Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 99 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 710.886 acte

Legea 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene

...care va fi susţinut în Consiliu.(3)În situaţii speciale, temeinic motivate, Guvernul poate cere urgentarea prezentării hotărârii asupra actelor legislative, în discuţie la nivelul Consiliului, urgenţa fiind motivată de respectarea calendarului european.(4)În situaţia în care termenele prevăzute la alin. (2) şi (3) nu sunt respectate, Guvernul va decide în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 21 decembrie 2013 in M.Of. 820 din 21-dec-2013

Hotarirea 715/2008 privind aprobarea Planului indicativ Facilitatea Schengen 2007-2009 pentru asigurarea finanţării acordate României de către Uniunea Europeană

...modelul recomandat de către Comisia Europeană. Fiecare secţiune indică acquis-ul Schengen relevant; acesta descrie situaţia curentă, precum şi măsurile legislative, instituţionale, administrative şi tehnice menţionate pentru adoptarea şi implementarea acquis-uiui relevant. Un calendar cu termene precise este prezentat pentru măsurile prevăzute. De asemenea, sunt stipulate instituţiile cu responsabilităţi în implementarea acestor măsuri.Strategia......la bază modelul recomandat de Comisia Europeană. Fiecare secţiune indică acquis-ul Schengen relevant, descriind situaţia curentă şi totodată măsurile legislative, instituţionale, administrative şi tehnice pentru adoptarea şi implementarea acquis-lui relevant. Pentru aceste măsuri este prezentat un calendar cu date-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 august 2008 in M.Of. 594 din 07-aug-2008

Aranjament din 2013 stand-by nr. de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, în valoare de 1.751,34 milioane DST, convenit prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 şi aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 septembrie 2013

...elabora împreună cu MFP şi o strategie cuprinzătoare privind sectorul sanitar care să acopere şi partea de venituri, inclusiv un calendar de implementare a modificărilor legislative, şi indicatorii de progres.15.În paralel cu elaborarea şi ca parte a unei strategii cuprinzătoare privind sectorul sanitar vom...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 16 ianuarie 2014 in M.Of. 37 din 16-ian-2014

Hotarirea 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale

...documentele de consultare prioritare, selectate în funcţie de relevanţa lor politică, economică, socială, financiară sau juridică;c)proiectele de acte legislative pentru care Guvernul elaborează mandate generale;d)comisiile propuse pentru sesizare în vederea examinării;e)termenele pentru finalizarea examinării, ţinând cont de cadrul de 8 săptămâni pentru testul subsidiarităţii şi de calendarul estimat de dezbateri în Consiliul Uniunii Europene sau în Parlamentul European.(2)Direcţia de drept comunitar transmite către Biroul permanent......lista prevăzută la alin. (1).CAPITOLUL I:Preselectarea proiectelor legislative europene şi a documentelor de consultare din Programul de lucru anual al Comisiei Europene în vederea identificării actelor prioritare pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 aprilie 2011 in M.Of. 292 din 27-apr-2011

Acord din 27-iun-2014 între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte

...exportatoare, la cererea părţii importatoare, părţile convin, în cadrul Subcomitetului SPS menţionat la articolul 6 5 din prezentul acord, asupra calendarului aferent iniţierii şi desfăşurării procedurii menţionate la prezentul alineat.(4)Georgia informează Uniunea de îndată ce a încheiat procesul de apropiere legislativă cu privire la o măsură, un grup de măsuri sau un sistem, astfel cum se prevede la alineatul (1) din......cum sunt cuprinse în strategia guvernului georgian în materie de standardizare, acreditare, evaluarea conformităţii, reglementări tehnice şi metrologie şi în calendarul de reformă legislativă şi de adoptare a reglementărilor tehnice, din martie 2010.1.Directiva 2000/9/CE a Parlamentului European
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 30 august 2014 in Jurnalul Oficial 261L

Regulamentul 1025/25-oct-2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

...Art. 25:RevizuirePână la 2 ianuarie 2015 Comisia evaluează impactul procedurii stabilite la articolul 10 din prezentul regulament asupra calendarului de emitere a solicitărilor de standardizare. Comisia îşi prezintă concluziile într-un raport adresat Parlamentului European şi Consiliului. Raportul este însoţit, dacă este cazul, de o propunere legislativă în vederea modificării prezentului regulament.CAPITOLUL VII:DISPOZIŢII FINALEArt. 26:Modificări(1)Următoarele dispoziţii se elimină:a)articolul 6...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 14 noiembrie 2012 in Jurnalul Oficial 316L

Acord din 27-iul-2011 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Liberia cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, la guvernantă şi la schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană

...în 2013 şi că definiţia legalităţii va fi actualizată ulterior astfel încât să reflecte aceste modificări. Punctele care necesită reforme legislative şi de politică includ:(a)acordurile sociale: stabilirea unor proceduri care să reglementeze negocierea acordurilor sociale, inclusiv (i) calendarul negocierilor; (ii) punctualitatea atât a plăţilor, cât şi a transferurilor de fonduri către comunităţi; (iii) conţinutul minim al acordurilor sociale...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 19 iulie 2012 in Jurnalul Oficial 191L

Plan National din 2021 integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030

...de testare pentru echipamentele de control industrial din punct de vedere al securităţii cibernetice.
Liberalizarea pieţelor de energie
Implementarea unui calendar de de-reglementare a pieţei de energie electrică şi gaze naturale ce presupune liberalizarea completă a pieţelor începând cu 2020/2021
Securitate energetică
Liberalizarea pieţei şi dezvoltarea unui cadru legislativ favorabil investiţiilor poate contribui la asigurarea securităţii energetice, deoarece va permite dezvoltarea unor noi capacităţi, sporind de asemenea şi flexibilitatea
......să de-reglementeze pieţele interne de energie electrică şi gaze naturale, astfel încât să se armonizeze cu acquis-ul comunitar. Calendarul propune o liberalizare etapizată astfel încât impactul tranziţiei asupra consumatorului să fie cât mai redus. De asemenea, prin măsurile de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 8 octombrie 2021 in M.Of. 963 bis din 08-oct-2021

Hotarirea 1314/2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind aderarea la spaţiul Schengen

...PAS urmăreşte modelul recomandat de Comisia Europeană. Fiecare secţiune indică acquis-ul Schengen relevant, descrie situaţia actuală, precum şi măsurile legislative, instituţionale, administrative şi tehnice prevăzute pentru adoptarea şi implementarea acquis-ului relevant. Un calendar cu termene precise este prezentat pentru măsurile avute în vedere. De asemenea, sunt indicate instituţii responsabile pentru implementarea acestor măsuri...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 noiembrie 2007 in M.Of. 756 din 07-noi-2007

Decizia 2009/618/CE/27-iul-2009 privind finalizarea procedurii de consultare cu Republica Guineea în conformitate cu articolul 96 din Acordul de la Cotonou

...pentru a permite derularea tranziţiei şi organizarea alegerilor, iar, pe de altă parte, că nu va avea consecinţe negative asupra calendarului foii de parcurs.IV.Alegerile- Partea guineeană s-a angajat să respecte calendarul electoral prevăzut de foaia de parcurs, mai exact organizarea alegerilor legislative la 11 octombrie 2009 şi a alegerilor prezidenţiale în două tururi, la 13 şi 27 decembrie 2009. Uniunea Europeană va...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 19 august 2009 in Jurnalul Oficial 214L