Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 74 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 586.246 acte

Legea 84/2011 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 24 septembrie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009

...reglementare. BNR şi Ministerul Finanţelor Publice îşi asumă în continuare angajamentul de a adopta până la sfârşitul perioadei programului cadrul legislativ necesar pentru implementarea cuprinzătoare a Standardelor de raportare financiară internaţionale (IFRS), în vederea aplicării IFRS de la începutul anului 2012. BNR a transmis băncilor notificările privind modificările, împreună cu un calendar, în data de 30 iunie.22.Ne exprimăm angajamentul de a modifica iniţiativele......legislative recente care au afectat negativ independenţa băncii centrale şi a autorităţilor de supraveghere din sectorul financiar nonbancar. Pachetul de măsuri...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iunie 2011 in M.Of. 417 din 15-iun-2011

Aranjament din 2013 stand-by nr. de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, în valoare de 1.751,34 milioane DST, convenit prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 şi aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 septembrie 2013

...elabora împreună cu MFP şi o strategie cuprinzătoare privind sectorul sanitar care să acopere şi partea de venituri, inclusiv un calendar de implementare a modificărilor legislative, şi indicatorii de progres.15.În paralel cu elaborarea şi ca parte a unei strategii cuprinzătoare privind sectorul sanitar vom...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 ianuarie 2014 in M.Of. 37 din 16-ian-2014

Hotarirea 715/2008 privind aprobarea Planului indicativ Facilitatea Schengen 2007-2009 pentru asigurarea finanţării acordate României de către Uniunea Europeană

...modelul recomandat de către Comisia Europeană. Fiecare secţiune indică acquis-ul Schengen relevant; acesta descrie situaţia curentă, precum şi măsurile legislative, instituţionale, administrative şi tehnice menţionate pentru adoptarea şi implementarea acquis-uiui relevant. Un calendar cu termene precise este prezentat pentru măsurile prevăzute. De asemenea, sunt stipulate instituţiile cu responsabilităţi în implementarea acestor măsuri.Strategia......la bază modelul recomandat de Comisia Europeană. Fiecare secţiune indică acquis-ul Schengen relevant, descriind situaţia curentă şi totodată măsurile legislative, instituţionale, administrative şi tehnice pentru adoptarea şi implementarea acquis-lui relevant. Pentru aceste măsuri este prezentat un calendar cu date-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 august 2008 in M.Of. 594 din 07-aug-2008

Strategie din 2009 privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional

...de:- monitorizarea şi asigurarea punerii în practică a politicilor culturale şi audiovizuale asumate de România şi eventuala iniţiere de propuneri legislative în acest sens.ANCOM este responsabilă de:- elaborarea şi prezentarea, până la data de 15 octombrie 2009, către Grupul interdepartamental, a Planului de frecvenţe radio prevăzut la pct. 3.11;- stabilirea calendarului de încetare a emisiilor analogice terestre;- acordarea licenţelor de emisie digitale pentru difuzarea programelor în sistem digital terestru pentru operatorul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 octombrie 2009 in M.Of. 721 din 26-oct-2009

Acord din 27-iun-2014 între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte

...exportatoare, la cererea părţii importatoare, părţile convin, în cadrul Subcomitetului SPS menţionat la articolul 6 5 din prezentul acord, asupra calendarului aferent iniţierii şi desfăşurării procedurii menţionate la prezentul alineat.(4)Georgia informează Uniunea de îndată ce a încheiat procesul de apropiere legislativă cu privire la o măsură, un grup de măsuri sau un sistem, astfel cum se prevede la alineatul (1) din......jos reflectă priorităţile Georgiei în ceea ce priveşte apropierea directivelor UE privind noua abordare şi abordarea globală, astfel cum sunt cuprinse în strategia guvernului georgian în materie de standardizare, acreditare, evaluarea conformităţii, reglementări tehnice şi metrologie şi în calendarul de reformă...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 30 august 2014 in Jurnalul Oficial 261L

Acord din 2002 privind Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioada de cinci ani intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Elene

...considerat acceptabil. În cazul raportului final această perioadă este de 5 luni.Art. 12:ControlulRomânia va stabili în cadrul legislativ naţional mecanismele de control financiar, va informa Republica Elenă în mod corespunzător şi va comunica informaţii Comitetului de monitorizare HiPERB şi Republicii Elene asupra succesiunii, calendarului şi concluziilor controalelor privind proiectele finanţate în cadrul HiPERB.Comitetul de monitorizare HiPERB îşi rezervă dreptul să realizeze, prin Secretariat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 februarie 2003 in M.Of. 60 din 01-feb-2003

Regulamentul 1025/25-oct-2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

...Art. 25:RevizuirePână la 2 ianuarie 2015 Comisia evaluează impactul procedurii stabilite la articolul 10 din prezentul regulament asupra calendarului de emitere a solicitărilor de standardizare. Comisia îşi prezintă concluziile într-un raport adresat Parlamentului European şi Consiliului. Raportul este însoţit, dacă este cazul, de o propunere legislativă în vederea modificării prezentului regulament.CAPITOLUL VII:DISPOZIŢII FINALEArt. 26:Modificări(1)Următoarele dispoziţii se elimină:a)articolul 6...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 noiembrie 2012 in Jurnalul Oficial 316L

Acord din 27-iul-2011 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Liberia cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, la guvernantă şi la schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană

...în 2013 şi că definiţia legalităţii va fi actualizată ulterior astfel încât să reflecte aceste modificări. Punctele care necesită reforme legislative şi de politică includ:(a)acordurile sociale: stabilirea unor proceduri care să reglementeze negocierea acordurilor sociale, inclusiv (i) calendarul negocierilor; (ii) punctualitatea atât a plăţilor, cât şi a transferurilor de fonduri către comunităţi; (iii) conţinutul minim al acordurilor sociale...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 19 iulie 2012 in Jurnalul Oficial 191L

Procedura din 2014 de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice

...asigurări sociale declarate de către angajatori"ANEXA nr. 2:Categoriile de informaţiile publice fiscale prin serviciul "Buletinul informativ fiscal"1.Calendarul obligaţiilor fiscale2.Noutăţi legislative3.Ghiduri fiscale4.Campanii derulate5.Comunicate de presă.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 646 din data de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 septembrie 2014 in M.Of. 646 din 02-sep-2014

Hotarirea 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale

...documentele de consultare prioritare, selectate în funcţie de relevanţa lor politică, economică, socială, financiară sau juridică;c)proiectele de acte legislative pentru care Guvernul elaborează mandate generale;d)comisiile propuse pentru sesizare în vederea examinării;e)termenele pentru finalizarea examinării, ţinând cont de cadrul de 8 săptămâni pentru testul subsidiarităţii şi de calendarul estimat de dezbateri în Consiliul Uniunii Europene sau în Parlamentul European.(2)Direcţia de drept comunitar transmite către Biroul permanent......lista prevăzută la alin. (1).CAPITOLUL I:Preselectarea proiectelor legislative europene şi a documentelor de consultare din Programul de lucru anual al Comisiei Europene în vederea identificării actelor prioritare pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 aprilie 2011 in M.Of. 292 din 27-apr-2011