Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 804 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.871 acte

Hotarirea 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

...promovării investiţiilor străine în România;m)elaborează şi prezintă prim-ministrului analize şi situaţii comparate în legătură cu politica şi legislaţia internaţională în domeniul investiţiilor străine;n)acţionează, inclusiv prin consultări cu investitorii români şi străini, cu organizaţiile profesionale, cu patronatele şi cu Camera de Comerţ şi Industrie a României şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 15 ianuarie 2013 in M.Of. 33 din 15-ian-2013

Legea 285/2011 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011 şi aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011

...şi până la mijlocul lui 2012 se vor organiza licitaţiile. Pentru rezolvarea problemelor de guvernantă a ÎS vom elabora (în consultare cu BM) şi vom aproba legislaţia prin care se va îmbunătăţi guvernanta acestor companii, se va introduce obligativitatea auditurilor externe independente periodice la aceste companii şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 decembrie 2011 in M.Of. 906 din 21-dec-2011

Hotarirea 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative

...se asigura implementarea reglementărilor internaţionale de asigurări sociale, la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare;4.elaborează legislaţia pentru crearea cadrului instituţional necesar implementării şi funcţionării sistemului de pensii administrate privat;5.asigură, prin Casa Naţională de Pensii Publice, informarea şi consultarea asiguraţilor, precum şi a pensionarilor asupra problemelor care vizează interesele acestora;6.monitorizează şi evaluează modul de implementare a politicilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 mai 2014 in M.Of. 332 din 07-mai-2014

Regulament din 2005 de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

...de aplicare a unor sancţiuni disciplinare;p)propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;q)aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul regulament;r)recomandă, spre aprobare, directorului participarea organizată a elevilor la activităţi în cluburi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 septembrie 2005 in M.Of. 874 din 29-sep-2005

Legea 49/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

...2) se emite numai dacă proiectul sau planul nu afectează în mod negativ integritatea ariei naturale protejate respective şi după consultarea publicului, în conformitate cu legislaţia în domeniu.(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în cazul în care evaluarea adecvată relevă efecte negative semnificative...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 13 aprilie 2011 in M.Of. 262 din 13-apr-2011

Ordonanta urgenta 111/2011 privind comunicaţiile electronice

...s-au modificat.(3)Revocarea autorizaţiei generale în cazurile stabilite la alin. (2) se realizează numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 135.Art. 10(1)Persoanele autorizate în condiţiile art. 6 să furnizeze reţele sau servicii de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi, în condiţiile prevăzute în legislaţia în vigoare.(2)Persoanele autorizate în condiţiile art. 6 să furnizeze reţele publice de comunicaţii electronice sau servicii de comunicaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 27 decembrie 2011 in M.Of. 925 din 27-dec-2011

Legea 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere*) - Republicare

...cu modificările şi completările ulterioare.CAPITOLUL VIII:Dispoziţii finaleArt. 50Prezenta lege nu aduce atingere drepturilor la informare şi consultare ale salariaţilor, prevăzute de legislaţia română în vigoare.Art. 51Prezenta lege intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.Prezenta lege transpune...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 13 aprilie 2007 in M.Of. 250 din 13-apr-2007

Directiva 2001/24/CE/04-apr-2001 privind reorganizarea şi lichidarea instituţiilor de credit

...cu privire la un bun sau un drept de care instituţia de credit a fost lipsită sunt reglementate doar de legislaţia statului membru în care cauza se află pe rol.Art. 33:Secretul profesionalToate persoanele care trebuie să primească sau să transmită informaţii în cadrul procedurilor de informare sau consultare prevăzute la articolele 4, 5, 8, 9, 11 şi 19 sunt supuse secretului profesional, în conformitate cu normele şi condiţiile...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Ordonanta urgenta 77/2014 privind procedurile naţionale In domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

...se transmite în fază de proiect Consiliului Concurenţei, care emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat.(6)Avizele Consiliului Concurenţei vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei imediat după adoptare.SECŢIUNEA 2:Consultări prealabileArt. 8(1)Autorităţile publice centrale şi locale, precum şi alte entităţi controlate de stat pot iniţia consultări prealabile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 9 decembrie 2014 in M.Of. 893 din 09-dec-2014

Acord de imprumut din 1997 de Imprumut-Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale,etapa a II-a, dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare,semnat la Bucuresti la 4 august 1997

...calitatea serviciilor;i)încadrarea în normele de protecţie a mediului (inclusiv un plan de acţiuni pentru a realiza încadrarea în legislaţia şi standardele de mediu româneşti şi ale Uniunii Europene).(8)Consultarea publicului4.ACHIZITIICu excepţia cazurilor în care Banca convine altfel, achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii, inclusiv servicii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 august 1997 in M.Of. 218 din 28-aug-1997