Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 7256 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 727.038 acte

Hotarire din 2009 în Cauza Tudor Tudor împotriva României

...în evacuare formulată de fostul proprietar împotriva sa se află în prezent pe rolul instanţelor interne.II. Drepiul intern şi jurisprudenţa relevanteA. Acţiunea în revendicare13. Conform legislaţiei române, o acţiune în revendicare este una dintre principalele căi de atac pentru protecţia unui drept de proprietate. O astfel de......stat în anul 2000. Instanţa a hotărât că restituirea apartamentului către fostul proprietar nu mai era posibilă şi, pe baza jurisprudenţei Curţii cu privire la art. 1 din Protocolul nr. 1 [în special: Pincovâ şi Pine împotriva Republicii Cehe, nr. 36...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 13 noiembrie 2009 in M.Of. 778 din 13-noi-2009

Decizia 363/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 2 şi 10 din Codul de procedură penală

...în judecată fără a intra în cercetarea fondului. Consideră că această conduită poate constitui premisa unor viitoare condamnări ale statului român de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, având în vedere jurisprudenţa acestei instanţe, respectiv Hotărârea din 4 octombrie 2007, pronunţată în Cauza Anghel împotriva României, paragraful 68, în care s-a constatat încălcarea art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 14 noiembrie 2013 in M.Of. 697 din 14-noi-2013

Decizia 662/2014 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...de proprietate (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 430 din 24 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2014).33. În continuare, în vederea realizării testului de proporţionalitate dezvoltat în jurisprudenţa sa, Curtea trebuie, mai întâi, să stabilească scopul urmărit de legiuitor prin măsura criticată şi dacă acesta este unul legitim......or, în aceste condiţii, textul criticat conferă, mai degrabă, un drept iluzoriu adjudecatarului. În acest sens, Curtea a statuat în jurisprudenţa sa, spre exemplu prin Decizia nr. 665 din 12 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 20 ianuarie 2015 in M.Of. 47 din 20-ian-2015

Decizia 542/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (2) lit. c) pct. iv) şi ale art. 82 alin. (1) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

...care prevăd că sentinţa curţii de apel prin care se soluţionează cererea în anulare a dispoziţiei de părăsire a teritoriului României este definitivă şi irevocabilă, nu este întemeiată. În jurisprudenţa sa constantă, Curtea Constituţională a reţinut că accesul la justiţie nu presupune accesul la toate mijloacele procedurale prin care se......4 decembrie 2003, nr. 171 din 22 martie 2005 şi nr. 243 din 9 martie 2006.în ceea ce priveşte jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, indicată de autorul excepţiei în motivarea sa, respectiv cauza Lupşa împotriva României, Curtea observă că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 1 august 2006 in M.Of. 661 din 01-aug-2006

Hotarire din 2005 [A] în Cauza Păduraru împotriva României

...ce rezultă dintr-o naţionalizare era considerată a fi efectuată "cu titlu" dacă decretele, Constituţia şi tratatele internaţionale la care România era parte fuseseră respectate la data aproprierii.3. Reviriment de jurisprudenţă: imposibilitatea instanţelor de a stabili existenţa unui titlu al statului25. Într-o a doua etapă, consecutivă revirimentului de jurisprudenţă al Curţii Supreme de Justiţie din 2 februarie 1995, instanţele naţionale nu s-au mai considerat competente să analizeze aplicarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 14 iunie 2006 in M.Of. 514 din 14-iun-2006

Decizia 19/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII - Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 27 din 14 noiembrie 2011

...este chiar contrară obligaţiilor stabilite prin Hotărârea-pilot din 12 octombrie 2010, pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, prin confirmarea convenţionalităţii Legii nr. 247/2005.Se mai arată că, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv hotărârile din 13 iunie 1979 şi 4 octombrie 1993, pronunţate în cauzele Marckx împotriva......finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013.În ceea ce priveşte abrogarea prevederilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 februarie 2014 in M.Of. 144 din 27-feb-2014

Decizia 137/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006

...14 din Convenţie şi art. 1 paragraful 1 din Protocolul nr. 12 la Convenţie, referitoare la interzicerea discriminării, precum şi jurisprudenţei în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:Prin Decizia nr. 528 din 12 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 24 ianuarie 2014, Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10......de acord cu decizia Curţii.Prezenta excepţie de neconstituţionalitate a fost invocată anterior pronunţării şi publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei nr. 528 din 12 decembrie 2013, astfel că, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 10 iunie 2014 in M.Of. 425 din 10-iun-2014

Decizia 578/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă

...de probă de care înţeleg să se folosească, astfel încât fiecare dintre ele să îşi poată organiza apărarea.16. Potrivit jurisprudenţei constante a Curţii (spre exemplu Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994), stabilirea unor condiţionări pentru introducerea acţiunilor în justiţie nu constituie o încălcare......a dreptului la acces liber la justiţie. Mai mult, s-a statuat în jurisprudenţa citată că liberul acces la justiţie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieşte justiţia, fiind de competenţa exclusivă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 6 ianuarie 2015 in M.Of. 5 din 06-ian-2015

Decizia 741/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportat la art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

...despăgubirilor să se supună regulilor în vigoare la data acordării lor prin decizie a autorităţii abilitate. Sub acest aspect, în jurisprudenţa sa, de exemplu, Decizia nr. 44 din 24 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 17 decembrie 1996, Curtea Constituţională a statuat că, dacă, prin jocul unor prevederi legale, anumite......de imediată aplicabilitate.___*) Decizia Curţi Constituţionale nr. 566 din 16 octombrie 2014 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2015.28. În legătură cu procedura specială de acordare a despăgubirilor pentru imobilele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 17 februarie 2015 in M.Of. 122 din 17-feb-2015

Decizia 281/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi (3), art. 6-8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

...din 22 august 2016, paragraful 40).77. Prin Decizia nr. 95 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 9 august 2017, paragraful 28, Curtea a statuat, făcând referire la jurisprudenţa sa, în esenţă, că Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016 este o decizie interpretativă. Or, în cazul deciziilor interpretative......nu semnifică faptul că legea în sine reglementează regimul general al proprietăţii, sintagmă ce vizează cadrul general al proprietăţii în România, şi nu orice transfer al dreptului de proprietate ca urmare a aplicării unor instituţii de drept civil. În concordanţă cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 17 septembrie 2018 in M.Of. 793 din 17-sep-2018