Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1221 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.375 acte

Decizia 1656/2010 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

...la tratatele internaţionale privind drepturile omului, prin raportare la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi ale art. 148 alin. (2) şi (4) privind integrarea în Uniunea Europeană, prin raportare la dispoziţiile din tratatele constitutive ale Uniunii Europene şi la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.Atât Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cât şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 2011 in M.Of. 79 din 31-ian-2011

Decizia 45/2016 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: ''1. Dispoziţiile art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 554/2004), se interpretează în sensul că motivul de revizuire este admisibil în baza unor decizii ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) ulterioare hotărârii a cărei revizuire se cere şi în lipsa invocării dispoziţiilor de drept unional în litigiul de bază sau motivul de revizuire este admisibil doar în baza deciziilor CJUE existente la data pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere şi în condiţiile invocării respectivelor dispoziţii în litigiul de bază?; 2. în ipoteza admisibilităţii cererii de revizuire, care este termenul în care se poate formula cererea de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004?''

...încălcate prin hotărârea a cărei revizuire se cere7, ca o consecinţă a principiului supremaţiei şi aplicabilităţii directe a dreptului european.7Curtea de Apel Ploieşti, Tribunalul Prahova.VII. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale31. Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.609 din 9 decembrie 2010, prevederile art. 21 alin. (2) teza......unei hotărâri pronunţate de către o instanţă de ultim grad, această hotărâre fiind întemeiată pe o interpretare eronată a dreptului european, având în vedere jurisprudenţa Curţii ulterioară acestei hotărâri, dreptul european nu impune condiţia să fi fost invocat de către reclamantul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 mai 2017 in M.Of. 386 din 23-mai-2017

Decizia 668/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, ale anexelor nr. 1-4 la această ordonanţă de urgenţă, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, în ansamblul său

...Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia invocată este neîntemeiată, deoarece dispoziţiile legale atacate sunt în concordanţă cu legislaţia europeană şi cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a......unei anumite interpretări date Tratatului poate fi aceea ca o dispoziţie a unei legi naţionale să fie incompatibilă cu dreptul european.Efectele acestei hotărâri preliminare sunt cele arătate în jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, şi anume că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iulie 2011 in M.Of. 487 din 08-iul-2011

Decizia 1338/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 329 din Codul de procedură civilă

...Curţi de Casaţie şi Justiţie, contribuind la consolidarea statului de drept.De asemenea, Curtea a reţinut că divergenţele profunde de jurisprudenţă sunt susceptibile a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţă sa. Astfel, în Hotărârea din 1 decembrie 2005, pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, paragraful 98, Curtea Europeană a Drepturilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 decembrie 2011 in M.Of. 895 din 16-dec-2011

Decizia 91/2018 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 10, art. 11 alin. (1) lit. d) şi art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, precum şi a dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, în forma anterioară modificării prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

...exercitare a acesteia, într-un mod suficient de clar încât să ofere cetăţeanului o protecţie adecvată împotriva ingerinţelor arbitrare. În jurisprudenţa sa privind măsurile de supraveghere secretă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a elaborat următoarele garanţii minime, care ar trebui prevăzute în dreptul statutar pentru a evita abuzurile de......timp cât circumstanţierea acestora la materia în care reglementează este efectuată de practica internă, aspect ce este în concordanţă cu jurisprudenţa europeană şi cu jurisprudenţa anterioară a Curţii Constituţionale.Pe de altă parte, în conţinutul art. 3 din Legea nr. 51...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 aprilie 2018 in M.Of. 348 din 20-apr-2018

Decizia 161/1998 privind exceptia de neconstitutionalitate a art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995

...care prevede ca infractiunile, pedepsele si regimul executarii acestora se reglementeaza prin lege organica. In sprijinul acestui argument este invocata jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, caer a extins granitiile prevazute la art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului la toate categoriile de ,,pedeapsa", deci si la sanctiunile contraventionale al caror regim trebuie asadar reglementat prin......proprietate garantat de art. 41 si 135 din Constitutie, precum si de art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia europeana a drepturilor omului. In acest sens, se arata ca nici art. 1 din protocol si nici jurisprudenta Curtii Europene a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 ianuarie 1999 in M.Of. 3 din 11-ian-1999

Decizia 157/1998 privind exceptia de neconstitutionalitate a art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995

...calculul lor se face pe baza de cote procentuale progresive, ceea ce conduce la amenzi nelimitate. De asemenea, este invocata jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, care a extins garantiile prevazute la art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului la toate categoriile de ,,pedeapsa", deci si la sanctiunile contraventionale al caror regim trebuie asadar reglementat prin......proprietate garantat de art. 41 si 135 din Constitutie, precum si de art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia europeana a drepturilor omului. In acest sens, se arata ca nici art. 1 din protocol si nici jurisprudenta Curtii Europene a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 ianuarie 1999 in M.Of. 3 din 11-ian-1999

Decizia 534/2018 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 alin. (2) şi (4) din Codul civil

...apreciere statelor, care trebuie să asigure, prin legislaţia adoptată, un just echilibru între interesele concurente. Dincolo de absenţa unui consens european în această materie, se poate constata o evoluţie a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, în direcţia recunoaşterii juridice a identităţii sexuale a homosexualilor, sub aspectul exercitării dreptului la viaţă......Carta drepturilor fundamentale, este un drept fundamental, având acelaşi domeniu de aplicare precum cel garantat de articolul 8 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, şi având în vedere jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 octombrie 2018 in M.Of. 842 din 03-oct-2018

Carta din 12-dec-2007 CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE

...a principiului subsidiarităţii, drepturile care rezultă în principal din tradiţiile constituţionale şi din obligaţiile internaţionale comune statelor membre, din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, din Cartele sociale adoptate de Uniune şi de către Consiliul Europei, precum şi din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. În acest context, carta va fi interpretată......p. I-621 punctul 45). Potrivit acestei norme, se subînţelege că integrarea cartei în articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană nu poate fi interpretată ca extinzând ca atare gama acţiunilor statelor membre considerate "ca punând în aplicare dreptul Uniunii" [în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 decembrie 2007 in Jurnalul Oficial 303C

Decizia 491/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII ''Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv'' din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 27 din 14 noiembrie 2011

...în lumina deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, nu conţine dispoziţii mai favorabile şi contravine Convenţiei, interpretată în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, rezultă evident că aplicarea corpului legal în dauna "blocului de convenţionalitate" constituie o încălcare a dispoziţiilor art. 20 din Constituţie.Or, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit deja, în jurisprudenţa sa în materie, că Legea nr. 247/2005 contravine dispoziţiilor convenţionale, întrucât, deşi deschide reclamanţilor accesul la o procedură administrativă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 ianuarie 2014 in M.Of. 61 din 24-ian-2014