Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 7520 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.246 acte

Ordonanta urgenta 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...000 litri
469,89
375,91
16.
Benzen toluen, xileni şi alte amestecuri de hidrocarburi aromatice
tonă
469,89
Electricitate (codul NC 2716)
17.
Electricitate utilizată în scop comercial
MWh
0,14
18.
Electricitate utilizată în scop necomercial
MWh
0,30"
28.Alineatul (1) al articolului 177 va avea......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 30 martie 2005 in M.Of. 263 din 30-mar-2005

Regulamentul 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

...va fi semnat de un reprezentant împuternicit în acest sens de consiliul de administraţie şi de conducătorul executiv al societăţii comerciale.ANEXA Nr. 30:Model raport trimestrial aferent trimestrului I şi IIIA._Raportul trimestrial conform ....................................Data raportului ................Denumirea societăţii comerciale ..............................Sediul social .............................................................Numărul de telefon/fax ..............................................Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului ...........................Număr de ordine în Registrul Comerţului ............................Capital social subscris şi vărsat ..........................................Piaţa reglementată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 aprilie 2006 in M.Of. 312 bis din 06-apr-2006

Ordonanta 35/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

...informaţiile utile pentru recuperarea unei creanţe, cu excepţia cazului în care:a) informaţia nu poate fi furnizată potrivit dispoziţiilor prezentului cod;b) informaţia constituie secret comercial, industrial sau profesional;c) furnizarea informaţiei ar aduce atingere securităţii sau ordinii publice din România.(2) Autoritatea competentă din România......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 7 august 2006 in M.Of. 675 din 07-aug-2006

Ordinul 1301/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

...EUROPE MA EEIGN05BA12 ALPRAZOLAMUM COMPR. ELIB. PREL. 2 mgNEUROL® SR 2 2 mg ZENTIVA AS125.N05CD02 NITRAZEPAMUMCod restricţie 3007: Tratamentul de scurtă durată al insomniei.Se aplică tuturor denumirilor comerciale, formelor farmaceutice şi concentraţiilor corespunzătoare DCI-ului.N05CD02 NITRAZEPAMUM COMPR. 2.5 mgNITRAZEPAM LPH® 2,5 mg 2.5......5 mg 5 mg GEDEON RICHTER ROMÂNIA SANITRAZEPAM LPH® 5 mg 5 mg LABORMED PHARMA SA126.N05CF01 ZOPICLONUM *Cod restricţie 3007: Pentru tratamentul de scurtă durată al insomniei.Se aplică tuturor denumirilor comerciale, formelor farmaceutice şi concentraţiilor corespunzătoare DCI-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 15 iulie 2008 in M.Of. 531 bis din 15-iul-2008

Ordinul 500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

...EUROPE MA EEIGN05BA12 ALPRAZOLAMUM COMPR. ELIB. PREL. 2 mgNEUROL® SR 2 2 mg ZENTIVA AS125.N05CD02 NITRAZEPAMUMCod restricţie 3007: Tratamentul de scurtă durată al insomniei.Se aplică tuturor denumirilor comerciale, formelor farmaceutice şi concentraţiilor corespunzătoare DCI-ului.N05CD02 NITRAZEPAMUM COMPR. 2.5 mgNITRAZEPAM LPH® 2,5 mg 2.5......5 mg 5 mg GEDEON RICHTER ROMÂNIA SANITRAZEPAM LPH® 5 mg 5 mg LABORMED PHARMA SA126.N05CF01 ZOPICLONUM *Cod restricţie 3007: Pentru tratamentul de scurtă durată al insomniei.Se aplică tuturor denumirilor comerciale, formelor farmaceutice şi concentraţiilor corespunzătoare DCI-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 15 iulie 2008 in M.Of. 531 bis din 15-iul-2008

Ordinul 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

..._|_|_|
Stradă |__________| Număr |____| Bloc |_________| Scară |_________| Etaj |__| Ap. |_| Judeţ/Sector |_______| Localitate |_____________________________| Cod poştal |__________________________|
Telefon |_________________| Fax |______________| E-mail |______________|
II.DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
1. Categoria de venit: comerciale |_| profesii libere |_| activităţi agricole |_| alte venituri
2. Forma de organizare: asociere fără personalitate juridică |_| entităţi supuse
......_|
Venituri obţinute în baza unui contract de agent |_|
Venituri obţinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial |_|
Venituri din activităţi de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară |_|
Venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 30 ianuarie 2012 in M.Of. 72 din 30-ian-2012

Ordonanta 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna

...îndeplinit funcţia de administrator, director general, director sau director executiv sau care au avut calitatea de acţionar/asociat la societatea comercială debitoare şi din vina cărora creditul nu a fost restituit ca urmare a schimbării destinaţiei acestuia sau a altor procedee pentru fraudarea creditorului; răspunderea acestor persoane este în temeiul art. 998 din Codul civil, pentru partea de credit nerestituit la scadenţă în perioada în care au avut calitatea sau au îndeplinit funcţia menţionată......cererea Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, instanţa poate încuviinţa, prin derogare de la prevederile art. 907 şi 908 din Codul comercial, în condiţiile prevăzute la cap. IV din prezenta ordonanţă - la societatea comercială care constituie debitorul cedat, la societatea comercială...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 27 august 1999 in M.Of. 411 din 27-aug-1999

Norme Metodologice din 2009 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009

...Rezerve de stat şi de mobilizare
71.02.01
Reparaţii capitale aferente activelor fixe
71.03
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)
72
Active financiare (cod 72.01.01)
72.01
Participare la capitalul social al societăţilor comerciale
72.01.01
TITLUL XIV FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE
75
OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 80 + 81)
79
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 10 aprilie 2009 in M.Of. 242 bis din 10-apr-2009

Cod din 2007 CODUL REŢELEI PENTRU SISTEMUL NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

...care face transferul respectiv.-****-Anexa nr. 1:CONTRACT-CADRU DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE nr. ........ din anul ..... luna .......... ziua .........Societatea Comercială TRANSGAZ S.A., cu sediul în ..........................., strada nr. ...., judeţul/sectorul .................., cod poştal ......................, telefon ................., fax ............, cod unic de înregistrare ..............................................................., cod de înregistrare fiscală ............................................................., nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului .........................................., având contul nr. .........................................., deschis la.........................................., reprezentată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 30 ianuarie 2008 in M.Of. 71 bis din 30-ian-2008

Regulament din 2001 de aplicare a Codului vamal al Romaniei

...mărfurilor contingentate, emis de autoritatea competentă.Art. 109(1)Determinarea valorii în vamă a mărfurilor care fac obiectul unor tranzacţii comerciale se efectuează potrivit regulilor cuprinse în Codul vamal al României şi în alte reglementări vamale. Pentru valoarea astfel stabilită se depune o declaraţie pentru valoarea în vamă......înlocuire de acelaşi standard.(2)Prin acelaşi standard se înţelege că produsele de înlocuire trebuie să se încadreze la acelaşi cod tarifar, să fie de aceeaşi calitate comercială şi să posede aceleaşi caracteristici tehnice ca şi produsul compensator.Art. 307(1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 noiembrie 2001 in M.Of. 735 din 19-noi-2001