Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1782 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.871 acte

Decizia 55/2020 [R/A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 139 alin. (3) teza finală din Codul de procedură penală şi ale art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României

...flexibilă şi suplă în materia probaţiunii, aptă să conducă în mod eficient la aflarea adevărului în cauzele penale. Totodată, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudenţa sa, de exemplu, Hotărârea din 29 octombrie 2013, pronunţată în Cauza S.C. IMH Suceava S.R.L. împotriva României......cu garanţii care se oferă părţilor în procesul penal pentru deplina realizare a dreptului la apărare.De aceea, şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) este constantă în a sublinia competenţa instanţelor interne de a aprecia şi a decide în privinţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 17 iunie 2020 in M.Of. 517 din 17-iun-2020

Decizia 200/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, a dispoziţiilor art. 3 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

...25. Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a civilă apreciază că dispoziţiile contestate nu sunt neconstituţionale. În acest sens se reţine jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care a analizat dacă accesul liber la justiţie este un drept absolut şi dacă poate forma obiectul unei restrângeri sau limitări. În acest context, instanţa europeană a statuat că "dreptul la un tribunal" nu este absolut, acest drept putând fi subiectul unor limitări, atât timp cât......atinsă însăşi substanţa sa. Chiar în Hotărârea din 19 iunie 2001, pronunţată în Cauza Kreuz împotriva Poloniei, paragraful 54, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că, în conformitate cu principiile care se degajă din jurisprudenţa sa, ea nu a respins...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 20 august 2020 in M.Of. 760 din 20-aug-2020

Decizia 65/2020 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 8 şi art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 raportat la art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 şi art. IV alin. (1) şi (6) din Legea nr. 79/2018

...care nu este posibilă refacerea prin timp liber corespunzător, în acest sens fiind şi Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (Directiva 2003/88), îndeosebi dispoziţiile art. 17 alin. (3) din acest act.VII. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie28. La solicitarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, curţile de apel au transmis punctele de......pentru această activitate în ansamblul ei, fără a fi evidenţiate orele suplimentare, nu poate fi primită, întrucât încalcă legislaţia şi jurisprudenţa europeană.66. Un argument în plus în sensul teoriei de mai sus este şi interpretarea teleologică a prevederilor art. IV...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 13 ianuarie 2021 in M.Of. 37 din 13-ian-2021

Decizia 699/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 şi art. 85 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

...viaţa intimă, familială şi privată" au în vedere toate aceste dimensiuni. Prin urmare, aşa cum Curtea Constituţională a reţinut în jurisprudenţa sa, deşi Constituţia nu defineşte noţiunea de "viaţă familială", este necesar să fie avute în vedere cele reţinute de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, potrivit căreia noţiunea de "viaţă de familie", apărată prin art. 8 din Convenţie, nu este restrânsă doar......renunţarea la drepturile ce derivă din statutul marital.27. Deşi conferă un sens larg noţiunii de "viaţă de familie", Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat în jurisprudenţa sa, aşa cum este Încheierea din 10 februarie 2011, pronunţată în Cauza Korosidou...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 ianuarie 2021 in M.Of. 49 din 15-ian-2021

Decizia 796/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

...implică întotdeauna dreptul de a exercita atât calea de atac a apelului, cât şi a recursului.26. De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudenţa sa, a statuat că dreptul de acces la instanţe trebuie să fie un drept efectiv, fără a fi însă un......de drept şi de fapt şi ca niciuna din părţi să nu fie defavorizată în raport cu cealaltă.28. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa, cu titlu general, că art. 6 paragraful 1 din Convenţie garantează oricărei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 22 decembrie 2020 in M.Of. 1280 din 22-dec-2020

Decizia 591/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile

...aprobată la nivelul Uniunii Europene şi cu asigurarea unui mediu concurenţial normal. Din această perspectivă şi prin raportare la cadrul european şi naţional menţionat, se susţine că Parlamentul şi-a arogat o competenţă de legiferare într-un domeniu care, potrivit legii, era rezervat Guvernului, potrivit cadrului normativ în vigoare. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat atrage neconstituţionalitatea în ansamblu a legii (a se vedea, în acest sens......ce conduce la imposibilitatea determinării procedurii (atât anterioare, cât şi ulterioare adoptării actului normativ) în raporturile dintre stat şi Uniunea Europeană referitoare la acordarea unui ajutor de stat.80. Or, în jurisprudenţa sa, Curtea a stabilit că una dintre cerinţele principiului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 28 septembrie 2020 in M.Of. 881 din 28-sep-2020

Decizia 490/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 39 şi ale art. II din Legea nr. 288/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

...2) referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului şi ale art. 148 alin. (2) şi (4) privind integrarea în Uniunea Europeană, Curtea reţine faptul că, aşa cum s-a statuat în jurisprudenţa amintită, Legea nr. 288/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru......ale art. 56 alin. (2), ale art. 57 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 66-71."18. Prin jurisprudenţa menţionată, Curtea a reţinut că adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 a fost necesară pentru a permite...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 octombrie 2020 in M.Of. 968 din 21-oct-2020

Decizia 60/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi ale art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

...îndreptate împotriva acestora, dar, în situaţii de excepţie, cum ar fi îndatorare excesivă, încetare de plăţi, dificultăţi financiare deosebite, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudenţa sa constantă, a apreciat că stabilirea unui termen rezonabil pentru executare este o măsură ce intră în marja de apreciere......decât debitorii persoane de drept privat în ceea ce priveşte executarea hotărârilor judecătoreşti. În acest sens, a amintit că, în jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că o deosebire de tratament juridic este discriminatorie atunci când nu este...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 7 iulie 2023 in M.Of. 621 din 07-iul-2023

Decizia 147/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 teza a doua şi ale art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

...din 7 decembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005).15. Aplicând jurisprudenţa menţionată la cauza de faţă, Curtea reţine că Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea......contravenţional şi sancţiunile aplicabile în cazul constatării acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului".16. Distinct de cele reţinute în jurisprudenţa anterior menţionată, Curtea observă că în motivarea excepţiei în prezenta cauză autorul porneşte de la caracterizarea faptelor contravenţionale de către...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 16 august 2023 in M.Of. 742 din 16-aug-2023

Sentinta civila 1796/2021 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a de contencios administrativ şi fiscal referitoare la anularea în parte a Hotărârii Guvernului nr. 1.183/2021 şi a Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 101/2021, în privinţa dispoziţiilor din anexe care condiţionează participarea la diverse activităţi de vaccinare/imunizare sau de testare pe cheltuiala proprie a persoanei în cauză

...din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, în scopul stabilităţii soluţiilor legislative.În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat importanţa asigurării respectării cerinţei de previzibilitate a legii, instituind în acest sens şi o serie......că ele dispun de o marjă de apreciere, mai mult sau mai puţin vastă, în funcţie de dreptul în cauză. Jurisprudenţa Curţii europene cere ca ingerinţa să fie proporţională cu scopul legitim urmărit.Aprecierea, în concret, a proporţionalităţii pe care o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 4 iulie 2023 in M.Of. 610 din 04-iul-2023