Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 7504 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Norme Metodologice din 2009 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009

...Rezerve de stat şi de mobilizare
71.02.01
Reparaţii capitale aferente activelor fixe
71.03
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)
72
Active financiare (cod 72.01.01)
72.01
Participare la capitalul social al societăţilor comerciale
72.01.01
TITLUL XIV FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE
75
OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 80 + 81)
79
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 10 aprilie 2009 in M.Of. 242 bis din 10-apr-2009

Hotarirea 324/1997 privind infiintarea Regiei Autonome ''Arsenalul Armatei'' si a unor societati comerciale, prin reorganizarea unor regii autonome

...şi la arbitraj.CAPITOLUL IX:Dispoziţii finaleArt. 30Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi ale Codului comercial.ANEXA Nr. 6:STATUTUL Societăţii Comerciale "Cotidian Bacău" - S.A.CAPITOLUL I:Denumirea, forma juridică, sediul, durataArt. 1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 iulie 1997 in M.Of. 147 din 10-iul-1997

Regulament din 1997 de aplicare a Codului vamal al Romaniei

...marfurilor contingentate, emis de autoritatea competenta.Art. 109(1)Determinarea valorii in vama a marfurilor care fac obiectul unor tranzactii comerciale se efectueaza potrivit regulilor cuprinse in Codul vamal al Romaniei si in alte reglementari vamale. Pentru valoarea,astfel stabilita se depune o declaratie de valoare in vama......inlocuire de acelasi standard.(2)Prin acelasi standard se intelege ca produsele de inlocuire trebuie sa se incadreze la acelasi cod tarifar, sa fie de aceeasi calitate comerciala si sa posede aceleasi caracteristici tehnice ca si produsul compensator.Art. 307(1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 9 octombrie 1997 in M.Of. 271 din 09-oct-1997

Ordonanta urgenta 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie;c) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;d) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil;e) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;f) venitul obţinut de o persoană fizică......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 30 decembrie 2004 in M.Of. 1281 din 30-dec-2004

Hotarirea 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

...4:DECLARAŢIE privind importul, achiziţia intracomunitară sau producţia mijloacelor de jocSubsemnatul, ......................, legitimat cu ...................., având calitatea de administrator al Societăţii Comerciale ..........................., cu sediul social în: judeţul ....................., localitatea ........................., str. ............... nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ......., ap. ........, cod poştal .............., având codul unic de înregistrare ......................, prin prezenta declar importul/achiziţia intracomunitară/producţia unui număr de ............ mijloace de joc, astfel:
Nr. crt.
Tipul
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 30 iulie 2009 in M.Of. 528 din 30-iul-2009

Ordonanta urgenta 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 5 iulie 2005 in M.Of. 576 din 05-iul-2005

Norma din 2007 privind procedurile simplificate de vămuire

...cumulativ următoarele condiţii:(i)au frecvenţă mai mare de două transporturi pe săptămână;(ii)marfa transportată se încadrează la acelaşi cod tarifar;(iii)ţara de expediţie şi ţara de destinaţie, precum şi regimul vamal şi cel tarifar aplicabile rămân neschimbate.Declaraţia simplificată are forma unui document comercial convenit cu autoritatea vamală şi trebuie însoţită de o cerere de plasare a mărfurilor sub regim.c)Procedura de vămuire......conţine cel puţin următoarele elemente:a)numărul autorizaţiei;b)expeditorul şi ţara de expediţie a mărfii;c)destinatarul;d)descrierea comercială şi cantitatea mărfii;e)valoarea şi codul TARIC ale mărfii;f)numărul, felul şi mărcile coletelor, după caz.Art. 26...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 iunie 2007 in M.Of. 377 din 04-iun-2007

Hotarirea 273/2003 privind infiintarea unor filiale, societati comerciale pentru reparatii si servicii, prin reorganizarea unor activitati din cadrul Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice ''Termoelectrica'' - S.A.

...de iniţialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, de sediul şi codul unic de înregistrare.Art. 2:Forma juridică"Termoserv-Rovinari" - S.A. este persoana juridică română, având forma juridică de societate Comercială pe acţiuni, filială a Societăţii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.Art. 3:Sediul(1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 martie 2003 in M.Of. 204 bis din 28-mar-2003

Legea 296/2004 privind Codul consumului - Republicare

...în domeniul protecţiei consumatorilor şi participarea la schimburile rapide de informaţii;h)prevenirea şi combaterea, prin toate mijloacele, a practicilor comerciale abuzive şi a prestării serviciilor, inclusiv a celor financiare care pot afecta interesele economice ale consumatorilor.Art. 6Prevederile cuprinse în prezentul Cod sunt obligatorii pentru toţi consumatorii şi operatorii economici care efectuează acte şi fapte de comerţ, în condiţiile legii.Art. 7......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 24 martie 2008 in M.Of. 224 din 24-mar-2008

Hotarirea 491/1998 privind infiintarea Societatii Nationale de Gaze Naturale ''Romgaz''-S.A

...arbitraj, potrivit, legii.CAPITOLUL IX:Dispozitii finaleArt. 37Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, repubilccata, precum si cu cele ale Codului comercial.Anexa nr. 2.1:CAPITOLUL 1:LISTA filialelor Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz"-S.A______________________________________________________________________________________Nr. crt...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 21 august 1998 in M.Of. 305 din 21-aug-1998