Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 80 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 630.903 acte

Regulamentul 1025/25-oct-2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

...Art. 25:RevizuirePână la 2 ianuarie 2015 Comisia evaluează impactul procedurii stabilite la articolul 10 din prezentul regulament asupra calendarului de emitere a solicitărilor de standardizare. Comisia îşi prezintă concluziile într-un raport adresat Parlamentului European şi Consiliului. Raportul este însoţit, dacă este cazul, de o propunere legislativă în vederea modificării prezentului regulament.CAPITOLUL VII:DISPOZIŢII FINALEArt. 26:Modificări(1)Următoarele dispoziţii se elimină:a)articolul 6...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 noiembrie 2012 in Jurnalul Oficial 316L

Acord din 27-iul-2011 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Liberia cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, la guvernantă şi la schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană

...în 2013 şi că definiţia legalităţii va fi actualizată ulterior astfel încât să reflecte aceste modificări. Punctele care necesită reforme legislative şi de politică includ:(a)acordurile sociale: stabilirea unor proceduri care să reglementeze negocierea acordurilor sociale, inclusiv (i) calendarul negocierilor; (ii) punctualitatea atât a plăţilor, cât şi a transferurilor de fonduri către comunităţi; (iii) conţinutul minim al acordurilor sociale...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 19 iulie 2012 in Jurnalul Oficial 191L

Hotarirea 19/1999 pentru infiintarea unei comisii de ancheta privind activitatea Ministerului Culturii in perioada decembrie 1996 - octombrie 1999

...aplicat de Ministerul Culturii în luna decembrie 1996:- obiective pe structura culturii naţionale;- strategiile aplicate pe domenii, categorii de instituţii;- calendarul reformei culturale;- concepţia strategică a proiectelor legislative elaborate sau în curs de elaborare;- costurile de etapă;- stadiul la zi al îndeplinirii obiectivelor.2.Reforma morală şi cea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 octombrie 1999 in M.Of. 498 din 15-oct-1999

Regulamentul 473/31-mai-2010 de instituire a unei taxe compensatorii provizorii privind importurile de anumite tipuri de polietilen tereftalat originare din Iran, Pakistan şi Emiratele Arabe Unite

...consiliului de miniştri din 29 aprilie, 2006.(22)ZES petrochimică a fost creată la 30 aprilie 1997 (anul 1376, potrivit calendarului persan) prin Legea nr. 58548, publicată în Monitorul Oficial nr. 15275 din 25 mai 1997.b)Eligibilitate(23)Nu a fost găsită nicio regulă specifică privind eligibilitatea în seria de acte legislative/administrative furnizate de guvernul iranian în cursul anchetei. Instalaţiile de producţie ale unicului producător-exportator cooperant iranian se găsesc în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 iunie 2010 in Jurnalul Oficial 134L

Ordinul 728/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat în anul 2005

...cu problemele de sănătate publică identificate la nivel naţional şi local şi în concordanţă cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (Calendarul Sănătăţii) precum şi de alte activităţi specifice de promovare a sănătăţii, după cum urmează:1. Armonizare legislativă în domeniul promovării sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate;2. Campanie IEC pentru Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei *;3. Campanie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2005 in M.Of. 651 din 22-iul-2005

Carta din 2005 de comunicare externă a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

...către contribuabili;- extinderea mijloacelor moderne de comunicare (e-mail, Internet);- informarea în timp util, prin campanii de informare, asupra modificărilor legislative şi asupra termenelor limită din calendarul fiscal.13.Colaborarea cu organisme profesionale (de exemplu: experţi contabili, auditori) şi cu alte entităţi (de exemplu: sindicate, patronate, fundaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 septembrie 2005 in M.Of. 837 din 16-sep-2005

Acord din 27-iun-2014 între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte

...exportatoare, la cererea părţii importatoare, părţile convin, în cadrul Subcomitetului SPS menţionat la articolul 191 din prezentul acord, asupra unui calendar conform căruia iniţiază şi desfăşoară procedura menţionată la prezentul alineat.(4)Republica Moldova informează Uniunea de îndată ce a încheiat procesul de apropiere legislativă ca urmare a monitorizării prevăzute la articolul 181 alineatul (3) din prezentul acord. Notificarea respectivă este considerată a fi o......la apropierea de acquis-ul Uniunii şi la dezvoltarea capacităţilor instituţionale. Această foaie de parcurs este conformă cu etapele şi calendarele stabilite în anexa XXIX-B la prezentul acord.(2)Foaia de parcurs cuprinde toate aspectele reformei şi cadrul juridic general...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 30 august 2014 in Jurnalul Oficial 260L

Regulamente interne din 19-mai-2008 REGULAMENTE DE ORDINE INTERIOARĂ ŞI DE PROCEDURĂ

...dispoziţii generaleArt. 35:Programul de lucru al Comisiei(1)Parlamentul, alături de Comisie si Consiliu, contribuie la definirea programării legislative a Uniunii Europene.Parlamentul si Comisia cooperează la pregătirea programului de lucru al Comisiei, care constituie contribuţia Comisiei la programarea anuală si multianuală a Uniunii, pe baza calendarului si a modalităţilor convenite între cele două instituţii si precizate în anexă (6).(6)A se vedea anexa XIV.(2......primite din partea Consiliului, prin derogare, în conformitate cu articolul 218 alineatul (7) din TFUE.ANEXA XIV4:ANEXA 4 - CALENDARUL AFERENT PROGRAMULUI DE LUCRU AL COMISIEIProgramul de lucru al Comisiei este însoţit de o listă de propuneri legislative şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 5 mai 2011 in Jurnalul Oficial 116L

Regulamentul 1108/21-oct-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 în domeniul aerodromurilor, al gestionării traficului aerian şi al serviciilor de navigaţie aeriană şi de abrogare a Directivei 2006/23/CE

...552/2004.Pentru a evita duplicarea cerinţelor de siguranţă aplicabile serviciilor ATM/ANS, pe de o parte, şi un vid legislativ în care nu există cerinţe de siguranţă aplicabile, pe de altă parte, data intrării în vigoare a modificărilor aduse legislaţiei referitoare la cerul unic european ar trebui să respecte calendarul privind noile măsuri de siguranţă din cadrul prezentului regulament.(19)Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 noiembrie 2009 in Jurnalul Oficial 309L

Strategie din 2011 NAŢIONALĂ privind protecţia infrastructurilor critice

...pentru stabilirea modalităţilor de intervenţie4.4.Asigurarea interoperabilităţii şi îmbunătăţirea comunicării interinstituţionale şi cu statele membre prin stabilirea unor calendare de întâlniri în formate bilaterale, pe domenii specifice sau în cadrul unor forumuri tematice4.5.Implementarea măsurilor legislative şi operaţionale pe linia protecţiei infrastructurilor critice, ce decurg din calitatea României de membru al Uniunii Europene şi al Alianţei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 august 2011 in M.Of. 555 din 04-aug-2011