Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 677 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.614 acte

Decizia 25/2019 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la interpretarea unor dispoziţii din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

...sesizare, nu este relevant timpul efectiv în care angajaţii au lucrat în prezenţa factorilor de risc existenţi la locul de muncă ocupat şi generaţi de funcţionarea motoarelor cu capacitate de peste 600 CP. În acest sens s-a arătat că au mai fost pronunţate soluţii şi în alte cauze similare.VI. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie39. În urma solicitării adresate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, datele comunicate de......în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare, iar refuzul pârâtei de reînnoire a avizului nu este unul nejustificat.41...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 octombrie 2019 in M.Of. 796 din 01-oct-2019

Decizia 20/2016 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, respectiv dacă în sintagma ''fără încheierea unui contract individual de muncă'' prevăzută de art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii se include şi situaţia contractului individual de muncă suspendat

...Casaţie şi Justiţie şi a Curţii Constituţionale20. La nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu a fost identificată jurisprudenţă cu privire la problema de drept ce face obiectul prezentei sesizări.21. Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii, republicat, aşa cum rezultă din deciziile nr. 191 din 2 aprilie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I......privinţa problemei de drept ce se impune a fi dezlegată, respectiv dacă în sintagma "fără încheierea unui contract individual de muncă" prevăzută de art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii, republicat, se include şi situaţia contractului individual de muncă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 septembrie 2016 in M.Of. 733 din 21-sep-2016

Decizia 84/2017 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la principiul contributivităţii, în situaţia în care veniturile realizate de salariat în perioada anterioară anului 2001 sunt mai mici decât salariile înscrise în carnetul de muncă

...Legea nr. 263/2010, în lunile în care veniturile realizate au fost mai mici decât salariul înscris în carnetul de muncă şi principiul contributivităţii în lunile în care venitul realizat a fost mai mare.17. Problema de drept enunţată este nouă, deoarece, prin consultarea jurisprudenţei, s-a constatat că asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre şi......de asigurări sociale, venit care poate fi mai mare sau mai mic în raport cu cel înscris în carnetul de muncă.VI. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie30. Curtea de Apel Bacău a comunicat că nu au fost identificate cauze în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 februarie 2018 in M.Of. 108 din 05-feb-2018

Regulament din 2009 privind recrutarea, promovarea în funcţii de execuţie şi de conducere şi evaluarea personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Public

...şi practic se susţin la:a)una dintre următoarele materii, în funcţie de opţiunea candidatului: drept civil, drept administrativ, dreptul muncii;b)drept procesual civil pentru materiile de specialitate: drept civil, drept administrativ, dreptul muncii şi drept procesual penal;c)jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 decembrie 2009 in M.Of. 856 din 09-dec-2009

Decizia 34/2016 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea problemă de drept: ''În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 77 din Codul muncii cu referire la art. 278 alin. (1) din Codul muncii şi art. 1.326 din Codul civil, comunicarea, prin poştă electronică, de către angajator a deciziei de concediere individuală emise potrivit art. 76 din Codul muncii reprezintă o modalitate de comunicare aptă din punct de vedere procesual să declanşeze curgerea termenului de contestare jurisdicţională a deciziei, potrivit art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011 combinat cu art. 216 din Legea nr. 62/2011 cu referire la art. 184 alin. (1) din Codul de procedură civilă, fiind aplicabile ca normă generală prevederile art. 154 alin. (6) din Codul de procedură civilă? În condiţiile unui răspuns afirmativ la prima întrebare, decizia comunicată prin poştă electronică trebuie să respecte cerinţele formale impuse de Legea nr. 455/2001, referitoare la înscrisul în formă electronică, sau este suficientă transmiterea deciziei în format accesibil electronic (în speţă document pdf)?''

...prevederile art. 272 din Codul de procedură civilă), nici modalitatea de comunicare, devenind astfel incidente dispoziţiile art. 278 din Codul muncii cu privire la necesitatea complinirii legislaţiei muncii cu legislaţia civilă, în măsura în care aceasta nu contravine specificului raporturilor de muncă. Contrar unor opinii exprimate în jurisprudenţă şi în studiile de specialitate, Curtea de Apel Iaşi a apreciat că dispoziţiile art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 ianuarie 2017 in M.Of. 18 din 09-ian-2017

Decizia 64/2015 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

...Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 225 din 12 august 1998, transpusă în art. 69 şi următoarele din Codul muncii, dispoziţii referitoare la dreptul salariaţilor la consultare şi informare în caz de concediere colectivă - ca o componentă a măsurilor de protecţie socială.16. De asemenea, se invocă şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, respectiv Hotărârea din 3 martie 2011, pronunţată în Cauza C 235/2010 - David Claes......teza a doua a aceluiaşi text constituţional, pentru a defini elementele componente ale dreptului la măsuri de protecţie socială a muncii, dezvoltă teza întâi a art. 41 alin. (2) din Constituţie, printr-o trimitere generică la lege. Această trimitere la lege...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 aprilie 2015 in M.Of. 286 din 28-apr-2015

Decizia 9/2019 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 3 pct. 1 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă activitatea desfăşurată în cadrul unităţilor de prospecţiuni geologice sau de exploatări în subteran este considerată activitate desfăşurată în «unitate minieră» şi poate fi încadrată în condiţii speciale de muncă''

...în cuprinsul pct. 1 al anexei nr. 1 la Ordinul nr. 50/1990, şi nu la alte unităţi care desfăşoară muncă în subteran.IV. Opinia autorului sesizării10. Autorul sesizării, Avocatul Poporului, apreciază ca fiind în acord cu litera şi spiritul legii prima orientare jurisprudenţială, potrivit căreia, în lipsa unui temei legal, expres prevăzut, activităţile desfăşurate în cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate......17 august 2018, paragrafele 40 şi 41).36. Instanţa de contencios constituţional mai precizează că "(...) distinct de cele reţinute în jurisprudenţa mai sus menţionată, Curtea constată că, în prezenta cauză, criticile de neconstituţionalitate vizează şi concepţia legislativă generală referitoare la încadrarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iunie 2019 in M.Of. 459 din 07-iun-2019

Decizia 19/2016 [A] referitoare la examinare sesizării formulată de Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 7.521/99/2014, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 52 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii), în raport cu efectele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 279 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din aceeaşi lege, stabilirea răspunderii patrimoniale a angajatorului (în sensul textului, acordarea unei despăgubiri egale cu salariul şi celelalte drepturi) trebuie instituită de la data deciziei de suspendare a raporturilor de muncă, dată la care decizia Curţii Constituţionale nu era publicată în Monitorul Oficial, sau de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial?

...de drept de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei, având în vedere că, în litigiile de dreptul muncii, instanţa este ţinută din oficiu să se pronunţe asupra despăgubirilor acordate salariatului şi ţinând cont de caracterul devolutiv integral al apelului formulat;- problema de drept enunţată este nouă, deoarece, prin consultarea jurisprudenţei, s-a constatat că asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre.VI......52 alin. (1) lit. a) din Codul muncii sunt neconstituţionale. Curtea Constituţională a constatat că măsura suspendării contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, pe durata cercetării disciplinare prealabile, constituie o restrângere disproporţionată a dreptului la muncă, ocrotit de art. 41...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 decembrie 2016 in M.Of. 1010 din 15-dec-2016

Decizia 29/2016 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 679/2003, precum şi a dispoziţiilor art. 122 alin. (3) lit. d) teza I din Legea nr. 272/2004 prin raportare la art. 1 alin. (2), art. 144, 149 şi 253 din Codul muncii

...în cazul în care obligaţiile menţionate mai sus nu sunt îndeplinite de către angajatori în temeiul art. 296 din Codul muncii, text care impune repararea prejudiciului suferit de către angajat din culpa angajatorului.Din jurisprudenţa anexată în susţinerea acestei opinii rezultă că dispoziţiile art. 10 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 679/2003......10.086/30/2008.21. Curtea de Apel Galaţi a comunicat că, la nivelul Secţiei pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale din cadrul acestei instanţe şi al tribunalelor din circumscripţie, nu a fost identificată jurisprudenţă referitoare la problema...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 2016 in M.Of. 1018 din 19-dec-2016

Decizia 9/2014 în interpretarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

...care se face dovada acestei ultime situaţii, titularii cererilor de acordare a drepturilor trebuie să facă dovada imposibilităţii încadrării în muncă în funcţii pentru care aveau pregătirea profesională, astfel cum prevede art. 1 alin. (4) din Decretul-lege nr. 118/1990.6. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie6.1. Cu referire la chestiunea de drept menţionată la pct. 1 lit. a) din prezenta......comunicat faptul că problema de drept indicată la pct. 2 lit. b) din sesizare a constituit obiect al verificării de jurisprudenţă în anul 2013, vizând "interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. d) din Decretul-lege nr. 118/1990...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 noiembrie 2014 in M.Of. 866 din 27-noi-2014