Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 801 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.521 acte

Norma din 2017 privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător

...autorităţilor publice interesate de efectele implementării planurilor şi programelor, luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate;- evaluarea impactului asupra mediului - proces menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi mediului;- notificarea......de autoritatea de protecţie a mediului sunt prioritare în raport cu alte interese. Autoritatea centrală de protecţie a mediului, cu consultarea Academiei Române şi a Comisiei Naţionale UNESCO, stabileşte criteriile pentru instituirea ariilor protejate şi de conservare a biodiversităţii.- deşeu - orice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 19 ianuarie 2018 in M.Of. 59 din 19-ian-2018

Contract Colectiv de Munca 32/2018 la nivel de grup de unităţi aflate în administrarea/subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru anii 2017-2019

...prezentului contract colectiv de muncă sunt obligate să se consulte şi să se informeze reciproc în cazurile speciale prevăzute de legislaţia aplicabilă, în vigoare, referitoare la relaţiile de muncă.(4)Consultarea şi informarea se vor desfăşura organizat în cadrul comisiilor paritare constituite la toate nivelurile.Art. 12Declanşarea procedurii prevăzute la......în domeniu.b)În situaţia prevăzută mai sus, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti va sprijini rezolvarea cazurilor ivite prin consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate, organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă.(2)Schimbarea persoanei juridice care angajează nu dă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 20 martie 2018 in M.Of. 2 cc din 20-mar-2018

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România

...produse, servicii şi lucrări, conform legislaţiei în vigoare;50.îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate astfel cum sunt acestea prevăzute în legislaţia achiziţiilor publice;51.asigură derularea procesului de consultare a pieţei, parte a procesului de achiziţie publică, iniţiind, prin publicarea în SEAP/SICAP, a anunţului privind consultarea pieţei;52.publică anunţuri de publicitate în SEAP/SICAP în vederea atribuirii achiziţiilor directe;53.estimarea valorii achiziţiei şi a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 16 octombrie 2019 in M.Of. 841 bis din 16-oct-2019

Strategie din 2022 NAŢIONALĂ privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi ''O Românie echitabilă'' 2022-2027

...instituţii publice nu au un plan de accesibilizare etapizat, care să includă o bugetare din timp a intervenţiilor, pe baza consultărilor cu persoanele cu dizabilităţi beneficiare.În ceea ce priveşte accesul la mediul informaţional şi comunicaţional, dificultăţile ţin de faptul că legislaţia şi regulile existente nu cuprind standarde cu privire la criteriile de accesibilizare a bunurilor şi serviciilor, implementarea prevederilor privind limbajul......nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilităţi.Într-un raport din 2014, România figura în grupul statelor care nu au nici legislaţie pentru stabilirea unor mecanisme de consultare a persoanelor cu dizabilităţi în dezvoltarea legilor şi politicilor, nici practici sistematice stabilite în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 aprilie 2022 in M.Of. 375 bis din 15-apr-2022

Contract Colectiv de Munca 415/2018 la nivel de grup de unităţi din Ministerul Afacerilor Interne

...de ore timp liber.(8)În funcţie de specificul muncii, şefii unităţilor adoptă una din variantele de mai sus, după consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.Art. 9În condiţiile prevăzute de legislaţia specifică, salariaţii au dreptul la reducerea duratei normale a timpului de muncă sub 8 ore pe zi şi nu pot......normativelor în vigoare sau, în cazul în care nu există normative, normele de muncă se elaborează de către angajator după consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.Art. 17(1)Activitatea de normare a muncii se desfăşoară ca...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 mai 2018 in M.Of. 3 cc din 23-mai-2018

Acord din 06-oct-2010 DE LIBER SCHIMB între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte

...dreptul de suită al artiştilor. În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, părţile lansează consultări pentru a reexamina dacă introducerea unui drept de suită pentru artişti în Coreea este un demers dezirabil şi fezabil.Art. 1011:Limitări şi excepţiiPărţile pot prevedea în legislaţia lor limitări sau excepţii aduse drepturilor conferite titularilor drepturilor menţionate la articolele 10.5-10.10, în anumite cazuri speciale...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 14 mai 2011 in Jurnalul Oficial 127L

Actul din 25-apr-2005 privind conditiile de aderare a Republicii Bulgaria si a României si adaptarile tratatelor pe care se întemeiaza Uniunea Europeana

...se înlocuieste cu urmatorul text:"(2) Comitetul este compus din patruzeci si unu de membri, numiti de catre Consiliu dupa consultarea Comisiei."TITLUL II:ALTE ADAPTARIArt. 16La articolul 57 alineatul (1) din Tratatul CE, ultima teza se înlocuieste cu urmatorul text:"Cu privire la restrictiile existente în conformitate cu legislatia interna în Bulgaria, Estonia si Ungaria, data de referinta este 31 decembrie 1999."Art. 171.Articolul 299 alineatul (1......mentionata la articolul 20 din Actul de aderare: adaptari suplimentare la actele adoptate de institutiiCAPITOLUL I:AGRICULTURASUBCAPITOLUL A:LEGISLATIA AGRICOLA(1)Tratatul de instituire a Comunitatii Europene partea a treia titlul II - AgriculturaConsiliul, hotarând cu majoritate calificata la...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 21 iunie 2005 in Jurnalul Oficial 157L

Acord din 11-oct-2004 DE PARTENERIAT ŞI COOPERARE de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte

...şi socială pentru zonele din care provin migranţii.(2)Cooperarea se bazează pe o evaluare specifică a necesităţilor derulată prin consultare reciprocă între părţi şi se pune în aplicare în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională relevantă în vigoare. Aceasta se va concentra în special asupra:a)cauzelor principale ale migraţieib)elaborării...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 29 decembrie 2009 in Jurnalul Oficial 350L

Regulamentul 45/18-dec-2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date

...necesar pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sauf)transferul este efectuat dintr-un registru care, în conformitate cu legislaţia comunitară, are rolul de a oferi informaţii publicului şi care este deschis spre consultare fie publicului în general, fie oricărei persoane care justifică un interes legitim, în măsura în care condiţiile stabilite prin legislaţia comunitară pentru consultarea sa sunt îndeplinite pentru fiecare caz în parte.(7)Fără a aduce atingere alineatului (6), Autoritatea europeană...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Acord din 22-dec-1994 PRIVIND AGRICULTURA

...în care nivelul unui echivalent tarifar rezultat din orientările susmenţionate este ajustat, membrul respectiv acordă, la cerere, toate posibilităţile de consultare în vederea negocierii unor soluţii adecvate. Publicat în Ediţia Specială a Jurnalului Oficial cu numărul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial