Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1365 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 607.401 acte

Decizia 11/2020 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală

...Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii.7. Preşedintele completului acordă cuvântul reprezentantei Ministerului Public asupra sesizării pentru pronunţarea......sau în baza art. 520 din Codul de procedură civilă. De asemenea, nu se poate concluziona că există deja o practică judiciară constantă, care ar fi diluat caracterul de noutate, nefiind identificate soluţii pronunţate de alte instanţe.35. Instanţa de sesizare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 martie 2020 in M.Of. 224 din 19-mar-2020

Decizia 63/2018 [R] referitoare la examinarea sesizării privind dezlegarea următoarei probleme de drept: ''interpretarea dispoziţiilor art. 296^4 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, respectiv art. 139 alin. (1) lit. i) şi art. 155 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal''

...în fapt o reparaţie pentru neîndeplinirea la termen a obligaţiei de plată.61. Curtea de Apel Piteşti a învederat că practica judiciară a fost unitară în sensul asimilării dobânzilor cu drepturile de natură salarială, în ceea ce priveşte impozitarea şi plata contribuţiilor......A.S. şi C.A.S.S.La nivelul Tribunalului Argeş - Secţia pentru conflicte de muncă şi pentru asigurări sociale practica judiciară vizavi de problema de drept invocată este neunitară, ataşându-se hotărâri judecătoreşti ce reliefează ambele orientări jurisprudenţiale.Ca urmare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 noiembrie 2018 in M.Of. 998 din 26-noi-2018

Decizia 60/2019 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 pct. VII subpunctul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 222 din Codul civil, privind calitatea procesuală pasivă a Ministerului Justiţiei în litigiile dintre angajaţi şi instituţiile/unităţile cu personalitate juridică pentru care este ordonator principal de credite, având ca obiect plata unor drepturi de natură salarială

...de judecători. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii.Preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept constată că nu există
......considerat că nu este îndeplinită condiţia noutăţii, dat fiind că această chestiune de drept a primit deja o dezlegare în practica judiciară. Pe fondul sesizării a apreciat că, din interpretarea textelor de lege ce fac obiectul analizei, rezultă că Ministerul Justiţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 februarie 2020 in M.Of. 157 din 26-feb-2020

Ordonanta urgenta 75/1999 privind activitatea de audit financiar - Republicare*)

...de pregătire profesională de specialitate în domeniu;f)activităţi de expertiză contabilă;g)activităţi de evaluare;h)activităţi de reorganizare judiciară şi lichidare.(3)Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activităţile economico-financiare prevăzute la alin. (2), cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activităţile respective, după caz, şi a principiului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 august 2003 in M.Of. 598 din 22-aug-2003

Hotarirea 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

...activitatea de sistematizare, simplificare şi perfecţionare a legislaţiei din domeniul său de activitate;8.organizează şi efectuează lucrările de statistică judiciară şi cele privind evoluţia fenomenului judiciar; face propuneri, în condiţiile legii, de promovare a unor recursuri în interesul legii şi întocmeşte, în acest sens, studii de practică judiciară;9.realizează sinteze privind practica judiciară pe ramuri de drept şi pe instituţii ale dreptului, în vederea informării specialiştilor, dar...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 februarie 2005 in M.Of. 132 din 11-feb-2005

Decizia 6/2019 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''Lămurirea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 165 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la noţiunea de ''salarii brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă'', prin raportare la actele normative ce reglementau modul de întocmire a carnetului de muncă şi care stabileau că în acesta se înscrie retribuţia tarifară de încadrare''

...de judecători. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practică judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii.Doamna judecător Gabriela Elena Bogasiu, preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de
......tarifar de încadrare, menţionat în carnetele de muncă, nereprezentând venitul încasat, în realitate, de către salariat.27. Având în vedere practica judiciară existentă atât la nivelul instanţei de sesizare, cât şi la nivelul altor instanţe din ţară cu privire la această...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 martie 2019 in M.Of. 243 din 29-mar-2019

Decizia 10/2019 [A] în vederea pronunţării unei hotărârii prealabile cu privire la acordarea pensiei de serviciu în baza dispoziţiilor art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

...de judecători. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii.Doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de
......de instanţele naţionale au relevat că la nivelul curţilor de apel Suceava, Timişoara, Oradea şi Galaţi nu s-a identificat practică judiciară.33. De asemenea, nu a fost identificată practică judiciară nici la nivelul curţilor de apel Constanţa, Ploieşti, Bacău şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iunie 2019 in M.Of. 470 din 10-iun-2019

Decizia 23/2016 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: interpretarea art. 1 alin. (1), (2) şi (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se lămuri dacă sintagma ''salarizat la acelaşi nivel'' din conţinutul alin. (5^1) vizează ansamblul textului imediat precedent, respectiv ''personalul din aparatul de lucru al Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice'', precum şi textul ''la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014'' din cuprinsul alin. (1) şi textul la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2014'' din cuprinsul alin. (2)

...de Apel Piteşti şi, parţial, de Curtea de Apel Galaţi.Alte curţi de apel au comunicat că nu au identificat practică judiciară în aplicarea normelor indicate în conţinutul adresei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi nu au exprimat un punct de......comunicat că la nivelul Secţiei judiciare - Serviciul judiciar civil nu s-a verificat şi nici nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în problema de drept ce formează obiectul sesizării.VIII. Jurisprudenţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 noiembrie 2016 in M.Of. 899 din 09-noi-2016

Decizia 79/2018 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept: dacă prin raportare la prevederile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, pot face obiect al medierii negocieri cu privire la acordarea/încadrarea în grupele I sau a II-a de muncă, respectiv condiţii speciale sau deosebite

...de judecători. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii.Doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de
......următoarele aspecte:63. Curţile de Apel Timişoara, Piteşti, Craiova, Constanţa şi Alba Iulia au comunicat că nu s-a identificat practică judiciară.64. La nivelul Curţilor de Apel Oradea, Galaţi, Bucureşti, Braşov, Cluj, Suceava, Târgu Mureş nu a fost identificată practică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 februarie 2019 in M.Of. 117 din 14-feb-2019

Decizia 8/2020 [R] referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 12 alin. (1)-(3) coroborat cu art. 1, 2, 4-6 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare

...2017, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile.5. Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar au fost depuse practica judiciară identificată şi punctele de vedere teoretice ale instanţelor naţionale, precum şi raportul întocmit de judecătorul-raportor. Se mai referă asupra......Justiţie au rezultat următoarele aspecte:52. Curţile de apel Alba Iulia, Piteşti, Suceava, Craiova şi Târgu Mureş nu au identificat practică judiciară.53. Curţile de apel Braşov, Bacău, Ploieşti, Oradea, Iaşi, Galaţi şi Constanţa au comunicat că la nivelul instanţelor judecătoreşti...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 februarie 2020 in M.Of. 158 din 27-feb-2020