Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 85 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.834 acte

Directiva 2012/27/UE/25-oct-2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE

...facturarea consumului lor individual de energie şi având în vedere posibilităţile asociate cu procesul de implementare a sistemelor de contorizare inteligentă şi de introducere a contoarelor inteligente în statele membre, este important să se îmbunătăţească claritatea cerinţelor dreptului Uniunii din acest domeniu. Aceasta ar trebui să contribuie la reducerea costurilor de implementare a sistemelor de contorizare inteligentă prevăzute...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 noiembrie 2012 in Jurnalul Oficial 315L

Buget din 20-nov-2013 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2014/67/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014

...în aplicare a Programului Orizont 2020, în special a obiectivelor specifice "Energie sigură, ecologică şi eficientă" şi "Mijloace de transport inteligente, ecologice şi integrate" din cadrul priorităţii "Provocări societale". Obiectivul său este dezvoltarea de soluţii ecologice şi viabile din punct de vedere comercial care utilizează hidrogenul drept vector energetic şi pilele de combustie drept convertoare de energie.Contribuţiile statelor AELS în conformitate cu Acordul privind Spaţiul Economic European, în special articolul 82 şi Protocolul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 februarie 2014 in Jurnalul Oficial 51L

Buget din 30-nov-2017 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2018/251 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2018

...şi punerea în aplicare a unei strategii RIS3 în regiunea greacă Macedonia de Est şi Tracia (RMET), care a servit drept spaţiu de testare a teoriei privind specializarea inteligentă. Ea furnizează un sprijin potrivit şi specific pentru activităţile din anumite regiuni rămase în urmă, precum şi o abordare orizontală......a le permite consumatorilor să ocupe un loc central în cadrul pieţei interne, în contextul unei strategii generale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin contribuţia sa la protecţia sănătăţii, siguranţei şi intereselor economice şi juridice ale consumatorilor, precum şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 februarie 2018 in Jurnalul Oficial 57L

Ordinul 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

...utilizatorului direct sau prin intermediul furnizorului la datele prevăzute la pct. 5. lit. j), dacă acesta are montat un contor inteligent.3.Drepturile operatorului de distribuţie Operatorul de distribuţie are următoarele drepturi:a)să stabilească împreună cu utilizatorul, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, condiţiile privind deconectarea manuală şi limitarea consumului, aplicate în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iunie 2015 in M.Of. 462 din 26-iun-2015

Actul din 19-mar-1997 SCHIMB DE SCRISORI de consemnare a înţelegerii dintre Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii, Japonia, Australia, Canada şi ţările AELS Norvegia şi Elveţia privind principiile de cooperare internaţională în materie de activităţi de cercetare şi dezvoltare în domeniul sistemelor de fabricaţie inteligente

...ÎN DOMENIUL FABRICAŢIEI AVANSATECapitolul I:SCOPPrezentul document stabileşte termenii de referinţă pentru participanţii la programul sistemelor de fabricaţie inteligente IMS (Intelligent Manufacturing Systems - IMS) de cooperare internaţională în materie de cercetare şi dezvoltare în domeniul sistemelor de fabricaţie inteligente. Aceşti termeni de referinţă nu au ca scop crearea de obligaţii în dreptul naţional sau internaţional.Capitolul II:OBIECTIVEObiectivele programului IMS sunt următoarele:A)să permită operaţii de fabricare mai complexe;B...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Buget din 25-nov-2015 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2016

...unei creşteri bazate pe inovare şi pe orientarea către export a forţelor de producţie locale.Aceasta ar trebui să servească drept model de creştere pentru alte regiuni de convergenţă din Grecia şi din Europa.Fondurile disponibile din partea Uniunii ar trebui să sprijine dezvoltarea şi punerea în aplicare a strategiei regionale de specializare inteligentă, concentrându-se în special pe:- crearea şi/sau consolidarea legăturilor dintre sectorul industrial/manufacturier regional orientat spre exterior şi organismele......şi punerea în aplicare a unei strategii RIS3 în regiunea greacă Macedonia de Est şi Tracia (REMTh), care a servit drept spaţiu de testare a teoriei privind specializarea inteligentă. Ea îşi extinde domeniul de aplicare la furnizarea unui sprijin potrivit şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 februarie 2016 in Jurnalul Oficial 48L

Regulamentul 651/17-iun-2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat

...i)-(iii), inclusiv a sistemelor de protecţie, monitorizare şi control la toate tensiunile şi posturile de transformare; şi(v)reţele inteligente, definite drept orice echipament, linie, cablu sau instalaţie, atât la nivelul transportului, cât şi al distribuţiei la tensiune joasă şi medie, care are ca obiectiv comunicarea digitală bidirecţională, monitorizarea interactivă, inteligentă şi în timp real sau aproape real şi gestionarea producţiei, a transportului, a distribuţiei şi a consumului de energie electrică...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 iunie 2014 in Jurnalul Oficial 187L

Hotarirea 1424/2003 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale (2003-2007)

...dintre pârghiile de bază ale dezvoltării economice, sociale şi culturale a naţiunii. în acest context se poate aprecia că protecţia drepturilor de proprietate intelectuală este de o mare importanţă, esenţa, scopul şi finalitatea acesteia fiind protejarea produsului inteligenţei umane şi în acelaşi timp garantarea beneficiului consumatorilor de a se folosi de acest produs.Strâns legată de acest domeniu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 decembrie 2003 in M.Of. 905 din 18-dec-2003

Hotarirea 965/2001 privind aprobarea Politicii industriale a Romaniei si a Planului de actiune

...achiziţionare "pe cale electronică"
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI)
2003-2004
- proiectarea de instrumente de politică comercială care să aibă drept scop îmbunătăţirea structurii producţiei în vederea realizării de produse cu cerere la export şi cu valoare adăugata mare, cu un înalt grad de inteligenţă încorporată în condiţiile globalizării economice
Ministerul Afacerilor Externe (MAE)+MlR
2001-2006
- elaborarea şi implementarea de înţelegeri bilaterale, între România
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 octombrie 2001 in M.Of. 648 din 16-oct-2001

Buget din 12-dec-2018 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2019/333 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2019

...a le permite consumatorilor să ocupe un loc central în cadrul pieţei interne, în contextul unei strategii generale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin contribuţia sa la protecţia sănătăţii, siguranţei şi intereselor economice şi juridice ale consumatorilor, precum şi la promovarea dreptului acestora la informare, educaţie şi organizare în vederea protejării intereselor lor, sprijinind integrarea acestor interese ale consumatorilor în alte domenii......protecţie a consumatorilor şi oferirea de sprijin organizaţiilor de consumatori, luând, de asemenea, în considerare nevoile specifice ale consumatorilor vulnerabili;- drepturi şi măsuri reparatorii: dezvoltarea şi consolidarea drepturilor consumatorilor, în special prin măsuri de reglementare inteligentă şi îmbunătăţirea accesului la măsuri...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 7 martie 2019 in Jurnalul Oficial 67L