Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1877 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.730 acte

Ordinul 2007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic, a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionări; unităţilor emitente de tichete de masă şi a celor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete-cadou şi de tichete de creşă

...să rezulte capitalul social subscris şi vărsat, asociaţii, obiectul de activitate (operaţiuni care privesc emiterea şi gestionarea biletelor de valoare - cod CAEN 181 şi cod CAEN 6612), administratorii, însoţit de copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;c)certificatul emis de organele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 9 iulie 2008 in M.Of. 516 din 09-iul-2008

Norme Metodologice din 2006 de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

...domiciliul ales pentru comunicari:
1. Nume si prenume....................................
2. Adresa: localitatea............ nr ... , bloc ........cod postal ........... scara ............., etaj...... ap ...... judet/sector......cod postal....... telefon......... fax ............................ e-mail..............
VII.
1. ACTIVITATI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZAREA DE FUNCTIONARE DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITATII Sl SANATATII ÎN MUNCA
1.1. > SEDIU SOCIAL................................... Nr. lucratori:............
Adresa............................................
Cod CAEN
Denumirea activitatii
Autorizata anterior*
*) Se va completa data si legea în baza careia s-a eliberat autorizatia1.2.> SEDIU
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 30 octombrie 2006 in M.Of. 882 din 30-oct-2006

Reglementari Contabile din 2009 conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene

..._Telefon __ , fax _______Număr din registrul comerţului _____Forma de proprietate __ |_|_|Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) _____Cod clasă CAEN ________|_|_|_|_|Cod unic de înregistrare _________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 10 noiembrie 2009 in M.Of. 766 bis din 10-noi-2009

Norme Metodologice din 2006 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006

...sector/judeţ ...................... posesor al CI./Paşaportului seria ..... nr. ............. eliberat de ......................... solicit înscrierea în Registrul Cinematografiei pentru desfăşurarea activităţii de*:
Activitatea
Cod CAEN
1. Producţie de filme pe peliculă 35 mm, 16 mm, casete video
DVD-uri, CD-uri, pe alte suporturi, confecţionare
......activităţi în domeniul cinematografiei:
1. Producţie de filme
- se vor preciza activităţile de producţie pentru care se acordă certificatul şi codurile CAEN
2. Multiplicare de filme - se vor preciza suportul şi codul
- se vor preciza suportul şi codul CAEN
3. Distribuţie
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 6 noiembrie 2006 in M.Of. 900 din 06-noi-2006

Ordinul 455/C/2006 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării

...sau desfacere a produselor pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar în care se desfăşoară o activitate specifică conform codului CAEN.cod: 11-10-151Pag. 1DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREModel 2Nr. intrare: ............... data: ..................
4.3.2. SEDII SECUNDARE
Nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 8 februarie 2006 in M.Of. 122 din 08-feb-2006

Hotarirea 1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...de identificare a plătitoruluiNumăr ordine registrul comerţului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|Adresă sediu social ........................................................Telefon .................. Fax .................. E-mail ..................Casa de asigurări de sănătate angajator |_|_| Tarif......a plătitoruluiCaseta "Număr de ordine în registrul comerţului" - se completează cu numărul de ordine de la registrul comerţului.Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al plătitorului conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel naţional.Caseta "Adresă sediu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 31 decembrie 2010 in M.Of. 897 din 31-dec-2010

Hotarirea 1861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...pentru impozitul pe profit.99. Încadrarea în activităţile prevăzute la art. 34 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare.100. Pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind......Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, plăţile anticipate trimestriale datorate în contul impozitului pe profit se determină prin aplicarea cotei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 29 decembrie 2006 in M.Of. 1044 din 29-dec-2006

Ordinul 2123/2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a operatorilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 26 iunie 2009 in M.Of. 440 din 26-iun-2009

Norme Metodologice din 2003 de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice

..._|_|_|_|_|_|_|_|_|domiciliul: Judeţul/Municipiul ............................ Localitatea .......................... Str. ............................ Nr. ......... Bl ............. , Sc. ........... Et. ...... , Ap ....... , Sector ...... , cod poştal ................. telefon ..................................3.Obiectul activităţii(Conform clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 1) ...........................................3.1.Activitatea principală: .........................................................|_|_|_|_|3.2.Activităţi secundare:a).......................................................................................|_|_|_|_|b......îmi extind activitatea, voi face noua declaraţie pe propria răspundere, corespunzătoare noilor condiţii;
4.
activităţile pe care le efectuez sunt:
Codul CAEN Rev 1
...................................
Denumirea Activităţi:
.................................
Semnătura/ştampila,
* Declaraţia pe propria răspundere privind respectarea normelor de protecţia muncii se va întocmi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 20 februarie 2003 in M.Of. 108 din 20-feb-2003

Norma sanitara veterinara din 2008 privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar

...sanitară veterinară competentă un dosar care să conţină următoarele documente:a)cererea din partea unităţii, cu precizarea activităţilor şi a codului CAEN;b)copia certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;c)certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în original......veterinară a depozitului de produse medicinale veterinare trebuie să cuprindă:a)cererea din partea unităţii, cu precizarea activităţilor şi a codului CAEN;b)copia certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;c)certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 24 aprilie 2008 in M.Of. 325 din 24-apr-2008