Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 172 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 637.019 acte

Reglementari Contabile din 2010 CONFORME CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ, APLICABILE INSTITUŢIILOR DE CREDIT

...corespunzătoare în contabilitate a operaţiunilor efectuate. Operaţiunile economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează.198._(1)Planul de conturi conţine opt clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2010 in M.Of. 890 bis din 30-dec-2010

Hotarirea 965/2001 privind aprobarea Politicii industriale a Romaniei si a Planului de actiune

...aprovizionarea cu ţiţei; dar acestea vor crea probleme majore de finanţare. Rezolvarea lorse va face odată cu promovarea unui act normativ de creare şi de gestionare a stocurilor de urgenţă începând cu anul 2002.7.4.2.Industria chimică, a fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale* Industria chimică, a fibrelor şi firelor a cunoscut o dezvoltare importantă şi beneficiază în prezent de o piaţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 octombrie 2001 in M.Of. 648 din 16-oct-2001

Dispozitia 1/2012 privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

...liberă practică)Registrul general de evidenţă a corespondenţei
Numărul şi data înregistrării (ziua, luna, anul)
Denumirea entităţii care a expediat actul, numărul şi data înregistrării
Denumirea entităţii căreia i se expediază actul, data actului
Conţinutul sintetic al actului
Observaţii
ANEXA Nr. 2:REGISTRUL de evidenţă a contractelor de prestări servicii psihologice…………………………………………………………….(denumirea formei de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 februarie 2012 in M.Of. 94 din 06-feb-2012

Hotarirea 684/2009 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

...până la data solicitării raportului sau pe anumite perioade ori pe tipuri de informaţii înregistrate)
20 + 3/fiecare depunere de act sau menţiune înregistrată
5.
Eliberare de date statistice (fişa sintetică a investiţiei străine pentru o ţară şi o perioadă definită; statistică în funcţie de un criteriu)
20/fişă sintetică/statistică unicriterială
6.
Eliberare on-line de informaţii privind date de identificare firmă (denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2009 in M.Of. 492 din 15-iul-2009

Regulament din 2014 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi

...administrarea patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, constatate cu ocazia efectuării auditului financiar, sunt prezentate sintetic în raportul de audit financiar (făcându-se trimitere la capitolele şi punctele unde se regăsesc în procesul-verbal de constatare) şi în mod detaliat în celelalte acte întocmite, anexe la acesta, prezentate la pct. 354.356.Dacă în cadrul misiunii de audit financiar se desfăşoară mai multe......audit) nr. ......., încheiat în urma acţiunii de verificare ............ efectuate la ............ (entitatea verificată),precum şi obiecţiile formulate la constatările înscrise în actul de control de mai sus,SE CONSTATĂ:Se vor înscrie în mod sintetic şi concret erorile/abaterile de la legalitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iulie 2014 in M.Of. 547 din 24-iul-2014

Regulamentul 859/20-aug-2008 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele tehnice şi procedurile administrative comune aplicabile transportului aerian comercial

...avionul în scopul pregătirii şi/sau al verificării trebuie să fie autorizate în conformitate cu cerinţele aplicabile dispozitivelor pentru pregătire sintetică. Operatorul care intenţionează să folosească astfel de STD trebuie să obţină aprobarea din partea autorităţii.CAPITOLUL 4:OPS 1.020 - Acte cu putere de lege, norme administrative şi proceduri - Responsabilităţile operatoruluiOperatorul trebuie să se asigure că:1.toţi angajaţii cunosc...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 septembrie 2008 in Jurnalul Oficial 254L

Ordinul 332/2000 privind aprobarea Normelor metodologice generale pentru organizarea si functionarea auditului intern in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv

...la concluziile desprinse în procesul de certificare a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară;b)cuprinde o prezentare sintetică a modului în care s-a efectuat verificarea, a materialelor, documentelor şi a actelor examinate, a tehnicilor, metodelor şi a procedurilor utilizate pentru îndeplinirea obiectivelor certificării;c)se întocmeşte în trei exemplare, dintre care......trimestrului încheiat, S.A.I., respectiv D.A.I., din fiecare judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti, va transmite o informare sintetică la D.G.A.I. cu privire la activitatea proprie de inspecţie de audit intern.PARTEA X:Valorificarea actelor inspecţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 martie 2000 in M.Of. 96 din 03-mar-2000

Regulamentul 13/2004 PRIVIND EMITENŢII ŞI OPERAŢIUNILE CU VALORI MOBILIARE

...nu există conflict de interese prin intermedierea acestei oferte publice, în forma prevăzută la art. 56 alin. (2);m)structura sintetică actuală a acţionariatului emitentului eliberată de entitatea care ţine evidenţa acţionarilor emitentului, pentru o dată anterioară cu cel mult trei zile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2004 in Brosura 0 din 29-dec-2004

Regulament din 2009 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi (aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 1/2009, conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

...Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi,examinând abaterile de la legalitate şi regularitate consemnate în ................... (actul de control) nr. .................., încheiat în urma acţiunii de control .............. efectuate la ................. (entitatea verificată).SE CONSTATĂ:Se vor înscrie în mod sintetic şi concret abaterile de la legalitate şi regularitate, după cum urmează:1.........................2....................................................n.........................Pentru înlăturarea acestor abateri de la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 februarie 2009 in M.Of. 78 din 10-feb-2009

Norma din 2003 privind comerţul cu bunuri culturale mobile

...următoarele documente, după caz:a)cerere tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme;b)documentarul sintetic al activităţii, cu principalii indicatori înregistraţi la data înfiinţării agentului economic, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme;c)copie legalizată de pe actul constitutiv al agentului economic;d)copie de pe încheierea pronunţată de judecătorul delegat la oficiul registrului comerţului privind înregistrarea agentului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 decembrie 2003 in M.Of. 900 din 16-dec-2003