Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 751 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.375 acte

Regulament din 2005 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor

...fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat, drept procesual civil sau drept procesual penal, precum şi, indiferent de specializare, jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.Art. 10(1)Proba scrisă cuprinde:a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 septembrie 2005 in M.Of. 815 din 08-sep-2005

Decizia 10/2016 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată (Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000), în sensul stabilirii instanţei competente material să soluţioneze litigiile având ca obiect repararea prejudiciului creat prin discriminare

...judecată o cerere pentru acordarea de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun. Cererea este scutită de taxă judiciară de timbru şi nu este condiţionată de sesizarea Consiliului."II. Examenul jurisprudenţial3. Prin recursul în interesul legii se arată că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu......dispoziţiilor art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 se judecă de instanţa civilă, ca instanţă de drept comun, pornindu-se de la premisa că dreptul civil reprezintă dreptul comun, iar instanţele civile reprezintă instanţe de drept comun1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iulie 2016 in M.Of. 505 din 05-iul-2016

Hotarirea 28/2009 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2006

...drept comunitar are în structura sa următoarele compartimente:a) Serviciul politici ale Uniunii Europene;b) Serviciul de drept comunitar şi jurisprudenţă comunitară;c) Biroul pentru gestionarea bazelor de date europene şi traduceri.Art. 612Serviciul politici ale Uniunii Europene are următoarele......cu Direcţia generală pentru afaceri externe, precum şi cu personalul din celelalte servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, pentru realizarea sarcinilor comune, şi oferă acestora informaţii privind desfăşurarea activităţilor Uniunii Europene.Art. 613Serviciul de drept comunitar şi jurisprudenţă comunitară are...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iunie 2009 in M.Of. 441 din 26-iun-2009

Decizia 78/2018 [A/R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2014, art. II din Legea nr. 293/2015 cu referire la atribuţiile prevăzute de art. 12 alin. (5) din Legea nr. 416/2001 şi art. 24 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001

...în discuţie trebuie acordate întregului personal care desfăşoară, în concret, activităţi de asistenţă socială, printre care se numără şi secretarul comunei, că trebuie avute în vedere şi dispoziţiile Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 794/2016 şi că acestea nu se referă la un "fapt particular", astfel cum susţine recurentul.VIII. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie35. Curţile de apel Braşov şi Constanţa nu au identificat practică judiciară relevantă şi nu au......obiectul prezentei sesizări.La nivelul secţiei de resort din cadrul Tribunalului Sălaj, opinia exprimată a fost în sensul că secretarul comunei poate fi considerat personal din cadrul sistemului public de asistenţă socială, comunicând jurisprudenţă relevantă.În urma examinării ansamblului jurisprudenţial existent...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 februarie 2019 in M.Of. 127 din 18-feb-2019

Decizia 308/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

...asupra exercitării dreptului şi al rezonabilităţii acestei măsuri, astfel încât să nu fie afectată însăşi existenţa dreptului, principii instituite în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. De asemenea, instanţa de judecată arată că în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene s-a statuat că, în vederea garantării accesului efectiv la actul de justiţie pentru persoanele fizice sau persoanele juridice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 mai 2006 in M.Of. 390 din 05-mai-2006

Decizia 16/2013 [A] referitoare la recursul în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin sesizarea nr. 5.844/1.806/III-5/2013, în vederea interpretării dispoziţiilor art. 320^1 alin. 7 fraza a II-a din Codul de procedură penală, în ipoteza unui proces penal având ca obiect o pluralitate de infracţiuni (concurs) în a cărei alcătuire intră şi o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă

...evidenţiat mai multe orientări cu privire la acest aspect şi, prin urmare, caracterul neunitar al practicii judiciare.Potrivit unei orientări jurisprudenţiale, în ipoteza menţionată, s-a făcut aplicarea procedurii simplificate bazate pe pledoaria de vinovăţie exclusiv infracţiunilor care nu sunt pedepsite cu detenţiune pe viaţă, concomitent cu aplicarea procedurii de drept comun pentru infracţiunea sau infracţiunile (în formă consumată sau tentată) a căror sancţiune prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă, ca......Decizia penală nr. 3.291 din 16 octombrie 2012 a Secţiei penale (anexa nr. 1).Într-o altă orientare de jurisprudenţă, în aceeaşi ipoteză, s-a considerat că este exclusă aplicarea dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală, judecarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 ianuarie 2014 in M.Of. 12 din 09-ian-2014

Decizia 15/2019 [A] privind examinarea recursului în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 318 alin. (6) lit. c) din Codul de procedură penală

...noului Cod penal, minorului nu îi pot fi aplicate pedepse, iar obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii nu este ataşată măsurilor educative neprivative/privative de liberate.3. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a RomânieiLa nivelul Curţii Constituţionale a României nu a fost identificată jurisprudenţă relevantă în materie.4. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor OmuluiNu există decizii relevante în legătură cu chestiunea de drept...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 septembrie 2019 in M.Of. 789 din 30-sep-2019

Decizia 2009/611/CE/08-iul-2008 privind măsurile C 58/02 (ex N 118/02) pe care Franţa le-a pus în aplicare în favoarea Societe Nationale Maritime Corse-Mediterranee (SNCM)

...la pretul negativ de 158 milioane EUR a avut loc în conditiile cele mai avantajoase pentru stat, în conformitate cu jurisprudenta comunitara si cu practica decizionala a Comisiei si nu contine, asadar, niciun element de ajutor. În realitate, Franta estimeaza ca acest......ar fi trebuit sa le suporte în cazul lichidarii întreprinderii.(113)Aceasta concluzie se impune aplicând atât abordarea rezultata din jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene [denumita în continuare jurisprudenta Groditzer (72)], cât si abordarea bazata pe analiza costurilor de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 august 2009 in Jurnalul Oficial 225L

Ordonanta urgenta 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

...mediului prin realizarea unor programe şi proiecte pentru îmbunătăţirea calităţii aerului şi pentru încadrarea în valorile limită prevăzute de legislaţia comunitară în acest domeniu,ţinând cont de necesitatea adoptării de măsuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, inclusiv a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene,având în vedere faptul că aceste măsuri trebuie adoptate în regim de urgenţă, pentru evitarea oricăror consecinţe juridice negative...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 aprilie 2008 in M.Of. 327 din 25-apr-2008

Decizia 2011/527/UE/26-ian-2011 privind ajutorul de stat acordat de Germania C 7/10 (ex CP 250/09 şi NN 5/10) Schemă privind reportarea fiscală a pierderilor în cazul restructurării societăţilor aflate în dificultate (Legea privind impozitul pe profit ''KStG, Sanierungsklausel'')

...fiscală a pierderilor -"Sanierungsklausel" constituie un ajutor de stat în sensul articolului 107 TFUE.6.EXAMINAREA COMPATIBILITĂŢII MĂSURII CU PIAŢA COMUNĂ(106)Comisia poate decide compatibilitatea cu piaţa comună a ajutoarelor în temeiul articolului 107 alineatul (3) TFUE. Potrivit jurisprudenţei constante a Curţii, statul membru trebuie să dovedească faptul că o măsură este compatibilă cu piaţa comună (40). Comisia constată...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 10 septembrie 2011 in Jurnalul Oficial 235L