Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 702 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.528 acte

Acord din 2000 SOCIAL SECTORIAL PENTRU CONSTRUCŢII 2007-2009

...sociale;- Contracte colective de muncă;- Protocoale bi şi trilaterale;- Reglementări sectoriale prin ONG-uri (asociaţii, fundaţii, comitete), constituite în comun;- Consultarea, dialogul, medierea şi arbitrajul, concertarea socială;1.4.Instrumentele concertării sociale:- Consultarea, dialogul, medierea şi arbitrajul (intern şi internaţional);- Acţiunea şi transpunerea legislativă;- Lobby-ul (intern şi internaţional) pe lângă cele trei puteri ale statului de drept.1.5.Recunoaşterea partenerilor socialiPrincipiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 mai 2008 in M.Of. 9 cc din 20-mai-2008

Rectificare din 30-nov-2013 la Regulamentul nr. 575/2013 din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

...extinderii unui tratament similar în cazul altor forme de obligaţiuni garantate. Ţinând cont de această revizuire, Comisia poate, dacă este cazul, să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 462 pentru a permanentiza respectiva derogare sau să prezinte propuneri legislative de extindere a derogării la alte forme de obligaţiuni garantate.Art. 504:Instrumente de capital subscrise de autorităţile publice în situaţii de urgenţăPână la 31 decembrie 2016, pe baza consultărilor cu......aplice firmelor de investiţii cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate prevăzută în partea a şasea şi, după ce se consultă în prealabil cu ABE, transmite Parlamentului European şi Consiliului raportul respectiv însoţit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.(3...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 30 noiembrie 2013 in Jurnalul Oficial 321L

Hotarirea 79/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Propunere de acord interinstituţional privind o mai bună legiferare - COM(2015) 216

...de a-şi exprima punctul de vedere asupra propunerii şi a analizei de impact, publicate, în paralel cu procesul de consultare a parlamentelor naţionale în cadrul procedurii de control al principiului subsidiarităţii;- accesul la informaţii privind lucrările pregătitoare şi legislative în cadrul procedurii legislative ordinare, inclusiv a negocierilor trilaterale;- accesul la informaţii pentru prima dată al publicului la proiectele de acte delegate şi proiectele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 octombrie 2015 in M.Of. 773 din 16-oct-2015

Decizia 1/12-dec-2018 de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind transportul aerian [2018/2065]

...în condiţiile şi cu respectarea procedurii stabilite de Parlamentul European şi de Consiliu, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor în cauză.Salariile, retribuţiile şi indemnizaţiile plătite de Uniune propriilor funcţionari şi agenţi sunt scutite de impozitarea naţională.Art......internaţionale nu este luat în considerare la aplicarea dispoziţiilor prezentului articol.Art. 14Acţionând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor interesate, Parlamentul European şi Consiliul instituie regimul drepturilor de asigurări sociale pentru funcţionarii şi alţi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 decembrie 2018 in Jurnalul Oficial 329L

Decizia 1/22-aug-2019 de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind transportul aerian [2019/1380]

...12În condiţiile şi respectând procedura stabilită de Parlamentul European şi de Consiliu, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor în cauză, toate indemnizaţiile, salariile şi retribuţiile plătite de Uniune funcţionarilor şi altor agenţi ai acesteia sunt impozitate de......în vedere în aplicarea dispoziţiilor prezentului articol.Art. 14Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor în cauză, stabilesc regimul prestaţiilor sociale aplicabile funcţionarilor şi altor agenţi ai Uniunii.Art. 15...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 30 august 2019 in Jurnalul Oficial 226L

Directiva 983/05-iun-2019 de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

...b), coroborat cu articolul 153 alineatul (1) litera (a),având în vedere propunerea Comisiei Europene,după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),(1)JO C 440, 6.12.2018, p. 145.după consultarea Comitetului Regiunilor,hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),(2)Poziţia Parlamentului European din 27 martie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 21...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 iunie 2019 in Jurnalul Oficial 164L

Regulamentul 746/05-apr-2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro şi de abrogare a Directivei 98/79/CE şi a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei

...articolul 114 şi articolul 168 alineatul (4) litera (c),având în vedere propunerea Comisiei Europene,după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),(1)Avizul din 14 februarie 2013 (JO C 133, 9.5.2013, p. 52).după consultarea Comitetului Regiunilor,hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),(2)Poziţia Parlamentului European din 2 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi poziţia în primă lectură...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 5 mai 2017 in Jurnalul Oficial 117L

Decizia 2/08-dec-2016 A COMITETULUI MIXT PENTRU TRANSPORT AERIAN UNIUNEA EUROPEANĂ-ELVEŢIA INSTITUIT ÎN TEMEIUL ACORDULUI DINTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ŞI CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ PRIVIND TRANSPORTUL AERIAN de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind transportul aerian [2017/291]

...în condiţiile şi cu respectarea procedurii stabilite de Parlamentul European şi de Consiliu, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor în cauză.Salariile, retribuţiile şi indemnizaţiile plătite de Uniune propriilor funcţionari şi agenţi sunt scutite de impozitarea naţională.Art......internaţionale nu este luat în considerare la aplicarea dispoziţiilor prezentului articol.Art. 14Acţionând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor interesate, Parlamentul European şi Consiliul instituie regimul drepturilor de asigurări sociale pentru funcţionarii şi alţi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 18 februarie 2017 in Jurnalul Oficial 42L

Decizia 1/11-apr-2016 de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind transportul aerian [2016/689]

...în condiţiile şi cu respectarea procedurii stabilite de Parlamentul European şi de Consiliu, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor în cauză.Salariile, retribuţiile şi indemnizaţiile plătite de Uniune propriilor funcţionari şi agenţi sunt scutite de impozite naţionale.Art......internaţionale nu este luat în considerare la aplicarea dispoziţiilor prezentului articol.Art. 14Hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor interesate, Parlamentul European şi Consiliul instituie regimul drepturilor de asigurări sociale pentru funcţionarii şi ceilalţi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 4 mai 2016 in Jurnalul Oficial 118L

Acord din 21-mai-2012 referitor la punerea în aplicare a Convenţiei din 2007 privind munca în domeniul pescuitului a Organizaţiei Internaţionale a Muncii

...de 18 ani.5.Tipurile de activităţi pentru care se aplică alineatul (4) din prezentul articol sunt stabilite prin acte legislative sau reglementări naţionale sau de autoritatea competentă, în urma consultării, luând în considerare riscurile implicate şi standardele internaţionale aplicabile.6.Desfăşurarea activităţilor menţionate la alineatul (4) din prezentul articol, începând......nu mai trebuiască să urmeze o formă de şcolarizare obligatorie în conformitate cu dreptul intern, poate fi autorizată prin acte legislative sau reglementări naţionale ori printr-o decizie a autorităţii competente, în urma consultării, cu condiţia ca sănătatea, siguranţa, dezvoltarea fizică...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 31 ianuarie 2017 in Jurnalul Oficial 25L