Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1757 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 709.844 acte

Ordinul 3118/C/2004 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării

...sau desfacere a produselor pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar în care se desfăşoară o activitate specifică conform codului CAEN.cod: 11-10-142
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Model 2
Nr. intrare: ................. data: ..................
4.3.2._SEDII SECUNDARE Nr. salariaţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 26 noiembrie 2004 in M.Of. 1105 din 26-noi-2004

Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor din 2008 privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală

...sc. ...., ap. ....., sectorul ........., codul ......... judeţul ..........., telefon ............, cod unic de înregistrare (CUI) ..............., reprezentantul legal al unităţii .................., din localitatea ............., str. ............ nr. ....., sectorul ........., codul poştal ............, judeţul ..........., telefon .........., e-mail ..........., pentru punctul de lucru ................ din localitatea ............., str. ........... nr. ......, sectorul ......., codul ............., judeţul ............., telefon ..........., în care se desfăşoară următoarele activităţi:1............................... (Cod CAEN.............);2............................... (Cod CAEN.............);3............................... (Cod CAEN.............).După eliberarea prezentului document, reprezentantul unităţii trebuie să notifice direcţiei sanitare veterinare şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 30 decembrie 2008 in M.Of. 895 din 30-dec-2008

Ordinul 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator şi pentru autorizaţia de clasificare şi a modelelor rapoartelor de clasificare şi registrului agenţiilor de clasificare

...data de ........., CNP nr. ........., vă rugăm să aprobaţi autorizarea pentru activitatea de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cod CAEN ................ .Conform legislaţiei în vigoare, ataşăm următoarele documente:1.statutul societăţii;2.CUI;3.certificat fiscal;4.lista clasificatorilor angajaţi (contracte......de porcine, bovine şi ovine- Clasificator -Nr. înregistrare ......../.............Subsemnatul .................., cu domiciliul .................., posesor al B.I./C.I. seria ......, nr. ........., având cod numeric personal nr. .............., vă rog să aprobaţi autorizarea pentru activitatea de clasificare a carcaselor de ................ (porcine, bovine, ovine), cod CAEN...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 30 noiembrie 2004 in M.Of. 1127 din 30-noi-2004

Ordinul 1958/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a operatorilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 iulie 2008 in M.Of. 499 din 03-iul-2008

Norme Metodologice din 2006 de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

...domiciliul ales pentru comunicari:
1. Nume si prenume....................................
2. Adresa: localitatea............ nr ... , bloc ........cod postal ........... scara ............., etaj...... ap ...... judet/sector......cod postal....... telefon......... fax ............................ e-mail..............
VII.
1. ACTIVITATI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZAREA DE FUNCTIONARE DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITATII Sl SANATATII ÎN MUNCA
1.1. > SEDIU SOCIAL................................... Nr. lucratori:............
Adresa............................................
Cod CAEN
Denumirea activitatii
Autorizata anterior*
*) Se va completa data si legea în baza careia s-a eliberat autorizatia1.2.> SEDIU
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 30 octombrie 2006 in M.Of. 882 din 30-oct-2006

Ordonanta 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

...specialităţi de panificaţie: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzeluţe şi împletituri, care se încadrează în grupa produse de brutărie la codul CAEN/CPSA 1071;2. făină albă de grâu, făină semialbă de grâu, făină neagră de grâu şi făină de secară, care se încadrează la codul CAEN/CPSA 1061;3. triticum spelta, grâu comun şi meslin, care se încadrează la codul NC 1001 99 00, şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 2 august 2013 in M.Of. 490 din 02-aug-2013

Instructiuni din 2008 pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

...valorifică şi comercializează produse şi subproduse alimentare de origine nonanimală;d)unităţi integrate - unităţile care desfăşoară mai multe activităţi sectoriale (cod CAEN) integrate în aceeaşi locaţie;e)operator economic - orice persoana fizică sau juridică care prelucrează, procesează, depozitează, transportă, valorifică şi comercializează......care operatorii economici işi desfăşoară activitatea în unul sau mai multe judeţe prin unităţi fără personalitate juridică şi cu acelaşi cod CAEN, plata aferentă controlului oficial se face de către entitatea juridică, conform categoriei de încadrare din anexa nr. 1.(2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 29 decembrie 2008 in M.Of. 886 din 29-dec-2008

Reglementari Contabile din 2009 conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene

..._Telefon __ , fax _______Număr din registrul comerţului _____Forma de proprietate __ |_|_|Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) _____Cod clasă CAEN ________|_|_|_|_|Cod unic de înregistrare _________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 10 noiembrie 2009 in M.Of. 766 bis din 10-noi-2009

Norme Metodologice din 2006 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006

...sector/judeţ ...................... posesor al CI./Paşaportului seria ..... nr. ............. eliberat de ......................... solicit înscrierea în Registrul Cinematografiei pentru desfăşurarea activităţii de*:
Activitatea
Cod CAEN
1. Producţie de filme pe peliculă 35 mm, 16 mm, casete video
DVD-uri, CD-uri, pe alte suporturi, confecţionare
......activităţi în domeniul cinematografiei:
1. Producţie de filme
- se vor preciza activităţile de producţie pentru care se acordă certificatul şi codurile CAEN
2. Multiplicare de filme - se vor preciza suportul şi codul
- se vor preciza suportul şi codul CAEN
3. Distribuţie
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 6 noiembrie 2006 in M.Of. 900 din 06-noi-2006

Ordinul 455/C/2006 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării

...sau desfacere a produselor pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar în care se desfăşoară o activitate specifică conform codului CAEN.cod: 11-10-151Pag. 1DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREModel 2Nr. intrare: ............... data: ..................
4.3.2. SEDII SECUNDARE
Nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 8 februarie 2006 in M.Of. 122 din 08-feb-2006