Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 804 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.011 acte

Acord din 22-dec-1994 PRIVIND AGRICULTURA

...în care nivelul unui echivalent tarifar rezultat din orientările susmenţionate este ajustat, membrul respectiv acordă, la cerere, toate posibilităţile de consultare în vederea negocierii unor soluţii adecvate. Publicat în Ediţia Specială a Jurnalului Oficial cu numărul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Hotarirea 1720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

...compuşi organici volatili, în baza prevederilor legale;17.monitorizează activitatea de supraveghere a pieţei pentru produsele industriale în conformitate cu legislaţia în vigoare;18.asigură informarea, consultarea şi instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producţia şi consumul durabil, schimbările climatice, strategiile tematice din Uniunea Europeană...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 6 ianuarie 2009 in M.Of. 8 din 06-ian-2009

Acord din 24-iun-1994 de instituire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Federaţia Rusă, pe de altă parte

...poate prelungi cu acordul părţilor.(3)În cadrul comitetului de cooperare, la cererea Comunităţii sau a Rusiei, pot avea loc consultări în ceea ce priveşte restricţiile sau denaturarea concurenţei menţionate la alineatele (1) şi (2), precum şi punerea în aplicare a normelor privind concurenţa, sub rezerva limitelor impuse de legislaţia privind divulgarea de informaţii, confidenţialitatea şi secretul de afaceri. De asemenea......consultările pot include chestiuni cu privire la interpretarea alineatelor (1) şi (2).(4)Partea care are experienţă în aplicarea normelor privind...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Legea 222/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

...a cererilor prevăzute la art. 18725 alin. (3).(2) Cu toate acestea, autoritatea judiciară română competentă poate ca, după consultarea autorităţii judiciare emitente, în conformitate cu legislaţie şi practică române aplicabile în materie şi în funcţie de împrejurările cauzei, să dispună indisponibilizarea bunului pentru o perioadă mai...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 noiembrie 2008 in M.Of. 758 din 10-noi-2008

Carta din 12-dec-2007 CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE

...la nivelurile prevăzute de dreptul Uniunii sau de legislaţiile şi practicile naţionale, putând include nivelul european în cazul în care legislaţia Uniunii prevede acest lucru. Acquis-ul Uniunii în acest domeniu este important: articolele 154 şi 155 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Directiva 2002/14/CE (cadrul general pentru informarea şi consultarea lucrătorilor în Comunitatea Europeană), Directiva 98/59/CE (concedierile colective), Directiva 2001/23/CE (transferul de întreprinderi, unităţi sau părţi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 14 decembrie 2007 in Jurnalul Oficial 303C

Directiva 2010/31/UE/19-mai-2010 privind performanţa energetică a clădirilor (reformare)

...aplicare cu succes a prezentei directive, acestea ar trebui consultate şi implicate, în mod adecvat, după caz, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă, în chestiunile legate de planificare, în elaborarea programelor de informare, în activităţile de formare şi sensibilizare şi în punerea în aplicare a prezentei directive la nivel naţional şi regional. Aceste consultări ar putea servi, de asemenea, la promovarea furnizării unor orientări adecvate urbaniştilor locali şi inspectorilor de construcţii, în vederea exercitării......şi locale, cu privire la posibilităţile de finanţare, ţinând seama de cele mai recente modificări ale cadrului normativ.Art. 21:ConsultarePentru a facilita punerea în aplicare efectivă a directivei, statele membre consultă părţile interesate implicate, inclusiv autorităţile locale şi regionale...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 18 iunie 2010 in Jurnalul Oficial 153L

Directiva 94/45/CE/22-sep-1994 privind instituirea unui comitet European de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară

...mai multe state membre să informeze şi să consulte reprezentanţii lucrătorilor afectaţi de deciziile lor;întrucât procedurile pentru informarea şi consultarea lucrătorilor, prevăzute în legislaţia sau practica statelor membre, nu sunt întotdeauna adaptate la structura transnaţională a entităţii care ia deciziile care îi afectează pe......angajează cel puţin 150 de lucrători într-un alt stat membru;d)“reprezentanţi ai lucrătorilor" reprezintă reprezentanţii lucrătorilor prevăzuţi în legislaţia şi/sau practica naţională;e)“conducere centrală" reprezintă conducerea centrală a întreprinderii de dimensiune comunitară sau, în cazul unui grup...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Acord din 18-nov-2002 de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte

...fond referitoare la propunerile legislative şi procedurile generale referitoare la vămi.În acest sens, fiecare parte stabileşte mecanisme adecvate de consultare între administraţiile vamale şi operatori;b)să publice, pe cât posibil prin mijloace electronice, şi să mediatizeze legislaţia şi procedurile generale noi referitoare la vămi, precum şi orice modificări, până la intrarea în vigoare a legislaţiei şi procedurilor......a coordona măsurile de aplicare pentru un anumit caz. Această coordonare nu împiedică părţile să ia decizii autonome.Art. 176:Consultări în cazul în care interese importante ale unei părţi sunt afectate pe teritoriul celeilalte părţi(1)În conformitate cu legislaţia...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Hotarirea 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale

...Art. 8Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, denumită în continuare ACIS, are următoarele atribuţii principale:1.iniţiază, elaborează şi modifică legislaţia privind cadrul instituţional şi procedural de coordonare şi implementare a instrumentelor structurale, urmărind asigurarea eficienţei şi armonizării procesului de gestionare a acestora, cu consultarea autorităţilor cu atribuţii în domeniu;2.formulează puncte de vedere şi propuneri de modificare cu privire la......legislaţia cu impact direct sau indirect asupra procesului de gestionare a instrumentelor structurale;3.asigură dezvoltarea şi funcţionarea mecanismului de coordonare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 13 mai 2008 in M.Of. 364 din 13-mai-2008

Acord din 15-oct-2007 DE STABILIZARE ŞI DE ASOCIERE între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte

...şi valorificând, după caz, alte iniţiative existente în acest domeniu.(2)Cooperarea în domeniile menţionate mai sus se bazează pe consultări reciproce şi pe o coordonare strânsă între părţi şi va include furnizarea de asistenţă tehnică şi administrativă pentru:a)schimbul de informaţii privind legislaţia şi practicile;b)elaborarea legislaţiei;c)consolidarea eficienţei instituţionale;d)formarea profesională a personalului;e)securitatea documentelor de călătorie şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 29 aprilie 2010 in Jurnalul Oficial 108L