Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 7506 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 742.108 acte

Legea 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului - Republicare

...şi va dispune măsuri asigurătorii.Art. 127Executarea silită împotriva persoanelor prevăzute la art. 124 alin. (1) se efectuează potrivit Codului de procedură civilă.CAPITOLUL V:Dispoziţii tranzitorii şi finaleArt. 128Dispoziţiile prezentei legi se completează, în măsura compatibilităţii lor, cu cele ale Codului de procedură civilă şi ale Codului comercial român.Art. 129Exerciţiul acţiunilor sau, după caz, efectuarea procedurilor prevăzute în prezenta lege se suspendă faţă de debitorii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 13 decembrie 1999 in M.Of. 608 din 13-dec-1999

Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

...membrilor, persoane fizice; denumirea, forma juridică, sediul şi naţionalitatea membrilor, persoane juridice;c)codul numeric personal al membrilor, persoane fizice; codul de identificare a membrilor, persoane juridice, în funcţie de forma juridică a acestora;d)obiectul de activitate al grupului, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale, precum şi a naturii comerciale sau necomerciale a activităţii;e)capitalul subscris şi cel vărsat, cu menţionarea aportului fiecărui membru şi a modului de vărsare......cu 2 ani."5.Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8Constituie infracţiunile prevăzute la art. 254 - 257 din Codul penal, art. 61 şi 82 din prezenta lege şi faptele incriminate în aceste texte săvârşite de manageri, directori...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 21 aprilie 2003 in M.Of. 279 din 21-apr-2003

Regulamentul 2454/02-iul-1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar

...derogare de la dispoziţiile alineatului (1), pentru vinul de Porto, Madeira, Xeres şi muscatel de Setubal care se încadrează la codurile NC 2204 2141, 2204 2151, 2204 29 41 şi 2204 29 51, documentul comercial aprobat întocmit şi autentificat în conformitate cu dispoziţiile articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 986/89 al Comisiei......Acordul privind punerea în aplicare a articolului VII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) încheiat în cadrul negocierilor comerciale multilaterale purtate între 1973 şi 1979 şi prevăzute la articolul 31 alineatul (1) prima liniuţă din cod;b)"mărfuri produse...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Codul Comercial din 1887 - actualizat

...CODUL COMERCIAL AL ROMÂNIEI*) din 16 aprilie 1887Codul Comercial a fost promulgat prin decret la 10 mai 1887 si a intrat in vigoare la 1 septembrie 1887. In...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 27 iunie 1997 in M.Of. 133 din 27-iun-1997

Ordonanta urgenta 51/1998 privind valorificarea unor active bancare - Republicare

...ori alte mecanisme reglementate legal;- alte măsuri de natură să faciliteze valorificarea optimă a creanţelor, inclusiv valorificarea asociată cu creanţe comerciale preluate.(2)AVAB îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin prin acte normative.Art. 13(1)Cesiunea creanţelor bancare neperformante este supusă dispoziţiilor art. 1391 şi următoarele din Codul civil, referitoare la cesiunea de creanţă, şi are ca efect principal subrogarea AVAB în toate drepturile principale şi accesorii ale......îndeplinit funcţia de administrator, director general, director sau director executiv ori care au avut calitatea de acţionar/asociat la societatea comercială debitoare şi din vina cărora creditul nu a fost restituit ca urmare a schimbării destinaţiei acestuia sau a altor procedee...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 decembrie 2002 in M.Of. 948 din 24-dec-2002

Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

...avea următorul cuprins:"(2) Publicitatea se realizează prin cartea funciară, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, denumită în cuprinsul prezentului cod şi arhivă, prin registrul comerţului, precum şi prin alte forme de publicitate prevăzute de lege."SECŢIUNEA 3:Modificarea unor legi specialeArt. 10Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare......completările ulterioare, expresia "societate civilă profesională" se înlocuieşte cu expresia "societate profesională".Art. 213La data intrării în vigoare a Codului civil, termenii şi expresiile din legislaţia civilă şi comercială în vigoare se înlocuiesc cu termenii şi expresiile corespondente din Codul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 10 iunie 2011 in M.Of. 409 din 10-iun-2011

Legea 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...desene, executate integral de mână, altele decât planurile şi desenele de arhitectură, de inginerie şi alte planuri şi desene industriale, comerciale, topografice sau similare, originale, executate manual, texte manuscrise, reproduceri fotografice pe hârtie sensibilizată şi copii carbon obţinute după planurile, desenele sau textele enumerate mai sus şi articolele industriale decorate manual (NC cod tarifar 9701);2. gravuri, stampe şi litografii, originale vechi sau moderne, care au fost trase direct în alb-negru sau......30 şi 2707 50;c) produsele cu codurile NC de la 2710 11 la 2710 19 69. Pentru produsele cu codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 şi 2710 19 29, prevederile secţiunii a 5-a se vor aplica numai...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 1 august 2006 in M.Of. 662 din 01-aug-2006

Hotarirea 365/1998 privind infiintarea Companiei Nationale de Electricitate - S.A., a Societatii Nationale

...legii.CAPITOLUL IX:Dispozitii finaleARTICOLUL 36Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, ale Codului comercial si ale celorlalte acte normative in materie comerciala.ANEXA 1.2:STATUTUL Societatii Nationale "Nuclearelectrica" - S.A.CAPITOLUL I:Denumirea, forma juridica, sediul, durataARTICOLUL 1:Denumirea societatii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 3 iulie 1998 in M.Of. 246 din 03-iul-1998

Norme Metodologice din 2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...de persoană juridică constituită potrivit legislaţiei române.2.În cazul persoanelor juridice române care deţin participaţii în capitalul altor societăţi comerciale şi care întocmesc situaţii financiare consolidate, calculul şi plata impozitului pe profit se fac la nivelul fiecărei persoane juridice din grup.PARTEA 2:Codul fiscalb)persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;PARTEA 21:Norme metodologice......deductibil la nivelul valorii influenţate cu diferenţele de curs favorabile sau nefavorabile ce apar cu ocazia evaluării acestora.PARTEA 39:Codul fiscale)rezervele constituite de societăţile comerciale bancare sau alte instituţii de credit autorizate, precum şi de societăţile de credit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 6 februarie 2004 in M.Of. 112 din 06-feb-2004

Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

...legătură cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs consumatorilor;e)deformarea substanţială a comportamentului economic al consumatorilor-folosirea unei practici comerciale ce afectează considerabil capacitatea consumatorilor de a lua o decizie în cunoştinţă de cauză, decizie pe care altfel nu ar fi luat-o;f)cod de conduită - acordul sau ansamblul de reguli care nu este impus prin legislaţie sau dispoziţii administrative şi care defineşte comportamentul......comercianţilor care se angajează să îl respecte cu privire la una sau mai multe practici comerciale ori la unul sau mai multe sectoare de activitate;g)responsabil de cod - orice entitate, inclusiv un comerciant sau un...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 decembrie 2007 in M.Of. 899 din 28-dec-2007