Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 104 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 626.597 acte

Hotarirea 10/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea modificată de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului COM (2017)637

...şi faţă-în-faţă.9.Îşi manifestă îndoiala cu privire la aplicabilitatea propunerii în cazul comenzilor automatizate de tipul casei inteligente şi al internetului lucrurilor, precum şi al vânzărilor la automate, al vânzărilor de roboţi mobili şi al produselor de inteligenţă artificială drept servicii sau al celor găzduite în tehnologie de tip "cloud" şi solicită Comisiei Europene explicaţii cu privire la acest aspect...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 februarie 2018 in M.Of. 171 din 23-feb-2018

Hotarirea 38/2017 privind propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce priveşte perioada pentru adoptarea actelor delegate - COM (2017) 136 final

...şi automatizate.3.Consideră că Propunerea de modificare a Directivei 2010/40/UE privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport ("Directiva STI") este în conformitate cu principiul subsidiarităţii. Directiva STI are drept scop accelerarea implementării şi utilizării coordonate a sistemelor de transport inteligente ("STI") în domeniul transportului rutier transnaţional, ce nu pot fi reglementate în mod satisfăcător doar de statele membre, necesitând competenţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 aprilie 2017 in M.Of. 291 din 25-apr-2017

Ordinul 2586/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 ''Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie'' şi obiectivul specific 6.3 ''Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor''

...i)-(iii), inclusiv a sistemelor de protecţie, monitorizare şi control la toate tensiunile şi posturile de transformare; şi(v)reţele inteligente, definite drept orice echipament, linie, cablu sau instalaţie, atât la nivelul transportului, cât şi al distribuţiei la tensiune joasă şi medie, care are ca obiectiv comunicarea digitală bidirecţională, monitorizarea interactivă, inteligentă şi în timp real sau aproape real şi gestionarea producţiei, a transportului, a distribuţiei şi a consumului de energie electrică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 aprilie 2017 in M.Of. 298 din 26-apr-2017

Legea 160/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

...pe deplin în momentul stabilirii funcţionalităţilor minime ale contoarelor şi a obligaţiilor impuse participanţilor la piaţă;b) sistemele de măsurare inteligentă asigură securitatea contoarelor inteligente şi comunicarea datelor, precum şi dreptul la viaţă privată al consumatorilor finali, în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor şi a vieţii private, în condiţiile Legii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iulie 2016 in M.Of. 562 din 26-iul-2016

Hotarirea 128/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea capacităţilor de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creştere stabilă, durabilă şi favorabilă incluziunii - COM (2017) 376 final

...depinzând de finanţarea prin Programul operaţional competitivitate.De asemenea, a fost demarat procesul de elaborare a Programului naţional de specializare inteligentă, prevăzut de Programul de guvernare al Guvernului României, care are drept obiectiv stabilirea sinergiilor dintre strategiile de specializare inteligentă la nivel naţional şi la nivel regional, asigurând corelarea cu platforma RIS3, şi identifică direcţiile strategice de creştere a competitivităţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 decembrie 2017 in M.Of. 1003 din 18-dec-2017

Hotarirea 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

...solicitare în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi formular pentru contestarea deciziei - format.pdf,.pdf inteligent,.doc,.docx,.odt şi alte formate text;- buget, situaţia plăţilor, situaţia drepturilor salariale, plan de achiziţii, plan de investiţii, centralizatorul contractelor de achiziţie - format.ods,.xml,.xls sau.xlsx;- formulare-tip folosite......de instituţie în relaţia cu cetăţenii - format.pdf inteligent,.doc,.docx,.odt sau în variantă online (în cazul utilizării unei proceduri online de completare a respectivului formular).ANEXA nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iulie 2016 in M.Of. 516 din 08-iul-2016

Tratat din 1996 de interzicere totala a experientelor nucleare, adoptat de Adunarea Generala a Natiunilor Unite

...prevederile CTBT pentru a asigura aplicarea sa exactă şi, în acelaşi timp, se opune cu fermitate abuzurilor oricărei ţări asupra drepturilor de verificare, inclusiv a folosirii spionajului sau a inteligenţei umane, care încalcă suveranitatea Chinei şi contravin intereselor sale legitime privind securitatea, prin violarea principiilor universal recunoscute ale dreptului internaţional.""4. În prezent, acolo unde încă mai există uriaşe arsenale nucleare şi politici de intimidare nucleară bazate pe folosirea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 octombrie 1999 in M.Of. 478 din 04-oct-1999

Norma din 2008 privind reconversia profesională în Ministerul Apărării

...gestionarea bugetelor
- acţiuni voluntare în domenii extraprofesionale(cultural-sportive etc.)
- bun orator, spirit de organizare, originalitate, stăpânire de sine, spontaneitate, inteligenţă, curaj, îndrăzneală, perseverenţă, intuiţie, spirit de dreptate şi obiectivitate, onestitate, tărie de caracter, dobândite pe timpul formării ca militar atât pe timpul şcolarizării, cât şi pe timpul
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2008 in M.Of. 71 din 30-ian-2008

Buget din 01-dec-2016 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2017/292 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2017

...şi punerea în aplicare a unei strategii RIS3 în regiunea greacă Macedonia de Est şi Tracia (RMET), care a servit drept spaţiu de testare a teoriei privind specializarea inteligentă. Ea furnizează un sprijin potrivit şi specific pentru activităţile din anumite regiuni rămase în urmă, cu o abordare orizontală mai......protecţie a consumatorilor şi de a permite afirmarea consumatorilor în centrul pieţei interne în cadrul unei strategii generale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin contribuţia sa la protecţia sănătăţii, siguranţei şi intereselor economice şi juridice ale consumatorilor, precum şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 februarie 2017 in Jurnalul Oficial 51L

Decizia 2008/671/CE/05-aug-2008 privind utilizarea armonizată a spectrului radio în banda de frecvenţe 5 875-5 905 MHz pentru aplicaţiile sistemelor inteligente de transport (SIT) legate de siguranţă

...prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru spectrul de frecvenţe radio,ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:-****-Art. 1Prezenta decizie are drept scop armonizarea condiţiilor privind disponibilitatea şi utilizarea eficientă a benzii de frecvenţe 5 875-5 905 MHz pentru aplicaţiile legate de siguranţă ale sistemelor inteligente de transport (SIT) în Comunitate.Art. 2În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiţii:1."Sisteme inteligente de transport...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 august 2008 in Jurnalul Oficial 220L