Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1781 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.567 acte

Decizia 90/04/COL/23-apr-2004 de modificare pentru a patruzeci şi şasea oară a normelor procedurale şi de fond în domeniul ajutoarelor de stat prin introducerea unui nou capitol, 24C: Aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în domeniul serviciului public de radiodifuziune

...că, în momentul punerii în aplicare, nu reprezenta un ajutor şi că a devenit ajutor ulterior, datorită evoluţiei Spaţiului Economic European şi fără să fi fost modificat de statul AELS [...]".5.În conformitate cu Protocolul 3 la Acordul privind Instituirea unei Autorităţi de Supraveghere şi a unei Curţi de Justiţie şi cu jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie (21), Autoritatea trebuie să verifice dacă, de la data introducerii sale, cadrul juridic în care s-......24C.6. Evaluarea compatibilităţii ajutorului de stat în temeiul articolului 59 alineatul (2) din Acordul SEE1.În conformitate cu jurisprudenţa constantă a Curţii Europene de Justiţie, articolul 86 din Tratatul CE (23) prevede o derogare şi, prin urmare, trebuie interpretat...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 13 decembrie 2007 in Jurnalul Oficial 327L

Decizia 254/09/COL/10-iun-2009 de modificare pentru a şaptezeci şi una oară a normelor de procedură şi de fond în domeniul ajutorului de stat prin introducerea unui nou capitol privind aplicarea legislaţiei referitoare la ajutoarele de stat de către instanţele naţionale

...289, punctele 139-141; şi cauza C-310/99, Italia/Comisia, Rec. 2002, p. 1-2289, punctele 84-86.(9)Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a AELS şi a instanţelor comunitare (9), precum şi deciziile luate de Autoritate şi de Comisia Europeană au abordat în mod frecvent problema clasificării anumitor măsuri drept ajutor de stat. In plus, Autoritatea a emis orientări detaliate......Curtea de Justiţie.(65)Acordarea măsurilor provizorii în asemenea circumstanţe se supune unor cerinţe legale foarte stricte, definite de Curtea Europeană de Justiţie în jurisprudenţa "Zuckerfabrik" (92) şi "Atlanta" (93): o instanţă naţională poate suspenda ordinele de recuperare cu respectarea următoarelor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 5 mai 2011 in Jurnalul Oficial 115L

Decizia 6/2013 [A] privind examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la bunurile confiscate prin hotărâri de condamnare sau ca efect al măsurilor administrative cu caracter politic, ce pot fi restituite prin echivalent

...ca fiind imobile preluate în mod abuziv.Interpretarea propusă nu încalcă art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a afirmat în mod constant că normele Convenţiei Europene nu impun statelor contractante nicio obligaţie specifică de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 29 aprilie 2013 in M.Of. 245 din 29-apr-2013

Decizia 12/1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995

...care prevede ca infractiunile, pedepsele si regimul executarii acestora se reglementeaza prin lege organica. In sprijinul acestui argument este invocata jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, care a extins garantiile prevazute la art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului la toate categoriile de pedeapsa, deci si la sanctiunile contraventionale, al caror regim trebuie asadar reglementat prin......ordin financiar din sfera regimului valutar, care nu intra in domeniul de reglementare al legii organice. S-a aratat ca jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, bazata pe interpretarea art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului, nu este de natura...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 11 martie 1999 in M.Of. 104 din 11-mar-1999

Decizia 104/2001 [A] referitoare la constitutionalitatea Legii privind protectia informatiilor clasificate

...principiului legalităţii incriminării şi pedepsei, înscris în art. 23 alin. (9) din Constituţie, precum şi în art. 7 din Convenţia europeană a drepturilor omului, aplicat potrivit art. 20 din Constituţie". Se mai arată că în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului s-a statuat că, pentru ca o faptă să fie considerată ca fiind prevăzută de......ca şi dispoziţiile art. 49 din Constituţia României, precum şi ale art. 8, 9, 10, 17 şi 18 din Convenţia europeană a drepturilor omului, interpretate în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, aplicate în temeiul art. 20 din Constituţie". Faptul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 16 mai 2001 in M.Of. 253 din 16-mai-2001

Document din 2000 privind raportul COMISIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI pronuntat in cauza C.C.M.C. impotriva Romaniei (Plangerea nr. 32.922/96)

...reaminteşte că durata rezonabilă a unei proceduri se apreciază conform împrejurărilor cauzei şi ţinându-se seama de criteriile consacrate de jurisprudenţa organelor convenţiei, în special de complexitatea cauzei, comportamentul reclamantului, precum şi de cel al autorităţilor competente (a se vedea, între altele Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Hotărârea Vernillo împotriva Franţei din 20 februarie 1991, seria A nr. 198, pag. 12, paragraful 30).79......într-un termen rezonabil o hotărâre definitivă asupra încălcărilor drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil (a se vedea Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Hotărârea Vocaturo împotriva Italiei din 24 mai 1991, seria A nr. 206-C, pag. 32, paragraful 17...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 20 iunie 2000 in M.Of. 277 din 20-iun-2000

Decizia 800/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. c) din Legea minelor nr. 85/2003

...Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 17 iunie 2003, Curtea Constituţională a preluat considerentele de principiu din jurisprudenţa în această materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a arătat, de pildă, invocând Hotărârea din 21 februarie 1984, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Ozturk împotriva Germaniei, paragraful 50, că, pentru a reţine existenţa unei acuzaţii în materie penală......situat în afara sferei penalului, din perspectiva garanţiilor instituite de art. 6 din Convenţie, astfel cum a fost interpretat în jurisprudenţa instanţei europene, domeniul contravenţional intră sub incidenţa acestei norme. Astfel, instanţa europeană, în Cauza Anghel împotriva României, paragraful 51, a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 19 februarie 2016 in M.Of. 130 din 19-feb-2016

Decizia 286/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

...din Protocolul nr. 1 la Convenţie, referitor la dreptul la alegeri libere. Textele convenţionale menţionate stabilesc în acest sens, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, faptul că democraţia reprezintă un element fundamental în ordinea publică europeană (Cauza Zdanoka împotriva Letoniei), statul are un rol de ultim garant al pluralismului, rol care presupune ca acesta, adoptând măsuri......la problema proporţionalităţii măsurilor utilizate de legiuitor în privinţa limitării dreptului de alegeri libere/dreptului de a fi ales, în jurisprudenţa europeană s-a reţinut că, chiar un sistem ce fixează un prag relativ ridicat, spre exemplu, privitor la numărul de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 16 iunie 2016 in M.Of. 451 din 16-iun-2016

Decizia 8/2016 [A] privind examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi art. 7 lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 460 alin. 1, art. 246 alin. 1 şi 3 şi art. 274 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, în prezent art. 790 alin. (1), art. 406 alin. (1) şi (3) şi art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în referire la obligarea executorului judecătoresc la plata cheltuielilor de judecată, în situaţia în care acesta a renunţat la cererea de validare a popririi ori aceasta a fost respinsă de instanţă, ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de către terţul poprit sau de către debitor

...pentru motivul că "organul de executare refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege".7. În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că, în cazul executării silite a unei sentinţe sau decizii, executarea trebuie să fie considerată......fi" (Cauza Pini şi Bertani/Manera şi Atripaldi împotriva României, 2004).21. Sub acest aspect, subliniind importanţa executării silite, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în jurisprudenţa sa, că dreptul de acces la justiţie ar fi iluzoriu şi lipsit de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 iunie 2016 in M.Of. 480 din 28-iun-2016

Decizia 23/2015 [A] privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 50 alin. 3 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările din România, cu privire la posibilitatea acordării de despăgubiri rudelor celui vinovat de producerea accidentului, ca urmare a decesului produs din culpa exclusivă a victimei înseşi, în cazul asigurării de răspundere civilă obligatorie, R.C.A.

...de şoferul soţ sau rudă cu ei.Totodată, este necesar a fi menţionat faptul că, atât în cea dintâi orientare jurisprudenţială, cât şi în cea de a doua, instanţele au folosit argumentul sprijinit pe conţinutul Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei......sau conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului.Tocmai această omisiune a normei interne în indicarea, similar normei de nivel european, că, în cazul acestor subiecte, dreptul la reparaţie priveşte vătămările lor corporale ("...nu vor fi excluşi de la beneficiul asigurării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 1 februarie 2016 in M.Of. 71 din 01-feb-2016