Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1352 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.375 acte

Instructiunile 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

...se consideră că raportul nu a fost depus.(3)Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 august 2006 in M.Of. 693 din 14-aug-2006

Norme Metodologice din 2009 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009

...publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia înscrierii codului de activitate din noua Clasificare a activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, clasificare ce se aplică de la 1 ianuarie 2008.7.Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 aprilie 2009 in M.Of. 242 bis din 10-apr-2009

Ordinul 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie ''Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor'' în cadrul axei prioritare ''Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

...minimis în conformitate cu Ordinul preşedintelui institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN( - Anexa nr. 1 la schemă)
Clasa
Denumire cod CAEN
SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
1310
Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1320
Producţia de ţesături
1330
Finisarea materialelor textile
1391
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 martie 2008 in M.Of. 175 din 06-mar-2008

Hotarirea 1324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare

...şi C.I.F. ......., având sediul social declarat în .................. .Contribuabilul are, conform certificatului de înmatriculare, ca obiect principal de activitate ..........., cod CAEN ......., şi desfăşoară activitatea de ............., cod CAEN .......... .Contribuabilul a declarat că are deschise următoarele conturi bancare şi următoarele subunităţi ................. .Controlul s-a efectuat la adresa ....................., în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 noiembrie 2009 in M.Of. 800 din 24-noi-2009

Contract Colectiv de Munca 2895/2006 UNIC LA NIVEL NAŢIONAL PE ANII 2007-2010

...contractuluiAngajatorul - persoana juridică/fizică............................................, cu sediul/domiciliul în..................................., înregistrată la Oficiul registrului comerţului/autorităţile administraţiei publice din.....................sub nr. ......................, cod fiscal..........................., telefon...................., autorizat să desfăşoare activităţi principale având cod CAEN...................., reprezentat legal prin.............................................., în calitate de................................................,şisalariatul/salariata - domnul/doamna........................................, domiciliat/domiciliată în localitatea............................, str. ....................................nr. ........., judeţul...................., posesor/posesoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 ianuarie 2007 in M.Of. 5 cc din 29-ian-2007

Ordinul 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

...entitate fără personalitate juridică
C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
1. Număr autorizaţie de funcţionare/Număr act legal de înfiinţare
2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
3. Felul sediului
3.1 Plătitor cu sediul central în România
Sediul central
Sucursală
Codul de identificare fiscală a unităţii înfiinţătoare
3.2 Plătitor cu sediul central în străinătate
Ţara
Sediu permanent
Filială
Sucursală
Reprezentanţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 martie 2007 in M.Of. 175 din 13-mar-2007

Ordinul 538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

...unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate:- Certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, după caz, actul de înfiinţare nr. ....... conform prevederilor legale în vigoare.- Codul unic de înregistrare nr. ...........,- Certificat de înscriere de menţiuni, cu evidenţierea reprezentantului legal şi a codurilor CAEN pentru toate categoriile de activităţi pentru care se solicită intrarea în contract cu casa de asigurări de sănătate- Contul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iunie 2011 in M.Of. 384 bis din 01-iun-2011

Ordinul 864/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

...unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate:- Certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, după caz, actul de înfiinţare nr. ....... conform prevederilor legale în vigoare.- Codul unic de înregistrare nr. ...........,- Certificat de înscriere de menţiuni, cu evidenţierea reprezentantului legal şi a codurilor CAEN pentru toate categoriile de activităţi pentru care se solicită intrarea în contract cu casa de asigurări de sănătate- Contul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iunie 2011 in M.Of. 384 bis din 01-iun-2011

Ordinul 567/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis ''Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural''

...Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale.(4)Codurile CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul măsurilor 312 şi 313 sunt prezentate în anexele nr. 1 şi......self=03?=0305Art. 33Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta schemă.ANEXA Nr. 11:LISTA codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul măsurii 312
n.c.a.: neclasificate altundeva
* parte din
Diviziune
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 septembrie 2008 in M.Of. 656 din 17-sep-2008

Statut din 2008 al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.

...şi completarea acestuiaArt. 6:Obiectul de activitate6.1.Activitatea principală a Băncii este "Alte activităţi de intermedieri monetare" - cod CAEN 6512 şi domeniul principal este "Intermediere monetară" - cod CAEN 651.6.2.Banca poate desfăşura, în limita autorizaţiei acordate de Banca Naţională a României, precum şi sub rezerva...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 martie 2008 in M.Of. 164 din 04-mar-2008