Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1427 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 617.588 acte

Decizia 4/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''dacă dobânda legală penalizatoare acordată prin hotărâri judecătoreşti pentru eşalonarea plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti cu titlu de drepturi salariale reprezintă venituri salariale sau venituri asimilate salariilor în sensul art. 55 alin. (2) lit. j^1) din Legea privind Codul fiscal nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare [art. 76 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare], supuse impozitării şi plăţii celorlalte contribuţii sau reprezintă despăgubiri în sensul art. 42 lit. b) din Legea nr. 571/2003 [art. 62 lit. h) din Legea nr. 227/2015], nesupuse impozitului''

...că nu a identificat hotărâri judecătoreşti în care să se regăsească problema de drept pusă în discuţie, comunicând în schimb practica judiciară divergentă a tribunalelor din circumscripţia sa, în materia juridică supusă discuţiei (Sentinţa civilă nr. 965 din 29 mai 2017, pronunţată......571/2003 [dispoziţiile art. 62 lit. h) din Legea nr. 227/2015], nesupuse impozitului. Au fost depuse şi exemple de practică judiciară a Tribunalului Teleorman - Secţia conflicte de munca, asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal (Sentinţa civilă nr. 435 din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 martie 2018 in M.Of. 213 din 09-mar-2018

Decizia 81/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...211/2016 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile.Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar au fost depuse practica judiciară identificată şi punctele de vedere teoretice ale instanţelor naţionale, precum şi raportul întocmit de judecătorul-raportor. Se mai referă că......fiind depus de către apelanta-reclamantă, prin avocat, un punct de vedere privind chestiunea de drept supusă judecăţii, însoţit de practică judiciară şi înscrisuri doveditoare.Doamna judecător Lavinia Curelea, preşedintele completului, constată că nu există chestiuni prealabile sau excepţii, iar Completul
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 ianuarie 2018 in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Decizia 11/2016 [A] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia a II-a civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la modul de interpretare a art. 105 alin. (1) şi (2) şi art. 106 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a lămuri dacă administratorul/lichidatorul judiciar are dreptul de a verifica creanţe bugetare constatate prin titluri executorii, contestate în termen legal, şi care sunt limitele acestei verificări, având în vedere şi faptul ca aceste creanţe sunt constatate printr-un act fiscal emis în regim de putere publică

...instanţa în procedura contenciosului administrativ fiscal, iar nu administratorul judiciar în cadrul procedurii insolvenţei.Totodată, s-a reţinut că în practica judiciară, sub imperiul vechii reglementări, dar care îşi păstrează actualitatea şi în prezent, după intrarea în vigoare a Legii nr. 85......volum III), a comunicat că la nivelul Secţiei judiciare - Serviciul judiciar civil nu s-a verificat şi nu se verifică practică judiciară în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în problema de drept care formează obiectul sesizării Curţii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iunie 2016 in M.Of. 436 din 10-iun-2016

Decizia 4/2019 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Cum se determină rezerva succesorală, cotitatea disponibilă specială şi cota succesorală a soţului supravieţuitor instituit legatar universal, în condiţiile în care vine la moştenire în concurs cu alţi descendenţi ai defunctului decât cei comuni, prin raportare la prevederile art. 972, art. 1.055, art. 1.074, art. 1.086, art. 1.087, art. 1.088, art. 1.089 şi art. 1.090 din noul Cod civil''

...supravieţuitor a fost instituit şi legatar universal, în acest sens, în literatura de specialitate aferentă vechii reglementări, cu trimitere la practica judiciară, inclusiv a instanţei supreme, au fost exprimate cel puţin cinci opinii cu privire la modul de calcul al cotităţii disponibile......Cod civil aduce, în cuprinsul art. 1.086-1.090, precizări suplimentare, textele legale nu sunt la adăpost de interpretări, practica judiciară depusă de apelanta-pârâtă (Sentinţa civilă nr. 5.303 din 25.05.2019, pronunţată de Judecătoria Braşov, Sentinţa civilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 februarie 2019 in M.Of. 132 din 19-feb-2019

Decizia 19/2020 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 90 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. 1.617 alin. (3) din Codul civil

...hotărâri prealabile.5. Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar au fost depuse răspunsurile instanţelor naţionale referitoare la practica judiciară, precum şi raportul întocmit de judecătorul-raportor. Se mai referă asupra faptului că raportul a fost comunicat părţilor, în conformitate......această condiţie este îndeplinită, întrucât din examenul jurisprudenţial efectuat de către instanţă nu rezultă că s-ar fi cristalizat o practică judiciară unitară şi constantă în legătură cu chestiunile de drept a căror lămurire se solicită, situaţie care justifică interesul în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 martie 2020 in M.Of. 244 din 25-mar-2020

Decizia 16/2020 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 666 alin. (5) pct. 2 din Codul de procedură civilă

...Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui recurs în interesul legii.6. Preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept constată că nu
......în procedura necontencioasă a încuviinţării executării silite nu se poate examina componenţa soldului facturii care constituie titlu executoriu, această examinare judiciară putând fi făcută doar pe calea contestaţiei la executare.V. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie45. Curtea de Apel Ploieşti...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iunie 2020 in M.Of. 534 din 22-iun-2020

Decizia 37/2019 [R] privind examinare sesizării formulată de Tribunalul Suceava - Secţia I civilă, în Dosarul nr. 5.049/285/2017, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile

...pune în discuţie îndreptăţirea unităţii de cult pârâte la reconstituirea dreptului de proprietate în baza acestor prevederi legale, părţile, respectiv practica judiciară exprimând puncte de vedere contrare cu privire la incidenţa şi interpretarea acestora.7. În mod greşit apelanta-pârâtă contestă relevanţa......580 de dosare similare.15. Instanţa de sesizare apreciază că, faţă de multitudinea cauzelor şi complexitatea chestiunilor de drept incidente, practica judiciară neunitară este inerentă, impunându-se statuarea unor dezlegări de principiu de către instanţa supremă.16. S-a arătat că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 noiembrie 2019 in M.Of. 941 din 25-noi-2019

Decizia 30/2018 [R] referitoare la examinarea sesizării cu privire la dezlegarea unei chestiuni de drept privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006

...nr. 27/2006 nu a fost circumscrisă ipotezei care face obiectul chestiunii de drept invocate prin prezenta sesizare, iar din practica judiciară identificată nu rezultă, cu evidenţă, interpretarea corectă care trebuie dată dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din actul normativ anterior menţionat......22. Curţile de apel Alba Iulia, Constanţa, Galaţi, Oradea, Târgu Mureş şi Timişoara au comunicat că nu a fost identificată practică judiciară şi nu au exprimat un punct de vedere cu privire la chestiunea de drept în discuţie.23. Curtea de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 iulie 2018 in M.Of. 635 din 20-iul-2018

Decizia 62/2019 [A] referitoare la pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...119/2019, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile.Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar au fost depuse practica judiciară identificată şi punctele de vedere teoretice ale instanţelor naţionale, precum şi raportul întocmit de judecătorul-raportor. Se mai referă asupra......formă de învăţământ - de zi, nivel de învăţământ universitar.26. Această interpretare este în corelare şi cu dezlegările date în practica judiciară sintagmei "continuarea studiilor" din conţinutul art. 499 alin. (3) din Codul civil, în sensul că obligaţia părinţilor de a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 ianuarie 2020 in M.Of. 51 din 27-ian-2020

Decizia 3/2019 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''instanţa de judecată poate lua act de acordul de mediere, prin care părţile s-au înţeles cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului, conform art. 64 alin. (2) şi art. 59 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare?''

...ce nu pot face obiectul convenţiei părinţilor.Aceeaşi este şi opinia majoritară a judecătorilor Judecătoriei Piatra-Neamţ.S-a ataşat practică judiciară relevantă. Curtea de Apel Braşov a exprimat opinia admisibilităţii cererilor care au ca obiect consfinţirea acordului de mediere privind desfacerea......de Judecătoria Bârlad.Curtea de Apel Oradea a comunicat că la nivelul Tribunalului Satu Mare şi al Judecătoriei Satu Mare practica judiciară este în sensul ca nu se poate lua act de acordul de mediere prin care părţile s-au înţeles...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 februarie 2019 in M.Of. 125 din 18-feb-2019