2019 in Jurnalul Oficial 119L

Hotarire din 2005 [A] în Cauza Păduraru împotriva României

...domeniul său de aplicare imobilele ce aparţineau muncitorilor, funcţionarilor, micilor artizani, intelectualilor şi pensionarilor.2. Definiţia "titlului" statului în lumina jurisprudenţei existente până la data de 2 februarie 199524. Într-o primă etapă, în lipsa unei legislaţii speciale care să......titlu" dacă decretele, Constituţia şi tratatele internaţionale la care România era parte fuseseră respectate la data aproprierii.3. Reviriment de jurisprudenţă: imposibilitatea instanţelor de a stabili existenţa unui titlu al statului25. Într-o a doua etapă, consecutivă revirimentului de jurisprudenţă al Curţii Supreme de Justiţie din 2 februarie 1995, instanţele naţionale nu s-au mai considerat competente să analizeze aplicarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iunie 2006 in M.Of. 514 din 14-iun-2006

Act Final din 30-sept-2003 la Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa

...PRIVIRE LA DISPOZITIILE ConstitutieiCAPITOLUL 1: Declaratia cu privire la articolul I6Conferinta constata ca articolul I6 reflecta jurisprudenta existenta a Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene si a Tribunalului de Prima Instanta.CAPITOLUL 2: Declaratia cu privire la......apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, din Cartele sociale adoptate de Uniune si de Consiliul Europei, precum si din jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene si a Curtii Europene a Drepturilor Omului. În acest context, Carta va fi interpretata......explicate consecintele alineatului (1) în ceea ce priveste libertatea mijloacelor de informare în masa. Acesta se întemeiaza în special pe jurisprudenta Curtii în domeniul televiziunii, în special pe cauza C-288/89 (Hotarârea din 25 iulie 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 16 decembrie 2004 in Jurnalul Oficial 310C

Decizia 583/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

...parlamentară s-a derulat în faţa comisiilor permanente din cele două Camere, astfel că se apreciază că a fost încălcată jurisprudenţa Curţii Constituţionale (Decizia nr. 828 din 13 decembrie 2017, Decizia nr. 251 din 19 aprilie 2018 şi Decizia nr. 252......perspectiva termenului, cât şi din perspectiva motivelor (extrinseci şi/sau intrinseci) pe care acesta le poate invoca. Astfel, conform noii jurisprudenţe a Curţii Constituţionale, atunci când unul dintre subiecţii de sezină ai instanţei de contencios constituţional în controlul de constituţionalitate a......la care considerentele devin general obligatorii. Considerentele Deciziei nr. 67 din 21 februarie 2018 constituie, de fapt, un reviriment al jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale din ultimii 26 de ani în materie, chiar dacă nu a fost marcat în mod expres...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 octombrie 2018 in M.Of. 845 din 04-oct-2018

Decizia 9/2021 [A] privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

...care să se asigure interpretarea şi aplicarea unitară a legii în problema de drept vizată, apreciind că a doua orientare jurisprudenţială este în litera şi în spiritul legii, în sensul că este admisibilă excepţia de nelegalitate invocată cu privire la un......cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate."III. Principalele coordonate ale divergenţelor de jurisprudenţă11. Autorul sesizării arată că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la problema de drept supusă dezbaterii, fiind evidenţiate două orientări jurisprudenţiale.12. Într-o primă orientare s-a considerat că este inadmisibilă excepţia de nelegalitate invocată cu privire la un act...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 octombrie 2021 in M.Of. 976 din 13-oct-2021

Decizia 847/2020 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 29/2020 privind numirea domnului Florin Iordache în funcţia de preşedinte al Consiliului Legislativ

...de autori aparţin unei legi organice, în amândouă cazurile fiind vorba de acte/norme juridice inferioare Constituţiei, dată fiind şi jurisprudenţa Curţii, acestea nu pot cuprinde reguli de fond contrare acesteia. Aceste reglementări trebuie să permită doar valorificarea dispoziţiilor constituţionale, neputându-......de constituţionalitate întemeiat pe art. 146 lit. l) din Constituţie coroborat cu art. 27 din Legea nr. 47/1992, în jurisprudenţa sa, Curtea a analizat şi alte condiţii de admisibilitate a sesizării, care nu sunt explicit prevăzute de lege, dar care au fost create pe cale jurisprudenţială (Decizia nr. 65 din 23 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 11 aprilie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2020 in M.Of. 1302 din 29-dec-2020

Decizia 845/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea art. 435 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

...fiscal, Codul civil şi Legea concurenţei), precum şi cu reglementările europene, cu tratatele internaţionale la care România este parte, cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materie; (iv) motivele care au stat la baza întocmirii proiectului de lege (neplata accizelor......a fost elaborat Ghidul de aplicare a prevederilor tratatului referitoare la libera circulaţie a mărfurilor. În acest context, este menţionată jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniuni Europene în materie. În concluzie, se susţine că nu există risc de evaziune fiscală şi......concluzie, se susţine că, retroactivând, prevederile legii criticate aduc atingere principiilor securităţii raporturilor juridice şi al aşteptărilor legitime, recunoscut prin jurisprudenţa naţională şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, context în care este menţionată jurisprudenţa instanţelor europene în materie.10...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 mai 2021 in M.Of. 500 din 13-mai-2021

Decizia 76/2017 [R] referitoare la examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Iaşi - Secţia civilă în Dosarul nr. 5.707/99/2015, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept ce decurge din ''interpretarea dispoziţiilor art. 113 lit. A alin. (1) lit. b) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006

...cererii de chemare în judecată, excepţie admisă de prima instanţă;b) problema de drept enunţată este nouă, deoarece, prin consultarea jurisprudenţei, s-a constatat că asupra acestei probleme Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre......fi fost soluţionată diferit, câtă vreme cu privire la aceasta nu a fost introdus un recurs în interesul legii".Există jurisprudenţă în această materie, însă este anterioară dispoziţiilor Codului civil, ce instituie prin art. 1.252 o prezumţie de nulitate relativă, iar, în acest context nou, există o îndoială reală cu privire la posibilitatea de a aplica această jurisprudenţă şi asupra interpretării corecte ce trebuie dată normei de drept în cauză.c) problema de drept nu face obiectul unui...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 decembrie 2017 in M.Of. 964 din 06-dec-2017