Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1550 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 656.304 acte

Ordinul 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...entităţi supuse regimului transparenţei fiscale |_| modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii |_|
4. Obiectul principal de activitate |______________| Cod CAEN |_|_|_|_|
5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa |_________|
6. Documentul de
......entităţi supuse regimului transparenţei fiscale |_| modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii |_|
4. Obiectul principal de activitate |_______________| Cod CAEN |_|_|_|_|
5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa |_________|
6. Documentul
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2012 in M.Of. 72 din 30-ian-2012

Hotarirea 1324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare

...şi C.I.F. ......., având sediul social declarat în .................. .Contribuabilul are, conform certificatului de înmatriculare, ca obiect principal de activitate ..........., cod CAEN ......., şi desfăşoară activitatea de ............., cod CAEN .......... .Contribuabilul a declarat că are deschise următoarele conturi bancare şi următoarele subunităţi ................. .Controlul s-a efectuat la adresa ....................., în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 noiembrie 2009 in M.Of. 800 din 24-noi-2009

Hotarirea 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

...finanţelor,
Varujan Vosganian
ANEXA Nr. 1:LISTA sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat
Nr. crt.
Cod CAEN
Denumire cod CAEN
SECŢIUNEA A - AGRICULTURA, SILVICULTURA ŞI PESCUIT
1
01
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
2
02
Silvicultură şi exploatare forestieră
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2008 in M.Of. 897 din 30-dec-2008

Norme Metodologice din 2003 de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice

..._|_|_|_|_|_|_|_|_|domiciliul: Judeţul/Municipiul ............................ Localitatea .......................... Str. ............................ Nr. ......... Bl ............. , Sc. ........... Et. ...... , Ap ....... , Sector ...... , cod poştal ................. telefon ..................................3.Obiectul activităţii(Conform clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 1) ...........................................3.1.Activitatea principală: .........................................................|_|_|_|_|3.2.Activităţi secundare:a).......................................................................................|_|_|_|_|b......îmi extind activitatea, voi face noua declaraţie pe propria răspundere, corespunzătoare noilor condiţii;
4.
activităţile pe care le efectuez sunt:
Codul CAEN Rev 1
...................................
Denumirea Activităţi:
.................................
Semnătura/ştampila,
* Declaraţia pe propria răspundere privind respectarea normelor de protecţia muncii se va întocmi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 februarie 2003 in M.Of. 108 din 20-feb-2003

Instructiunile 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

...se consideră că raportul nu a fost depus.(3)Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 august 2006 in M.Of. 693 din 14-aug-2006

Ordinul 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie ''Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor'' în cadrul axei prioritare ''Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

...minimis în conformitate cu Ordinul preşedintelui institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN( - Anexa nr. 1 la schemă)
Clasa
Denumire cod CAEN
SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
1310
Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1320
Producţia de ţesături
1330
Finisarea materialelor textile
1391
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 martie 2008 in M.Of. 175 din 06-mar-2008

Ordinul 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

..._|_|
101
|_| Declaraţie rectificativăSe completează cu X în cazul declaraţiilor rectificativeA.Date de identificare a plătitorului
Cod de identificare fiscală: |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|
Denumire
Judeţ ........... Localitate ........... Stradă ........... Număr ........... Bloc ........... Scară ......
Ap. ....... Cod poştal ........... Sector .......... Telefon ........... Fax ........... E-mail ...........
B...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2012 in M.Of. 887 din 27-dec-2012

Contract Colectiv de Munca 2895/2006 UNIC LA NIVEL NAŢIONAL PE ANII 2007-2010

...contractuluiAngajatorul - persoana juridică/fizică............................................, cu sediul/domiciliul în..................................., înregistrată la Oficiul registrului comerţului/autorităţile administraţiei publice din.....................sub nr. ......................, cod fiscal..........................., telefon...................., autorizat să desfăşoare activităţi principale având cod CAEN...................., reprezentat legal prin.............................................., în calitate de................................................,şisalariatul/salariata - domnul/doamna........................................, domiciliat/domiciliată în localitatea............................, str. ....................................nr. ........., judeţul...................., posesor/posesoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 ianuarie 2007 in M.Of. 5 cc din 29-ian-2007

Ordinul 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

...entitate fără personalitate juridică
C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
1. Număr autorizaţie de funcţionare/Număr act legal de înfiinţare
2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
3. Felul sediului
3.1 Plătitor cu sediul central în România
Sediul central
Sucursală
Codul de identificare fiscală a unităţii înfiinţătoare
3.2 Plătitor cu sediul central în străinătate
Ţara
Sediu permanent
Filială
Sucursală
Reprezentanţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 martie 2007 in M.Of. 175 din 13-mar-2007

Norma din 2001 de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

...13:DECLARAŢIA debitelor existente la data de 31.03.2001A.Date de identificare angajator
Denumire angajator
CNP angajator
Cod fiscal
Nr. înreg. Oficiul Registrul Comerţului
Cod CAEN
B.Debite existente la 31.03.2001
Fondul
Contribuţii
Majorări
Penalităţi
Total
1
2
3
4
5=2+3+4
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 mai 2001 in M.Of. 237 din 10-mai-2001