Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 804 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.011 acte

Acord din 30-dec-2020 COMERCIAL ŞI DE COOPERARE ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE, PE DE O PARTE, ŞI REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD, PE DE ALTĂ PARTE

...vedere legal de a limita dobândirea secretului comercial;(c)dobândirea, utilizarea sau divulgarea unui secret comercial prevăzută sau permisă de legislaţia fiecărei părţi;(d)exercitarea dreptului lucrătorilor sau al reprezentanţilor lucrătorilor la informare şi la consultare în conformitate cu actele cu putere de lege şi normele administrative ale părţii respective.5.Nicio dispoziţie a prezentei secţiuni......nivelurilor de protecţie], fiecare parte respectă rolul şi autonomia partenerilor sociali la nivel naţional, în cazurile relevante, în conformitate cu legislaţia şi practicile aplicabile.Art. 64:Soluţionarea litigiilor1.Părţile depun toate eforturile, prin dialog, consultare, schimb de informaţii şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 31 decembrie 2020 in Jurnalul Oficial 444L

Regulamentul 765/09-iul-2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93

...punctul de vedere într-un termen adecvat, de cel puţin zece zile, cu excepţia cazurilor în care o astfel de consultare nu este posibilă din cauza urgenţei măsurii care urmează a fi luată, justificată pe baza cerinţelor în materie de sănătate şi siguranţă sau a altor motive legate de interesul public reglementate de legislaţia comunitară de armonizare corespunzătoare. În cazul în care au fost luate măsuri fără audierea operatorului economic, operatorului i se oferă...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 13 august 2008 in Jurnalul Oficial 218L

Acord din 09-apr-2001 DE STABILIZARE ŞI DE ASOCIERE între Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte

...cooperare în aceste domenii, inclusiv la nivel regional.(2)Cooperarea în domeniile menţionate la alineatul (1) se bazează pe o consultare reciprocă şi pe o coordonare strânsă între părţi şi presupune furnizarea unei asistenţe tehnice şi administrative pentru:- schimbul de informaţii privind legislaţia şi practicile aplicate;- elaborarea de legislaţie;- consolidarea eficienţei instituţionale;- formarea personalului;- siguranţa documentelor de călătorie şi detectarea documentelor falsificate.(3)Această cooperare se axează în special...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Hotarirea 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

...se asigura implementarea reglementărilor internaţionale de asigurări sociale, la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare;4.elaborează legislaţia pentru crearea cadrului instituţional necesar implementării şi funcţionării sistemului de pensii administrate privat;5.asigură informarea şi consultarea asiguraţilor, precum şi a pensionarilor asupra problemelor care vizează interesele acestora;6.monitorizează şi evaluează modul de implementare a politicilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 22 ianuarie 2013 in M.Of. 47 din 22-ian-2013

Norme Metodologice din 2007 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

...între partile participante, astfel încât sa rezulte periodic o singura obligatie finala neta a uneia dintre parti, în conformitate cu legislatia în materie în vigoare si în baza normelor emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta;(4)Ministerul Economiei si Finantelor elaboreaza cu consultarea Bancii Nationale a României strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale pe care o înainteaza spre aprobare Guvernului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 decembrie 2007 in M.Of. 870 din 19-dec-2007

Ordinul 456/2004 pentru aprobarea tarifelor privind activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

...proprietar din planuri de amplasament şi delimitare sau alte acte şi documentaţii
Pagina A4
50.000
8.19
Serviciul de consultare arhivă şi eliberare din carnetele cu titluri de proprietate
titlu de proprietate
150.000
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1278 din data de 30 decembrie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 30 decembrie 2004 in M.Of. 1278 din 30-dec-2004

Directiva 2008/104/CE/19-nov-2008 privind munca prin agent de muncă temporară

...de a asigura funcţionarea corespunzătoare a pieţei muncii şi prevenirea abuzurilor.(2)Până la 5 decembrie 2011, statele membre, după consultarea partenerilor sociali, în conformitate cu legislaţia naţională, cu practicile şi convenţiile colective, revizuiesc orice restricţie sau interdicţie privind utilizarea muncii temporare, pentru a verifica dacă acestea......pe considerente de sex, rasă sau origine etnică, religie, convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, trebuie respectate în conformitate cu legislaţia, reglementările, dispoziţiile administrative, convenţiile colective şi/sau orice alte dispoziţii generale.(2)În ceea ce priveşte remuneraţiile, statele membre, în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 5 decembrie 2008 in Jurnalul Oficial 327

Regulamentul 466/08-mar-2001 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare

...96/5/CE (6) a Comisiei, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 1999/39/CE (7). După consultarea CSA, nivelurile maxime specifice pentru aceste produse alimentare trebuie stabilite cât mai curând posibil. Până atunci, nivelurile stabilite în prezentul regulament trebuie aplicate respectivelor produse alimentare, în măsura în care legislaţia internă nu stabileşte niveluri mai stricte.(4)JO L 175, 4.7.1991, p. 35.(5)JO L 139, 2...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Norma din 2003 pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003

...date şi informaţii se realizează în baza solicitării scrise, aprobată de A.N.R.M., cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, în termen de 10 zile de la depunerea acesteia, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitării de către solicitant a tarifelor de consultare şi achiziţionare a datelor şi informaţiilor, stabilite de către A.N.R.M.(2)Solicitarea de acces la date şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 4 noiembrie 2003 in M.Of. 772 din 04-noi-2003

Directiva 2009/125/CE/21-oct-2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (reformare)

...inclusiv în legătură cu pieţele din afara Comunităţii, inovaţie, acces pe piaţă şi costuri şi beneficii;c)ţine seama de legislaţia internă de mediu pe care statele membre o consideră relevantă;d)procedează la consultarea corespunzătoare a părţilor interesate;e)elaborează un memorandum explicativ al proiectului de măsură de punere în aplicare pe baza evaluării...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 31 octombrie 2009 in Jurnalul Oficial 285L