Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1781 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.567 acte

Decizia 26/2022 [A] privind recursul în interesul legii referitor la dispoziţiile art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 166/2021 privind modificarea şi completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

...legislative intervenite în cursul procesului şi care este de natură a face inutilă continuarea procedurii pentru reclamant decurge şi din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului dezvoltată în aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, sens în care pot fi evocate cazuri în care instanţa europeană a constatat încălcarea dreptului părţilor la un proces echitabil: o lege care a intervenit decisiv pentru a orienta în favoarea......nr. 43/2020 este necesar a fi ajustate."109. Este util a fi precizat că este deja stabilit de Curtea Europeană a Drepturilor Omului că jurisprudenţa anterior evocată se extinde şi asupra litigiilor în care statul nu este parte, dar denaturează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 decembrie 2022 in M.Of. 1230 din 21-dec-2022

Decizia 627/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală raportat la art. 374 alin. (4) din acelaşi act normativ

...Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.13. Plecând de la aceste susţineri, Curtea Constituţională reţine că, în jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că art. 2 din Convenţie referitor la dreptul la viaţă conţine două obligaţii materiale: obligaţia......aplicării procedurii simplificate. În acest context, faţă de care sunt formulate şi criticile de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională observă că, în jurisprudenţa sa referitoare la dreptul la viaţă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că nu există un drept de a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 30 mai 2023 in M.Of. 479 din 30-mai-2023

Sentinta civila 3/2022 [A] privind soluţionarea acţiunii în contencios administrativ referitoare la nulitatea şi anularea unor dispoziţii

...instituţiile comunitare, cât şi de statele membre, atunci când acestea îşi exercită prerogativele conferite de directivele comunitare.De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat în jurisprudenţa să, de exemplu în Cauza Marcks împotriva Belgiei, 1979, importanţa respectării principiului securităţii juridice, considerat ca fiind în mod necesar......cât şi din preambulul Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, astfel cum a fost interpretat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa. Referitor la acelaşi principiu, instanţa de la Strasbourg a reţinut că «unul dintre elementele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 5 octombrie 2023 in M.Of. 896 din 05-oct-2023

Decizia 496/2023 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

...realizează o restrângere a exerciţiului acestui drept fundamental, trebuie să fie subscrisă regulilor constituţionale prevăzute de art. 53 din Constituţie, jurisprudenţei Curţii în materie şi standardelor stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin raportare la art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a......în sensul prevăzut de art. 44 alin. (1) din Constituţie, în conformitate cu etapele testului de proporţionalitate dezvoltate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cu privire la principiul proporţionalităţii, sunt invocate, în acest sens, considerente din jurisprudenţa instanţei de contencios constituţional...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 7 noiembrie 2023 in M.Of. 1016 din 07-noi-2023

Decizia 719/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58^3 alin. (4) teza întâi din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

...organisme profesionale şi în care este vorba de dreptul de a practica profesia. Totodată, prin hotărârea menţionată, paragraful 45, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reamintit jurisprudenţa sa constantă conform căreia o acţiune disciplinară în care este în joc dreptul de a continua practicarea unei profesii conduce......concluzie, având în vedere cele menţionate, instanţa de contencios constituţional a observat că în materia răspunderii disciplinare a poliţiştilor, contrar jurisprudenţei dezvoltate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, legiuitorul român nu a adoptat o reglementare care să asigure respectarea dreptului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 21 mai 2024 in M.Of. 466 din 21-mai-2024

Decizia 385/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, în interpretarea dată prin Decizia nr. 19 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii

...10 şi 11 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, astfel cum acestea au fost interpretate prin jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, se susţine că, deşi a recunoscut dreptul statelor de a impune formalităţi prealabile pentru exercitarea dreptului la întrunire, instanţa europeană a subliniat că prin aceste formalităţi nu trebuie să se aducă atingere sau să se restrângă dreptul la întrunire şi......este parte, fiind contrară prevederilor art. 10 şi 11 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut locul preeminent pe care îl are libertatea de întrunire paşnică într-o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 20 octombrie 2023 in M.Of. 949 din 20-oct-2023

Decizia 383/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

...Uniunii Europene, este normal ca în procesul de stingere a creanţelor bugetare rezultate din nereguli să fie implicată şi Comisia Europeană, care deţine date concrete cu privire la procesul de închidere a programelor finanţate integral sau parţial din fonduri europene. Totodată, se invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la principiul egalităţii în faţa legii şi se arată că, prin dispoziţiile criticate, legiuitorul stabileşte un regim......determinabil, şi anume data de 1 ianuarie a anului următor datei de închidere a programului, comunicată oficial de către Comisia Europeană/donatorul public internaţional prin emiterea declaraţiei finale de închidere, aceste considerente din jurisprudenţa Curţii Constituţionale sunt pe deplin aplicabile în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 5 octombrie 2023 in M.Of. 900 din 05-oct-2023

Decizia 56/2023 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privind percheziţia informatică

...fi analizate aspecte referitoare la problemele de drept ce fac obiectul sesizării, din perspectiva diferenţierii celor două procedee probatorii, în jurisprudenţa identificată fiind relevate aspecte ce ţin de asigurarea garanţiilor în vederea protejării drepturilor reglementate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.148. Curtea Europeană a criticat de-a lungul jurisprudenţei sale modalitatea de redactare a mandatelor de percheziţie în termeni excesiv de largi, care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 10 octombrie 2023 in M.Of. 910 din 10-oct-2023

Decizia 20/2022 [A] referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare

...are dreptul să dispună cu privire la necesitatea prelevării de probe biologice de la o anumită categorie de persoane."4. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor OmuluiPrelevarea de material genetic a făcut obiectul examinării Curţii Europene a Drepturilor Omului, din perspectiva respectării art. 8 din Convenţia europeană a drepturilor omului.Referitor la acest aspect, Curtea europeană consideră că cele trei categorii de informaţii personale: amprentele digitale, profilurile......cu ocazia punerii în executare.În ceea ce priveşte Cauza Năstac împotriva României (Cererea nr. 74.238/14), raportat la jurisprudenţa naţională comunicată de părţile cauzei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a notat faptul că agentul guvernamental a transmis că prelevarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 16 noiembrie 2022 in M.Of. 1103 din 16-noi-2022

Decizia 365/2022 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

...a fost sancţionată contravenţional, întrucât ea poate fi considerată ca având un caracter "penal" în sensul autonom pe care Convenţia europeană a drepturilor omului îl acordă respectivei noţiuni. Se invocă astfel Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţată în Cauza Sergey Zolotukhin împotriva Rusiei, precum şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la înlocuirea închisorii contravenţionale.19. Închisoarea contravenţională a fost eliminată din dreptul pozitiv, argumentul suprem care a......o anumită faptă. De asemenea, prin Hotărârea din 4 mai 2000, pronunţată în Cauza Rotaru împotriva României (paragraful 52), instanţa europeană a reamintit jurisprudenţa sa conform căreia "prevăzut de lege" înseamnă nu doar o anume bază legală în dreptul intern, ci...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 17 iunie 2022 in M.Of. 590 din 17-iun-2022